Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 20 december 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van Groenlinks heeft vragen gesteld over vuurwerk en de jaarwisseling 2022-2023. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks gesteld op 21 november 2022 inzake vuurwerk en de jaarwisseling 2022-2023 te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De schriftelijke vragen van Lijst058 van 18 november 2022 over "Aanleunbewoners niet meer welkom bij activiteiten Leeuwarder zorgcentrum" zijn beantwoord conform bijgevoegd aanhangsel. Kern van het antwoord is dat de gemeente op de hoogte is van de ontstane problematiek en inmiddels heeft voorzien in oplossingen.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst058 van 18 november 2022 over aanleunbewoners niet meer welkom bij activiteiten Leeuwarder zorgcentrum te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over verlichting van fietsroutes van en naar Wirdum. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst058, gesteld op 23 november 2022, inzake verlichting fietsroutes van en naar Wirdum, overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.5.4

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de plaatsing van prullenbakken in relatie tot hondenpoep. De algemene criteria zijn aangegeven en verplaatsing gebeurt altijd in afstemming met de wijkpanels en dorpsbelangen. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 15 november 2022, inzake ‘Groot gemak (of ongemak) poep in de afvalbak’, overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel te beantwoorden.

 6. A.5.5

  De schriftelijke vragen van FNP van 18 november 2022 over "Aanleunbewoners niet meer welkom bij activiteiten Leeuwarder zorgcentrum" te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel. Kern van het antwoord is dat de gemeente op de hoogte is van de ontstane problematiek en inmiddels heeft voorzien in oplossingen.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP van 18 november 2022 over aanleunbewoners niet meer welkom bij activiteiten Leeuwarder zorgcentrum te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 7. A.5.6

  De gemeente Leeuwarden zet in op het investeren in kwaliteit voor het jonge kind (kadernotitie Investeren in het Jonge Kind). In tegenstelling tot veel andere gemeenten kan in Leeuwarden al vanaf de leeftijd van twee jaar door alle peuters gebruik worden gemaakt van voorschoolse voorzieningen (speelleergroepen), of de ouders nu werken of niet. Op die manier dragen we eraan bij om alle kinderen een goede start te geven. Financiering van de kinderopvang voor de speelleergroepen vindt plaats volgens de regels die vastgelegd zijn in de subsidieregeling voorschoolse educatie.


  De partijen die subsidie hebben aangevraagd in de gemeente Leeuwarden en voldoen aan de voorwaarden zijn:
  - Sinne Kinderopvang
  - Stichting Kinderopvang Fryslan
  - Kidsfirst

  Besluit

  1. De subsidieverlening aan Sinne Kinderopvang ter hoogte €1.380.065,- conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2. De subsidieverlening aan Stichting Kinderopvang Friesland ter hoogte €652.010,- conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  3. De subsidieverlening aan KidsFirst ter hoogte €287.002,- conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  4. Het subsidieplafond van de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022 te verhogen en vast te stellen op €2.319.077,-.
  5. De onder besluitpunt 1 t/m 3 genoemde subsidieverleningen en het onder besluitpunt 4 genoemde subsidieplafond voor de regeling te dekken uit het programma Sociale Basis, onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid.

 8. A.5.7

  Na twee Covid-19 jaren als uitdaging voor de exploitatie van Neushoorn zijn nu de sterk stijgende inflatie- en energielasten een nieuwe uitdaging voor het exploitatiejaar 2023. Het bestuur van Neushoorn heeft een begroting opgesteld op basis van reëel verwachte kosten in 2023. Dit heeft geleid tot een hogere aanvraag dan door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen in 2023.  Het college heeft  daarom moeten besluiten stichting Popcultuur Neushoorn in 2023 een lagere subsidie te verlenen van € 861.800,-. In loop van 2023 zal worden worden beoordeeld of een aanvullend subsidie nodig is in verband met de hoge inflatie en energieprijzen. De subsidie wordt verleend voor de programmalijnen Essentials, Stunning en Talents, alsmede voor de ondersteuning van het algemene bestaansrecht en in stand houding van Neushoorn. Dit is voor de gemeente Leeuwarden van belang om de culturele basisinfrastructuur in Leeuwarden te behouden én een aantrekkelijk cultureel programma in Leeuwarden te kunnen blijven realiseren.

