Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 6 september 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen heeft in de periode vanaf 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegelijkertijd lag het concept stedenbouwkundig plan ter visie.
  Gedurende deze periode zijn 7 zienswijzen op het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan ontvangen. De ingebrachte zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan of van het bestemmingsplan. Ambtelijk wordt voorgesteld het stedenbouwkundig plan aan te passen. De aanpassing betreft een geringe verschuiving van de situering van enkele woningen. De reden hiervoor ligt met name in een goede en logische aansluiting op de infrastructuur en de toegankelijkheid / bereikbaarheid voor toekomstige bewoners en hulpdiensten. Ook wordt voorgesteld het bestemmingsplan ambtelijk aan te passen. Dit betreft een toevoeging van een functie (ondergeschikte tuinen) binnen de bestemming Groen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtelijke aanpassingen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder wonen” inclusief Beeldkwaliteitsplan (bijlage bij bestemmingsplan) gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06026BP00-VG01;
  d. Het stedenbouwkundig plan “It Nije Hiem” gewijzigd vast te stellen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel over het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan De Klamp Bijzonder Wonen vast te stellen.

 3. A.5.2

  De ontwikkeling van Risicomanagement heeft het afgelopen decennium zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie niet stil gestaan. Zo gaat er steeds meer aandacht uit naar frauderisico’s en cyberaanvallen. De vraagstukken veranderen en vragen om alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast vraagt het om een volgende stap te zetten naar integraal risicomanagement, dat geïntegreerd is in de bedrijfsprocessen en opgenomen is in het DNA van de gemeentelijke organisatie.
  De kadernota Risicomanagement uit 2016 is daarom geactualiseerd waarbij wordt aangesloten bij de huidige praktijk en het ambitieniveau voor de komende jaren. De Kadernota Risicomanagement 2022 legt het college aan de raad voor om vast te stellen.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen de Kadernota Risicomanagement 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.6.1

  Het college heeft besloten het advies van de bezwarencommissie omtrent de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande hok aan de Ljipstrjitte 10 te Stiens niet te volgen. De bezwarencommissie adviseert om de verleende omgevingsvergunning te herroepen en alsnog te weigeren omdat het bedrijfsmatig gebruiken van een schuur in strijd is met het bestemmingsplan. Het college is van oordeel dat het bedrijfsmatig gebruik van de schuur niet is aangetoond en de aanvraag omgevingsvergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan. Het college is van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning op de juiste gronden is verleend en niet herroepen hoeft te worden.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 15 juni 2022 met kenmerk BZW.1.22.0185.01, inzake het bezwaarschrift van 12 april 2022, aangevuld tijdens hoorzitting d.d. 23 mei 2022, tegen de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande hok aan de Ljipstrjitte 10 te Stiens;
  2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit d.d. 1 maart 2022, kenmerk 11047675 niet te herroepen;
  4. De schriftelijke verklaring van vergunninghouder alsnog als bijlage toe te voegen aan de verleende omgevingsvergunning;
  5. Het verzoek om een vergoeding van kosten ex. artikel 7:15 lid 2 Awb af te wijzen.

  (collegebesluit 30 augustus 2022)