Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 14 juni 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de locatie van de Lunatokermis en het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Het college van B&W besluit de schriftelijke vragen van de FNP d.d. 22 april 2022 over de locatie van de Lunatokermis te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  GBL heeft schriftelijke vragen gesteld  de vitaliteit van de oude plataan op het Stationsplein in Leeuwarden en beeldbepalende bomen in het algemeen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GBL, gesteld op 11 mei 2022, over de vitaliteit van de plataan op het Stationsplein in Leeuwarden en beeldbepalende bomen in het algemeen, overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de plofkraak van de pinautomaat aan het Gouverneursplein in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de de fractie van de VVD, gesteld op 30 maart 2022, inzake de plofkraak pinautomaat conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 5. A.5.4

  De historische binnenstad van Leeuwarden is een versteend gebied, waar de huidige opzet nauwelijks ruimte biedt voor een groene aankleding. Onlangs zijn de woningen van Sint Antoon aan de Grote Kerkstraat gerenoveerd en zijn de Delftse stoepen aan de voorzijde hersteld. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk en mooi straatbeeld, maar het zorgt ook voor een prettig woonklimaat voor de bewoners. Beplanting draagt bij aan een fijn woonklimaat.


  Voor de Kruisstraat geldt hetzelfde, de straat is van gevel tot gevel dicht geklinkerd waardoor er alleen maar verharding zichtbaar is. De bewoners van de percelen Kruisstraat 25, 27 en 29 hebben het verzoek gedaan een strook grond van een meter voor hun woningen aan te kopen met als doel deze in te richten als geveltuintje. Wij vinden het belangrijk om gemotiveerde bewoners te steunen in hun streven naar een aantrekkelijke woonomgeving. Aan de gemeenteraad wordt daarom ook voorgeteld om deze strook te onttrekken aan de openbaarheid.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een strook grond van 1 meter voor de percelen Kruisstraat 25, 27 en 29 volgens bijgevoegde tekening aan de openbaarheid te onttrekken;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  De gemeente Leeuwarden is conform Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit en veiligheid van kinderopvangvoorzieningen. Het college heeft het jaarverslag over de verantwoording van de handhaving over 2021 vastgesteld. De jaarverantwoording wordt ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.

  Besluit

  De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021 vast te stellen en deze aan te bieden aan de Inspectie van het Onderwijs.

 7. A.5.6

  Voor de behandeling van bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college, burgemeester, raad en leerplichtambtenaar is een Adviescommissie bezwaarschriften ingesteld. Deze commissie bestaat uit twee kamers: de algemene kamer en de sociale zekerheidskamer. De benoeming en het ontslag van de leden van deze commissie is een taak van het college. De benoeming van de leden loopt synchroon met de zittingstermijn van de leden van de gemeenteraad. Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad per 30 maart 2022 moeten de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften opnieuw worden benoemd. Het college heeft de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften benoemd.

  Besluit

  1. De leden van de adviescommissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht te benoemen per 30 maart 2022, voor de periode van de nieuwe raad, alsmede per 1 juni 2022 eervol ontslag te verlenen aan één lid, conform het bijgevoegd benoemings- en ontslagbesluit.
  2. Het benoemings- en ontslagbesluit vast te stellen.

 8. A.5.7

  De gemeente Leeuwarden heeft een klachtenregeling. Deze beschrijft het proces van klachtbehandeling. Omdat de huidige klachtenregeling in de praktijk regelmatig vragen opriep is de regeling geactualiseerd. Het college heeft besloten om de klachtenregeling 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Klachtenregeling 2018 in te trekken.
  2. De Klachtenregeling 2022 vast te stellen.

 9. A.5.8

  Leeuwarden heeft van het Rijk middelen gekregen voor de bestrijding van energiearmoede. Met deze middelen moet de gemeente huishoudens die te maken hebben met energiearmoede gericht ondersteunen. Het college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld om huishoudens te helpen om maatregelen het nemen voor energiebesparing en om de energierekening te verlagen. Op basis van een TNO onderzoek naar energiearmoede in Nederland zou het in Leeuwarden gaan om 5213 huishouden. Deze regeling is een aanvulling op de eenmalige compensatie energielasten (€ 800,-) voor huishoudens met een laag inkomen. Een aanpak gericht op de minimahuishoudens is voor Leeuwarden niet nieuw. Sinds 2016 voert de gemeente het sociaal energiebeleid uit. Met de extra rijksmiddelen zal zoveel mogelijk aangesloten worden op de bestaande aanpak. De kern van die aanpak is het persoonlijke contact met de energiecoaches.

  Besluit

  1. Het Plan van aanpak energiearmoede 2022 vast te stellen;
  2. De kosten van het Plan van aanpak energiearmoede 2022 te ramen op € 1.360.000 en deze te dekken ten laste van Specifieke uitkering verlagen energierekening die het Rijk beschikbaar heeft gesteld.
  3. De gemeenteraad middels het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen voorstellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

 10. A.5.9

  Het college heeft haar reactie op het Rekenkamerrapport  'Doorwerkingsonderzoek 2018-2021 vastgesteld.

  Besluit

  1. De reactie op het Rekenkamerrapport 'Doorwerkingsonderzoek 2018-2021 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad hierover informeren en de brief aan de raad vast te stellen en een afschrift van de brief toe te zenden aan de Rekenkamer.