  Besluit

  1. Aan stichting Popcultuur Neushoorn voor 2023 een subsidie te verlenen van € 861.800,-.
  2. De subsidie te dekken uit het programma Sociale Basis;
  3. De subsidiebeschikking 2023 stichting Popcultuur Neushoorn vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten Wetsus een subsidie te verlenen voor 2022 van € 500.000,--.

  Besluit

  1. Aan Wetsus voor 2022 een subsidie te verlenen van maximaal € 500.000 deze ten laste te brengen van beleidsproduct Economisch Beleid van het Programma Economie en Toerisme.
  2. De subsidiebeschikking Wetsus 2022 vast te stellen.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, dbieb, voor 2022 een subsidie te verlenen van € 2.783.416,- voor het uitvoeren van bibliotheekwerk in de gemeente Leeuwarden, voor de hoofdvestiging in Leeuwarden en de nevenvestigingen in Grou en Stiens.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.783.416,-
  2. De beschikking subsidie 2023 Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân vast te stellen.
 11. A.5.10

  Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn twee belangrijke pijlers binnen het gemeentelijk cultuurbeleid. In de afgelopen jaren heeft Kunstkade laten zien een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisatie van deze speerpunten door het stimuleren, coördineren en regisseren van cultuureducatie. Het college heeft daarom besloten om Kunstkade voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.391.200,-.

  Besluit

  1. Aan Kunstkade voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.391.200,-.
  2. De kosten te dekken ten laste van het programma Sociale Basis, onderdeel Cultuur.
  2. De subsidiebeschikking 2023 Kunstkade vast te stellen.

 12. A.5.11

  De Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voeren de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn uitgesproken. Gemeenten zijn sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet 2015 verplicht deze maatregelen uit te laten voeren door een Gecertificeerde Instelling en deze te bekostigen. Het college heeft besloten voor 2023 subsidie aan Het Leger des Heils, William Schrikker Stichting en Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid om deze taken voor alle jeugdigen in Friesland uit te voeren.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen in 2023 een subsidie te verstrekken aan de volgende instellingen:
   - Regiecentrum Bescherming & Veiligheid van € 11.909.598 ,-
   - William Schrikker Stichting van € 5.091.371,-
   - Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering van € 2.391.847,-.
  2. De subsidie te dekken ten laste van de begroting van de gemeente Leeuwarden, programma jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling.
  3. De subsidiebeschikkingen aan de onder 1. genoemde instellingen vast te stellen.
 13. A.5.12

  Het college heeft besloten over de subsidieverlening voor de instandhouding van voorzieningen en instellingen op het gebied van de Maatschappelijke Opvang en de Openbare geestelijke gezondheidszorg in 2023 door opvangaanbieders en instellingen voor GGZ en verslavingszorg. De subsidie wordt verleend voor activiteiten en ondersteuning zoals opvang, bemoeizorg, begeleiding en activering voortgezet kunnen worden in alle Friese gemeenten. Deze ondersteuning draagt bij aan het maatschappelijk herstel van mensen die dakloos zijn geworden en voorkomt waar mogelijk maatschappelijke teloorgang van hen die zorgmijdend zijn.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in 2023 subsidie te verstrekken aan:
   - Limor van € 1.900.128,-
   - Leger des Heils van € 714.493,-
   - Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) van € 2.718.322,34 ,- en € 873.353,-
   - GGZ Friesland van € 983.100-,
  2. De subsidiebedragen te dekken ten laste van de begroting van de gemeente Leeuwarden, programma jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling
  3. De subsidiebeschikkingen aan de onder 1. genoemde instellingen vast te stellen.
 14. A.5.13

  Het college heeft besloten voor de uitvoering van de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling subsidie te verstrekken voor 2023 aan Fier en voor Veilig Thuis. De subsidie wordt vergoed vanuit de Decentralisatie uitkering Vrouwen opvang (DUVO), de Decentralisatie Uitkering Uitstapprogramma's Prostituees (DUUP) en een bijdrage van de Friese gemeenten op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en
   kindermishandeling in 2023 subsidie te verstrekken aan de volgende instellingen:
   - Fier Fryslân van € 3.065.551,-
   - Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Veilig Thuis Friesland) van € 9.531.115,-
  2. De subsidie te dekken ten laste van de begroting 2023 van de gemeente Leeuwarden, programma Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.
  3. De subsidiebeschikkingen aan de onder 1. genoemde instellingen vast te stellen.
 15. A.5.14

