Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 13 december 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de vermindering van energiebelasting voor panden met meer dan 1 onroerende
  zaak achter een energieaansluiting. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 6 oktober 2022, inzake de vermindering energiebelasting voor panden met meer dan één onroerende zaak achter een energieaansluiting overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De fractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over het parkeerterrein bij het NS station Grou-Jirnsum. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 18 november 2022, inzake parkeerterrein NS station Grou-Jirnsum, overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 4. A.5.3

  Op 13 juli 2022 nam de gemeenteraad een motie aan over jongerenparticipatie. Die motie is ondertekend door zeven fracties en kan op veel draagvlak rekenen. In overleg met de wethouders Jacobse en Kramers en in afstemming met een delegatie uit de indieners is ambtelijk inhoud gegeven aan de motie. In de motie verzoeken de indieners het college om de raad voor het einde van het jaar van een update te voorzien. Bijgevoegde informerende brief is daarvoor bedoeld.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de uitvoering motie Jongerenparticipatie en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college zoekt geschikte locaties op Gemeentelijke Opvanglocaties Oekraïne (GOO) te vestigen. Enerzijds in verband met een verhoging van het aantal opvangplekken naar 575, anderzijds als alternatieven voor locaties Oer 't Hout en Nieuw Mellens waarvoor de overeenkomsten op respectievelijk 1 april 2023 en 1 maart 2023 aflopen. Een deel daarvan wordt gerealiseerd op Stadscamping de Wetterpôlle. Gebouw Polaris aan de Julianalaan te Leeuwarden is daarvoor nu ook in beeld gekomen. Hier kunnen 160 opvangplekken worden gerealiseerd per februari 2023. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een GOO in het gebouw Polaris.

  Besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van een Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïne (GOO) in gebouw Polaris aan de Julianalaan te Leeuwarden;
  2. De raad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Met de opheffing van Stichting Fryslân Hartveilig had de gemeente Leeuwarden geen actief AED-beleid meer. De door het college vastgestelde subsidieregeling AED-netwerk Leeuwarden vult dit gat op. De regeling geeft de mogelijkheid om vanaf 2023 een tegemoetkoming aan te vragen in de kosten voor een AED, een buitenkast, reanimatietrainingen en onderhoud. Zo ondersteunt het college het lokale initiatief. In de gemeente zijn daarnaast een paar plekken waar nog geen AED is. Voor deze plekken wordt een klein aantal AED's ingekocht om de lokale gemeenschap op weg te helpen. Alle AED's en burgerhulpverleners worden aangemeld bij het landelijk netwerk HartslagNu. Zo draagt het college bij aan duurzame instandhouding van het Leeuwarder AED-netwerk.

  Besluit

  1. De regeling AED-netwerk Leeuwarden vast te stellen;
  2. Het aanvraagformulier bij de regeling vast te stellen;
  3. De kosten te ramen op €25.000,- structureel per jaar en de kosten te dekken uit het programma Sociale Basis, onderdeel Openbare Gezondheidszorg;
  4. De gemeenteraad te informeren en de bijgevoegde brief hieromtrent vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college heeft de subsidieregeling Kansen voor Kinderen 2023-2024, en aanverwante aanvraagformulieren en beleidsregels, vastgesteld.
  In de gemeente Leeuwarden blijft het aantal integrale kindcentra (IKC's), waarin onderwijs en opvang op basis van één pedagogische visie samenwerken, groeien. Sinds 2016 heeft de gemeente Leeuwarden een subsidieregeling om de IKC-ontwikkeling te ondersteunen. Deze subsidieregeling is sindsdien telkens in ontwikkeling geweest en ook dit jaar is een aantal wijzigingen nodig. Zo is Leeuwarden voorloper in het 'Programma School en Omgeving' en willen IKC's in aandachtswijken die hieraan deelnemen, hun plannen voor Kansen voor Kinderen (KVK) kunnen afstemmen op die vanuit het programma. Daarnaast gaat het nieuwe KVK-beleid uit van impactgericht werken. Daarom geeft de regeling meer ruimte voor analyse en meer mogelijkheden om de subsidie op basis daarvan in te zetten, bijvoorbeeld voor ouderbetrokkenheid. Daarnaast is de gemeente Leeuwarden op basis van initiatieven van een aantal IKC's een pilot peuter-kleutergroepen gestart. Om aanvragers te helpen bij het uitvoeren van hun activiteiten waarvoor ze subsidie aanvragen, is een kader vastgesteld.

  Besluit

  1. De subsidieregeling Kansen voor Kinderen 2023 vast te stellen.
  2. Het aanvraagformulier voor de Plus-IKC's vast te stellen.
  3. Het aanvraagformulier voor de Basis-IKC's vast te stellen.
  4. Het verzamelaanvraagformulier in het kader van NPO vast te stellen.
  5. De beleidsregel Ouderbetrokkenheid en de daarbij behorende notitie “een systeembenadering van ouderbetrokkenheid” vast te stellen.
  6. De beleidsregel Kader minimale vereisten peuter-kleutergroepen vast te stellen.
  7. De kosten voor deze regeling te ramen op € 1.540.000,- en deze te dekken uit het Programma Sociale Basis voor € 1.465.000,- en het Programma Werk & Inkomen voor € 75.000.

