Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 12 april 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de abonnementenadministratie. De gemeente Leeuwarden heeft  het beheer van alle abonnementen van vakbladen, tijdschriften, dagbladen en digitale databanken uitbesteed aan een externe partij. Vanwege het aflopen van het lopende contract moet er een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het beheren van Abonnementenadministratie bij de gemeente Leeuwarden.
  2. Het startformulier "Startformulier inkoop en aanbesteding Abonnementenadministratie" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van een Identity en Access Management systeem. Het Identity en Access Management systeem is een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering van de afdelingen ICT en IM en levert een bijdrage aan het vereenvoudigen en het automatiseren van de dagelijkse werkzaamheden m.b.t usermanagement.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering en implementatie van een "Identity en Access Management systeem".
  2. Het "Startformulier inkoop Identity en Access Management systeem " en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd

 4. A.5.3

  Tijdens het gemeenteraadsdebat van 12 januari 2022 over de Visie armoede en schuldhulp "Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden" is toegezegd dat met Kredietbank Nederland (KBNL) en Amaryllis wordt verkend of inwoners met een schuldhulpverleningsvraag zich ook rechtstreeks kunnen melden bij KBNL. In de huidige situatie kunnen inwoners voor gemeentelijke schuldhulpverlening bij de buurt- en dorpskamers terecht. Op deze manier is de schuldhulpverlening dichtbij en toegankelijk georganiseerd. Sommige inwoners ervaren de huidige toegang via de buurt- en dorpskamers echter als een drempel, waardoor ze nu geen hulp voor hun schulden vragen. Deze inwoners melden zich liever rechtstreeks bij Kredietbank Nederland (KBNL) voor schuldhulp. Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening voor iedere inwoner laagdrempelig is. Het college informeert de gemeenteraad dat inwoners zich vanaf 1 april 2022 ook rechtsreeks bij KBNL kunnen melden voor schuldhulpverlening.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de uitbreiding van de toegang tot de schuldhulpverlening met Kredietbank Nederland en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  De gemeente en de provincie maken regelmatig woningbouwafspraken. Hierin wordt vastgelegd hoeveel woningen de gemeente kan bouwen en hoeveel hiervan binnen en hoeveel buiten bebouwd gebied gaan komen. De gemeente heeft deze afspraken nodig om bestemmingsplannen voor woningbouw te kunnen maken. Het college heeft een uitgewerkt voorstel gemaakt voor de woningbouwafspraken waarmee voor de periode tot 2029 planologische ruimte gecreëerd wordt voor de bouw van ca. 5.800 woningen. Dit voorstel biedt de flexibiliteit om sneller te reageren op marktomstandigheden en is een forse stap om het woningtekort de komende jaren te verkleinen. Het voorstel geeft ook de ruimte om vervangende nieuwbouw voorafgaand aan sloop mogelijk te maken. Daarnaast wil het college de ruimte creëren die nodig is voor de omvang van woningbouw zoals dat in het Beleidskader Wonen in de dorpen is beoogd.

  Besluit

  Aan de provincie Fryslân een voorstel te doen over woningbouwafspraken over de periode 2020 t/m 2029 en de brief aan de provincie vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college heeft besloten een storting te doen van € 100.000 in een noodfonds van NHL-Stenden. Dit noodfonds is bedoeld voor studenten uit Oekraïne, en (Wit) Rusland die door de oorlog in Oekraïne geen geld meer hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Tevens informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

  Besluit

  1. Een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor een storting in een noodfonds van NHL Stenden ten behoeve van bijdragen in het levensonderhoud aan de studenten uit Oekraïne, en (Wit) Rusland en dit bedrag te dekken binnen de begroting.
  2. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.6.1

  Het college heeft besloten om een Erwin Zijlstra een sportpenning uit te reiken. De toekenning van deze penning volgt uit de prestaties van Erwin Zijlstra bij het kaatsen en uit de uitstraling die deze prestaties hebben.

  Besluit

  Aan de heer E. Zijlstra de gemeentelijke sportpenning toe te kennen.
  (Collegebesluit 5 april 2022)