  Vanwege het bezwaarschrift van Fier Fryslân tegen de subsidie 2022 voor activiteiten op het terrein van vrouwenopvang en het uitstapprogramma prostituees, is intensief overleg gevoerd met deze organisatie. Naar aanleiding van dit overleg heeft het college van B&W besloten om  voor 2022 een aanvullende subsidie te verlenen aan Fier Fryslân.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van Vrouwenopvang en het Uitstapprogramma prostituees aan Fier Fyslân over 2022 een aanvullende subsidie te verstrekken van € 478.521,=.
  2. De aanvullende subsidie te dekken ten laste van de begroting 2022 van de gemeente Leeuwarden, programma Sociale Basis, beleidsproduct Sociale Integratie Achterstandsgroepen.
  2. De subsidiebeschikking vast te tellen.

 16. A.5.15

  In de afgelopen periode heeft de gemeente Leeuwarden een scan uitgevoerd naar twee recent aangeboden mogelijke locaties voor een Regionale Opvanglocatie (ROL), op basis van de eerder door de raad meegegeven criteria. Het COA heeft tegelijkertijd een eigen scan uitgevoerd naar deze potentiële locaties. Dit ging om te locaties WTC Hotel aan de Heliconweg en de momenteel in aanbouw zijnde studentenflat aan de Ubbo Emmiuslaan. Uit deze scans en een nadere afweging op basis daarvan blijkt dat de twee recent aangeboden locaties niet geschikt zijn en dat de locatie Tuin! daarmee nog steeds de meest geschikte locatie is.
  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om medewerking te verlenen aan de komst van een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de locatie Tuin! aan de mr. P.J. Troelstraweg.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. Medewerking te verlenen aan de komst van een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de locatie Tuin! aan de mr. P.J. Troelstraweg;
   b. Uit te gaan van de onder besluitpunt a aangegeven ontwikkeling met 72 woningen, waarvan 45 voor het COA en 27 voor andere doelgroepen;
   c. Uit te gaan van de toepassing van de uitgebreide procedure omgevingsvergunning om de onder besluitpunten a en b aangegeven ontwikkeling planologisch mogelijk te maken;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 17. A.5.16

  In de raadsvergadering van 21 september 2022 beloofde het college bij monde van burgemeester Buma om een voorstel aan de raad te doen over de communicatie en informatievoorziening tussen college en raad. Het college doet daartoe een voorzet en wil daarover met de raad in gesprek.

  Besluit

  1. De Notitie bij gesprek over communicatie en informatievoorziening college en raad vast te stellen.
  2. De brief aan de raad hierover vast te stellen.

 18. A.5.17

  De raad heeft op 30 november het raadsvoorstel ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden’ vastgesteld. Het college informeert de raad regelmatig over de uitvoering van de aanpak op inflatie en heeft bijgaande tweede inflatiebrief vastgesteld. Het college heeft verder besloten om op de huurovereenkomsten tussen de gemeente Leeuwarden en derden die per 1-1-2023 met de consumenten prijs index CPI van september 2022 (14,5%) geïndexeerd worden een eenmalige korting toe te passen in 2023 van 9,6%. Daarmee worden de betreffende huren eenmalig geïndexeerd met 4,9%.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor de tweede keer te informeren over de aanpak van de inflatie en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
  2. Op de huurovereenkomsten tussen de gemeente Leeuwarden en derden die per 1-1-2023 met de CPI (14,5%) geïndexeerd worden een eenmalige korting toe te passen in 2023 van 9,6%. (=14.5% - 4,9%).
 19. A.5.18

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning op de Minne Finne in Grou. Deze aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend door middel van een afwijkingsprocedure.
  Het plan is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Het plan is stedenbouwkundig en volkshuivestelijk passend. Er zijn binnen de tervisietermijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om voor dit initiatief een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een woning op de Minne Finne in Grou vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 20. A.5.19

  Van de provincie Fryslân heeft de gemeente het aanbod gekregen om een perceel grond aan de Brédyk te verwerven voor een koopsom van € 1,2  mln. Het onderhavige perceel is gelegen direct aan en binnen de grenzen van De Haak om Leeuwarden en naast het plangebied De Zuidlanden en het nog te realiseren treinstation Werpsterhoek.
  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om dit perceel te verwerven en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1,2 mln..

