Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 15 februari 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.5.1

  De PvdA heeft vragen gesteld over burgers in de gemeente Leeuwarden die geen nationaliteit hebben. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA inzake burgers zonder nationaliteit vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 2. A.5.2

  De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over drugsgebruik, de mogelijkheid tot onderzoeken van rioolwater op drugs en dumpingen van drugsafval. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van het CDA gesteld op 19 november 2021, inzake drugsgebruik te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.3

  Het college heeft de schriftelijke vragen van D66 over de gevolgen van de wijziging van de wet vrijwillige ouderbijdrage beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de D66 fractie, ingediend op 2 september 2021, inzake de gevolgen van de wijziging van de wet vrijwillige ouderbijdrage te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.4

  De gemeente Leeuwarden heeft een deel van de milieutaken ondergebracht bij de FUMO. De FUMO voert deze taken uit voor de gemeente Leeuwarden en de andere deelnemers. Gemeenten, provincie en de FUMO hebben voor de uitvoering hiervan gezamenlijk een jaarprogramma voor 2022 opgesteld. Het college heeft dit jaarprogramma vastgesteld. Alle deelnemers van de FUMO moeten dit jaarprogramma vaststellen.

  Besluit

  1. Het Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 5. A.5.5

  Het college heeft besloten om ook voor 2022 nog een pakket aan steunmaatregelen in verband met de gevolgen van de coronamaatregel vast te stellen.

  Besluit

  1. Het steunpakket corona Leeuwarden 2022 vast te stellen, bestaande uit de volgende onderdelen met geraamde kosten:
   • Extra inzet Jongerenwerk, € 300.000
   • Noodfonds corona, € 300.000
   • Steunpakket Cultuur, € 825.000
   • Niet opleggen precario terrassen en evenementen, € 160.000
   • Flankerend beleid, € 100.000
   • Voortzetting Over de drempel, € 60.000
   • Sociale basis (organisatie congres), € 40.000
   • Thuiswerkfaciliteiten, € 325.000
   • Participatie sociale werkbedrijven, € 279.000
   • Gemeenteraadsverkiezingen, € 216.000
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de begroting 2022 via het eerstvolgende verzamelvoorstel te wijzigen overeenkomstig de bijlage 'Begrotingswijziging steunpakket corona 2022'.
  3. De gemeenteraad te informeren over het steunpakket corona Leeuwarden 2022 en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
 6. A.5.6

  Het college heeft aan McDonald's toestemming verleend om vooruitlopend op de grondoverdracht met Van Wijnen alvast te starten met de bouw van haar restaurant in het stadiongebied Cambuur-Leeuwarden

  Besluit

  1. Toestemming te verlenen aan McDonald's om, vooruitlopend op de grondruil met van Wijnen, te starten met de bouw van haar restaurant in het stadiongebied Cambuur-Leeuwarden op een perceel grond van de gemeente en daartoe een driepartijenovereenkomst af te sluiten met Van Wijnen en McDonald's;
  2. De Driepartijenovereenkomst inzake afspraken rondom de bouw van het restaurant McDonald’s in het stadiongebied Cambuur-Leeuwarden vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Driepartijenovereenkomst inclusief bijlagen op grond van artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur;
  4. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 7. A.5.7

  Vorig jaar is het “Veenweideprogramma Fryslân 2021-2030” opgesteld. In dit programma zijn op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen weergegeven om in het veenweidegebied een reductie van bodemdaling en CO2-uitstoot te realiseren, te komen tot een robuust watersysteem met behoud van een duurzaam landbouwperspectief. Het veenweideprogramma is door de betrokken partijen onderschreven, inclusief continuering van de samenwerking op dit dossier. Bij de besluitvorming over het Veenweideprogramma zijn aanvullende afspraken over samenwerking in het vooruitzicht gesteld,
  Als opmaat naar het formuleren en opstellen van aanvullende afspraken is het Samenwerkingsplan - Veenweide Fryslân opgesteld. Het plan beschrijft de bestaande manier van samenwerken in het kader van het Veenweideprogramma 2021-2030 en bevat daarnaast spelregels en procesafspraken om in de toekomst tot eventueel aanvullende afspraken te komen.


