Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 26 april 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur van de FUMO legt daarom de ontwerpbegroting 2023 voor. Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 en benoemt een aantal punten. De onderwerpen geven geen aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de FUMO. Het advies is om de gemeenteraad geen zienswijze te laten indienen aan het dagelijks bestuur van de FUMO.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO;
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.

 3. A.5.2

  Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Hûs en Hiem kunnen raden hun zienswijze geven over de jaarrekening en de ontwerpbegroting.


  De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 van kracht wordt, wijzigt de manier waarop beoordeeld wordt of een bouwinitiatief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving. Het komende jaar wordt gebruikt om de te maken keuzes voor te bereiden. Omdat de uitkomsten nu nog niet bekend zijn, zijn er in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 nog geen Omgevingswet effecten meegenomen.  De begroting 2023 is dan ook opgesteld op basis van de huidige situatie.


  Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van Hûs en Hiem en stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van Hûs en Hiem;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  De jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 van de GR SW Fryslân zijn 25 maart 2022 door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De GR SW Fryslân is de formele werkgever van inwoners met een SW-indicatie die werkzaam zijn bij Caparis NV. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken en eventueel een zienswijze te geven op de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van de GR SW Fryslân;
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  Het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden Newtonpark 1-2-3 e.o." herstelt een omissie in de regels van het geldende bestemmingsplan “Leeuwarden – Newtonpark 1-2-3 e.o.”. In de toelichting van dit bestemmingsplan is aangegeven dat er geen geluidszoneringsplichtige bedrijven zijn toegestaan, maar dat is niet opgenomen in de regels van de bedrijfsbestemmingen.


  In de regels van deze partiële herziening zijn bij de bestemming 'Bedrijventerrein' de specifieke gebruiksregels aangevuld met het strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen. Daarnaast zijn aan de regels van het huidige bestemmingsplan bij de bestemming 'Bedrijventerrein - Uit te werken' bij de uitwerkingsregels geluidszoneringsplichtige inrichtingen toegevoegd waardoor deze uitgesloten worden van de uitwerkingsbevoegdheid. Verder blijven de geldende regels van kracht.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 17 februari tot en met woensdag 31 maart 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
  bestemmingsplan kan dan ook ongewijzigd ter vaststelling worden aangeboden aan de
  gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden Newtonpark 1-2-3 e.o. vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.03027BP00-VG01;
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft de jaarstukken 2021, de eerste wijziging van de begroting 2022 en de begroting 2023-2026 voor het geven van een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân met de zienswijze van de gemeenteraad op de jaarstukken 2021, de eerste wijziging van de begroting 2022 en de begroting 2023-2026, vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden voor verdere afhandeling.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite vraagt in de brief d.d. 28 februari 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. Het college stelt aan de raad voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Aan de raad voor te stellen om de zienswijze op de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 van Recreatieschap Marrekrite vast te stellen;
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.
 8. A.5.7

  In de decembercirculaire van het gemeentefonds is een bedrag opgenomen voor de aanpak van personen (met verward gedrag) en een hoog veiligheidsrisico. Deze bijdrage wordt via de centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's over de Zorg- en Veiligheidshuizen verdeeld.
  Om deze middelen daadwerkelijk toe te kennen aan het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân is een collegebesluit noodzakelijk. Daarna wordt de gemeenteraad voorgesteld de begroting te wijzigen via het eerstvolgende verzamelvoorstel.

  Besluit

  1. Het uit 2021 via de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling naar2022 meegenomen bedrag van € 352.000 en de jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2022 € 352.000 aan het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân toe te kennen.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de begroting 2022 via het eerstvolgende verzamelvoorstel te wijzigen overeenkomstig het besluit onder 1.

 9. A.5.8

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het leasecontract voor de dienstauto's die de gemeente in gebruik heeft.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het afsluiten van een leasecontract voor de dienstauto's van de gemeente Leeuwarden.
  2. Het startformulier "Startformulier inkoop en aanbesteding leasecontract dienstauto's" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten om de regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden 2022 vast te stellen. De regeling treedt in de plaats van de huidige regeling subsidie amateurkunst en richt zich op het ondersteunen van activiteiten van de amateurkunstsector in de gemeente Leeuwarden. Met het vaststellen van deze nieuwe regeling geeft het college gehoor aan de signalen uit de samenleving om de regeling beter te stroomlijnen.

  Besluit

  1. De Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden in te trekken.
  2. De Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden 2022 vast te stellen.

 11. A.5.10

  Met de regeling subsidie NPO voor het VO wenst het college het onderwijs te ondersteunen, omdat leer- en ontwikkelachterstanden bij jongeren zijn ontstaan als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (Piter Jelles) heeft op 14 februari 2022 op grond van deze regeling subsidie aangevraagd. Voor iedere school is gekeken welke corona-achterstanden extra inzet nodig hebben. Dit heeft geleid tot een breed palet aan activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, maar ook tot een goede aansluiting op de behoeften van de leerlingen. Het college besluit de subsidie te verlenen.

  Besluit

  1. Een subsidie te verlenen van € 292.761 aan Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord voor het op verschillende scholen aanbieden van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs;
  2. de verleningsbeschikking conform bijlage vast te stellen.

 12. A.5.11

  Sinds de overgang van de decentralisaties per 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD brengt gevraagd en ongevraagd en waar mogelijk een samenhangend, integraal advies uit over de beleidsonderwerpen Jeugd, Zorg en Participatie. Het college benoemt de leden van de ASD op voordracht van de ASD. Gedurende het jaar 2021 is een viertal leden vertrokken en heeft de ASD gezocht naar nieuwe leden.  De ASD heeft in februari 2022 een voordracht voor vier nieuwe leden gedaan. Deze leden hebben inmiddels hun werkzaamheden voor de ASD opgepakt.
  Het college heeft besloten de dames C. Dijkstra, A. de Vries, F. Meerding en O. van Hooff te benoemen als leden van de ASD.

  Besluit

  De dames C. Dijkstra, A. de Vries, F. Meerding en O. van Hooff te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 13. A.5.12

  In verband met de oplopende energiekosten mag de gemeente eenmalig een energietoeslag verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Om het verstrekken van de energietoeslag mogelijk te maken heeft het college de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022 vastgesteld.

  Besluit

  De beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022 vast te stellen.