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. een krediet van € 1.202.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel grond aan de Brédyk in Wirdum, kadastraal bekend gemeente Wirdum, sectie E, nummer 1151, groot 152.470 m²;
  b. de hiermee gepaard gaande rentelast ad. € 12.020,- en zakelijke lasten ad. € 7.000,- te dekken uit de pachtopbrengsten.
  2. De concept-koopovereenkomst over de aankoop van een perceel grond vast te stellen onder voorbehoud van beschikbaar stellen krediet door de raad.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 21. A.5.20

  Het college van B&W heeft besloten om de regeling Mienskipsfonds 2023 op onderdelen aan te passen en de evaluatie van het Mienskipsfonds vast te stellen. Het Mienskipsfonds is een fonds dat initiatieven van bewoners stimuleert en mogelijk maakt. Daarbij gaat het om initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en participatie in de wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad wordt over de evaluatie van het Mienskipsfonds geïnformeerd. Daarnaast heeft het college vijf leden van de Tafel van 8 herbenoemd.

  Besluit

  1. De evaluatie 2018-2021 van het Mienskipsfonds vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Mienskipfonds en daartoe bijgevoegde informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen;
  3. De regeling subsidie Mienskipsfonds 2023 vast te stellen.
  4. De kosten van de regeling subsidie Mienskipsfonds te ramen op € 200.000,- per jaar en deze te dekken uit het programma Sociale Basis, onderdeel Burgerkracht;
  5. De volgende personen te benoemen in de Tafel van Acht, zoals genoemd in de Regeling Subsidie Mienskipfonds 2023:
  a. Piter M. Renia
  b. Jornt Friso de Boer
  c. Klaas Zwart
  d. Cees Luiten
  e. Renske Bakker

 22. A.5.21

  De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van gasleidingen in woningen in de wijk Aldlân in Leeuwarden. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgaanpak.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken betreffende gasleidingen woningen in Aldlân en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 23. A.5.22

  Het college heeft het Definitief ontwerp voor de fase 2 en 3 van het plan Nij Djip Grou vastgesteld. Dit plan behelst de sloop en nieuwbouw van 125 huurwoningen van Elkien en het vernieuwen van de openbare ruimte. Het bestemmingsplan is in december 2021 onherroepelijk geworden. Op basis van het bestemmingsplan wordt per fase, in overleg met Elkien en belangenorganisaties in Grou een definitief ontwerp (DO) voor de openbare ruimte opgesteld. Fase 1, de Gruttostraat, is inmiddels afgerond. Fase 2 en 3 zijn de woningen rondom de Nij Djipstrjitte. Fase 4 en 5 zijn de woningen ten oosten en westen van mr. Pieter Jelles Troelstrawei.

  Besluit

  Het Definitief Ontwerp voor de fase 2 en 3 van Nij Djip te Grou vast te stellen.

 24. A.5.23

  Om werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken heeft het Rijk in 2020 en in 2021 in totaal bijna 2,7 miljoen euro voor Leeuwarden beschikbaar gesteld. Door extra in te zetten op het in beweging brengen van bijstandsgerechtigden worden achterstanden opgelost die tijdens de Covid-19 crisis zijn ontstaan. Leeuwarden heeft deze middelen met name ingezet voor; intensievere participatiedienstverlening, digitalisering van werkwijzen en extra aandacht voor jongeren in de bijstand. Eind 2022 is naar verwachting 1,6 miljoen euro besteed. Het resterende bedrag van ruim 1,1 miljoen euro wordt in 2023 en 2024 ingezet om de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden verder te intensiveren.

  Besluit

  Het bestedingsplan 'Continuering inzet herstelmiddelen Covid-19; intensiveren en transformeren participatie dienstverlening' vast te stellen.