  Binnen de gemeente Leeuwarden is het veenweideprogramma onderdeel van het in wording zijnde eigen programma Vitaal Platteland. Werkzaamheden en afspraken in het kader van het veenweideprogramma worden ondergebracht in het programma Vitaal Platteland.


  Ook zonder eventuele aanvullende afspraken wordt er al samengewerkt aan de uitvoering van het veenweideprogramma. Het Werkplan 2022 beschrijft de activiteiten die in het jaar 2022 uitgevoerd worden om de veenweidedoelstellingen te realiseren en wat hiervoor nodig is aan capaciteit en middelen.

  Besluit

  1. Het samenwerkingsplan Veenweide Fryslân en het Werkplan 2022 voor kennisgeving aannemen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Samenwerkingsplan veenweide Fryslân en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.5.8

  Het college heeft besloten om het Visiedocument Sportvoorzieningen ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Het Visiedocument Sportvoorzieningen ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.5.9

  Slokker Vastgoed heeft plannen voor woningbouw nabij de Potmarge in Achter de Hoven. Het gaat om de locatie ‘Parkhoven’. Voor deze locatie heeft de gemeenteraad reeds eerder stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van grondgebonden woningen en twee appartementengebouwen. De gemeente kan medewerking verlenen aan deze plannen door middel van een bestemmingsplan (voor de appartementen) en een wijzigingsplan (voor de grondgebonden woningen). Met het oog op de voortgang van het project en het bundelen van beroepsprocedures, heeft het college besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om planologische medewerking te verlenen door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure en een wijzigingsplanprocedure, in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning: de zgn. coördinatieregeling.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van twee appartementengebouwen en ca. 24 grondgebonden woningen aan de Smedingstraat en de Dorhoutstraat in Leeuwarden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.10

  Voor de locatie Op ‘e Tún te Snakkerburen is een wijzigingsplan opgesteld voor de realisatie van één woning. De ontwikkeling voor woningbouw is mogelijk op basis van de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan Snakkerburen, die is opgenomen in de bestemming Binnentuin. Deze bestemming kan worden gewijzigd naar de bestemming ”Woondoeleinden 2” op grond van de wijzigingsbevoegdheid.
  Het ontwerpwijzigingsplan heeft van donderdag 18 november tot en met woensdag 29 december 2021 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend door omwonenden en een reactie gegeven door Wetterskip Fryslân. De zienswijze van omwonenden is ongegrond. Wetterskip Fryslân wees ons erop dat op het perceel een waterkering aanwezig is met een beschermingszone. De zienswijze van Wetterskip Fryslân gaf aanleiding tot aanpassing van de onderbouwing van het wijzigingsplan. De zienswijzen gaven verder geen aanleiding tot aanpassing van het wijzigingsplan en het wijzigingsplan is vastgesteld door het college.

  Besluit

  1. De “Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Snakkerburen – Op ‘e Tún” vast te stellen;
  2. Het “Wijzigingsplan Snakkerburen – Op ‘e Tún” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.11001WP01-VG01.

 11. A.5.11

  Stichting Zorgpartners Friesland wenst de lening aan te passen, zodat MCL BV de debiteur wordt van de leningen. Omdat gemeente Leeuwarden garant staat voor deze leningen, kan dat als gemeente Leeuwarden daarmee akkoord gaat.

  Besluit

  1. In te stemmen met het uitzakken van de leningen die door BNG Bank zijn verstrekt aan Stichting Zorgpartners Friesland met nummers 40.93474 en 40.93487 naar MCL BV, waarbij de originele garantie borging onherroepelijk en onvoorwaardelijk van kracht blijft;
  2. De raad te informeren of de wijziging in de garantie middels bijgaande brief.