 8. A.5.7

  In 2016 heeft het college de ‘Beleidsregel recreatiewoningen’ vastgesteld. Deze beleidsregel maakt de uitbreiding van recreatiewoningen tot maximaal 120 m2 onder voorwaarden mogelijk. Deze beleidsregel is ook van toepassing op de ca. 50 recreatiewoningen in de Alde Feanen. Dit gebied is onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en aangewezen als Natura-2000 gebied.
  In juli 2021 heeft de Provincie Fryslân aangegeven dat de ‘Beleidsregel recreatiewoningen’ mogelijk in strijd is met artikel 7.1.1 van de provinciale Verordening Romte. Dit artikel heeft betrekking op de bescherming van de ecologische hoofdstructuur. Door uitbreidingen toe te staan ontstaan mogelijk significante effecten als gevolg van oppervlakteverlies en stikstofdepositie.
  Een ecologisch onderzoeksbureau heeft vervolgens onderzocht of er daadwerkelijk sprake (geweest) kan zijn van strijdigheid met de Provinciale Verordening Romte in de Alde Feanen. Uit dit ecologisch onderzoek blijkt dat significante effecten als gevolg van oppervlakteverlies en stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten, mits de beleidsregel wordt aangepast. Om die reden heeft het college besloten om de huidige 'beleidsregel recreatiewoningen 2016' in te trekken en een nieuwe 'beleidsregel recreatiewoningen 2022' vast te stellen.
  Door aanpassing van de beleidsregel blijft uitbreiding van recreatiewoningen in de Alde Feanen mogelijk, mits de uitbreiding beperkt blijft tot het zogenaamde geëxclaveerde erf en het bestemmingsvlak 'recreatiewoning'. Ook dient met een stikstofdepositieberekening te worden aangetoond dat de stikstofdepositie in de nieuwe gebruiksfase afneemt t.o.v. de huidige gebruiksfase. Als uitbreiding van een recreatiewoning gepaard gaat met verduurzaming (bijv. elektrificatie van de energievoorziening) kan worden aangetoond dat de stikstofdepositie afneemt.

  Besluit

  De 'Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022' vast te stellen en de 'Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016' in te trekken.

 9. A.5.8

  Het college heeft de leden voor de Adviesgroep Cultuur benoemd en het reglement van de Adviesgroep Cultuur vastgesteld. Deze Adviesgroep geeft advies over de subsidieaanvragen onder de Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving, Regeling subsidie kleine producties cultuur en Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur.

  Besluit

  1. Voor de Adviesgroep Cultuur per 1 januari 2023 de volgende leden voor een periode van vier jaar te benoemen:
  - Mevrouw W. Lycklama a Nijeholt
  - De heer P.E. Zwart
  - Mevrouw M.I.A.  Valk
  - Mevrouw G. van der Meer
  - Mevrouw C. Mulder
  2. Het reglement van de Adviesgroep Cultuur 2023 vast te stellen

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de voorgedragen leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit te ontslaan en te benoemen en een nieuwe voorzitter voor de lokale welstandscommissie te benoemen. Omdat deze commissie ook adviezen geeft aan het college heeft het college ook besloten over het ontslag en benoeming van de leden voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om: :
  A. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 eervol ontslag te verlenen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit aan:
  • S. van der Wal
  • J. Bosma
  • M. Schroor
  • C. The
  B. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te herbenoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • H. Goudswaard
  • B. Zantman
  • S. Stienstra
  • W. Kingma
  • G. Timmer
  C. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te benoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • F. Hoekstra
  • A.G. de Vries
  • S. Gall
  • A.W. Siebenga
  • Bruijn
  • K. Holstein
  • M. van der Heide
  D. Per 1-7-2023 als voorzitter van de lokale commissie van Hûs en Hiem te benoemen R. Bremer
  E. Per 1-1-2023 eervol ontslag te verlenen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit aan:
  • K. Couwenberg,
  • R. de Vries,
  • J. Plantenga,
  F. Per 1-1-2023 te herbenoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • J. Nauta
  • T. Smits
  • B. Daan
  • Th. Hoek
  • Joh. Hobma
  • E.Marcusse
  • D.Wendt
  G. Per 1-1-2023 te benoemen, als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • Tj. van de Lune
  • N. Ruijter
  • Nauta
  • S. Tillema
  • M. Visser
  • G. Timmer
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Het college besluit
  A. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 eervol ontslag te verlenen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit aan:
  • S. van der Wal
  • J. Bosma
  • M. Schroor
  • C. The
  B. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te herbenoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • H. Goudswaard
  • B. Zantman
  • S. Stienstra
  • W. Kingma
  • G. Timmer
  C. Met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te benoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • F. Hoekstra
  • A.G. de Vries
  • S. Gall
  • A.W. Siebenga
  • Bruijn
  • K. Holstein
  • M. van der Heide
  D. Per 1-7-2023 als voorzitter van de lokale commissie van Hûs en Hiem te benoemen R. Bremer
  E. Per 1-1-2023 eervol ontslag te verlenen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit aan:
  • K. Couwenberg,
  • R. de Vries,
  • J. Plantenga,
  F. Per 1-1-2023 te herbenoemen als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • J. Nauta
  • T. Smits
  • B. Daan
  • Th. Hoek
  • Joh. Hobma
  • E.Marcusse
  • D.Wendt
  G. Per 1-1-2023 te benoemen, als lid van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit:
  • Tj. van de Lune
  • N. Ruijter
  • Nauta
  • S. Tillema
  • M. Visser
  • G. Timmer

 11. A.5.10

  Het college heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken in de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het project WTC/Cambuur en de brief aan de raad vast te stellen.

 12. A.5.11

  Gezamenlijk persbericht met WoonFriesland, Elkien, Nieuw Elan en de Bewonersraad

  Besluit

  1. De prestatieafspraken 2023 tussen de gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over de prestatieafspraken 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder De Haan te machtigen om namens de gemeente Leeuwarden de prestatieafspraken 2023 tussen de gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad te ondertekenen.