 25. A.5.24

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het cyclisch bomenonderhoud. Dit betreft het jaar 2023 met optie tot verlenging tot en met 2026.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het cyclisch bomenonderhoud;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'EA Cyclisch onderhoud bomen 2023 + optie jaren' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 26. A.5.25

  De Beleidsregels Participatiewet kennen een korting voor iemand die schoolverlater is. De gedachte achter de schoolverlaterskorting is dat iemand, nadat hij het
  relatieve lage bedrag aan studiefinanciering ontvangt, niet onmiddellijk het relatief hogere bedrag aan bijstand nodig heeft. Hij is immers gewend om rond
  te komen van het relatief lage bedrag aan studiefinanciering. Het college is van oordeel dat deze gedachte achterhaald is. In de huidige tijd met de steeds stijgende kosten voor bijvoorbeeld de boodschappen en de energie is het steeds lastiger om rond te komen. De kans is aanwezig dat het toepassen van de schoolverlaterskorting leidt tot betalingsachterstanden en financiële problemen. Dit staat haaks op het beleid van de gemeente waarbij we juist betalingsachterstanden en financiële problemen willen voorkomen. Daarom heeft het college besloten om de verlaging van de bijstandsuitkering voor schoolverlaters vanaf 1 januari 2023 niet meer toe te passen.

  Besluit

  De Beleidsregels verlagingen Participatiewet te wijzigen en de gewijzigde Beleidsregels Participatiewet 2016-2 vast te stellen.

 27. A.5.26

  Veel bevoegdheden van het college en van de burgemeester zijn gemandateerd aan leidinggevenden of overige ambtenaren binnen (en soms ook buiten) de ambtelijke organisatie. Om tot een kenbare, juridisch geldige communicatie en besluitvorming door gemandateerden te komen, worden de verleende mandaten vastgelegd in een mandaatstatuut en een mandaatoverzicht.


  Het mandaatstatuut en het daarbij behorende overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Bij de actualisaties wordt met name het overzicht aangepast. Belangrijkste redenen voor actualisatie zijn:
  - organisatorische wijzigingen (herverdeling van taken, organisatiewijzigingen, functiebenamingen);
  - nieuwe, vervallen of gewijzigde regelgeving;
  - opnemen van mandaten die eerder door middel van een separaat besluit zijn verleend.


  Hierbij treft u het voorstel voor de actualisatie van het mandaatstatuut en mandaatoverzicht aan. Beoogd wordt het geactualiseerde statuut en overzicht op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

  Besluit

  Het geactualiseerde Mandaatstatuut en Mandaatoverzicht 2023 vast te stellen.

 28. A.5.27

  Het college heeft het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole vastgesteld. Het normenkader bevat een overzicht van de wet- en regelgeving die op de gemeente van toepassing is. Hierbij is er een onderscheid tussen externe regels (opgelegd door hogere overheden) en interne regels (onder andere de eigen gemeentelijke verordeningen). Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat deze gebruikt kan worden door de accountant van de raad en bij de verbijzonderde interne controle als uitgangspunt voor de rechtmatigheidscontrole.

  Besluit

  Het normenkader rechtmatigheidscontrole 2022 vaststellen.

 29. A.5.28

  De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 12 oktober 2022 een APV-wijziging vastgesteld, waardoor het aanbieden van deelmobiliteit in de openbare ruimte vergunningplichtig is geworden. Daarmee is ook een bijbehorend vergunningenkader van kracht geworden, waarin bepalingen zijn vastgelegd waaraan exploitanten moeten voldoen.
  Bij de raadsbehandeling is een motie door de raad aangenomen om een ruimere doorgangsbreedte voor trottoirs te hanteren en heeft het college een toezegging gedaan om samen met de exploitanten een plan te maken voor het aanwijzen van parkeervakken voor deelmobiliteit. Daarnaast heeft de politie verzocht om het tijdsvenster waarop gebruikssessies in de binnenstad niet gestart/beëindigd kunnen worden met een uur op te rekken.
  Om aan bovenstaande zaken tegemoet te komen heeft het college besloten om het vergunningenkader op onderdelen aan te passen.

  Besluit

  Het Vergunningenkader deelfietsen en -scooters 2022 vast te stellen.