Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 10 mei 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De gemeenteraadsfractie van Lijst 058 heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie in Bilgaard. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst 058 over de verkeerssituatie in Bilgaard, ingediend op 12 januari 2022, te beantwoorden conform het bijgevoegde aanhangsel.

 3. A.5.2

  Op 1 december 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘Verbetering informatie aan gebruikers van het Wmo-vervoer’ aangenomen.  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de uitvoering van de motie 'Verbetering informatie aan gebruikers van het Wmo-vervoer' en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 4. A.5.3

  In 2018 heeft het college het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in de gemeente Leeuwarden vastgesteld. In dit aanwijzingsbesluit zijn 56 locaties aangewezen waar honden los mogen lopen. Het college heeft besloten om een aantal aanpassingen te doen. Het betreft een nieuw hondenlosloopgebied in Wirdum, de uitbreiding van het bestaand hondenlosloopgebied in Techum, de verplaatsing van het hondenlosloopgebied WTC/Fryslânplein en een correctie van de locatieduiding hondenlosloopgebied Goutum/Zuiderburen.

  Besluit

  1. Het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in de gemeente Leeuwarden zoals vastgesteld op 13 november 2018 als volgt te wijzigen:
  a. Hondenlosloopgebied ’40. Wirdum’ wordt nieuw toegevoegd aan de lijst Losloopgebieden op wijk of dorpsniveau evenals de daarbij behorende kaart;
  b. Hondenlosloopgebied ‘9. Techum Buorkerij it Uleboerd’ uit te breiden en bijbehorende kaart te vervangen;
  c. Hondenlosloopgebied ’33. Harlingertrekweg (WTC Expo Oude Spoorlijn)’ kaart te vervangen door hondenlosloopgebied ’33. WTC/Fryslânplein’ in verband met verplaatsing van het hondenlosloopgebied op deze locatie;
  d. Huidige kaart ’44. Goutum/Drachtsterweg’ en ’50. Zuiderburen noordzijde’ te laten vervallen en vervangen door ’44. Goutum/Zuiderburen’;
  e. In de lijst Losloopgebieden op wijk of dorpsniveau wordt achter nummer 9. de straatnaam hersteld, van ‘It Ulebord’ naar ‘It Uleboerd’;
  f. Op de kaart behorende bij losloopgebied op stedelijk niveau: ‘E. Grou (hondenspeelplaats, pad langs water en bos)’ wordt de letter F vervangen door E;
  2. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na bekendmaking.

 5. A.5.4

  Op dit moment is er geen structurele regeling om buurt, wijk - en dorpshuizen en sportverenigingen te compenseren voor de OZB voor het verschil in het woning en niet woning tarief. Het vastgoed van de buurt, wijk en dorpshuizen en sportverenigingen valt onder de categorie niet-woningen, waardoor zij een hoog OZB tarief moeten betalen. In juli 2021 is er door de gemeenteraad een motie aangenomen om buurt, wijk- en dorpshuizen te ondersteunen. Het college heeft in haar begroting 2022 een bedrag opgenomen om het tarief tussen het woningentarief en het niet-woningentarief te compenseren. Het college komt nu voor 2022 met een incidentele regeling. Buurt, wijk - en dorpshuizen en sportverenigingen kunnen voor 1 juni 2022 een aanvraag doen.

  Besluit

  1. De Subsidieregeling OZB compensatie 2022 vast te stellen;
  2. Het aanvraagformulier behorende bij de Subsidieregeling OZB compensatie 2022 conform bijlage vast te stellen.

 6. A.5.5

  Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente twee opvanglocaties ingericht in Oer't Hout in Grou en Nieuw Mellens in Leeuwarden. Het Rijk gaat de kosten die hiervoor worden gemaakt compenseren. Vooruitlopend op de financiering vanuit het Rijk maakt de gemeente nu al kosten. Voor de opvang gaat het om locatie kosten, beveiliging, inventaris, schoonmaakmiddelen, catering, inhuur van personeel voor ondersteuning en projectkosten. Voor de particuliere opvang gaat het om leefgeld.
  Het college stelt de raad voor om vooruitlopend op de rijksuitkering een budget van € 8,36 mln. beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de periode t/m september 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. vooruitlopend op de Specifieke Uitkering van het Rijk een budget van € 8,36 mln. beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de periode t/m september 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve;
  b. de begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.6.1

  Het college heeft besloten om aan de heer Jorrit Volkers de Penning van Verdienste uit te reiken. De toekenning van deze penning volgt uit de uitzonderlijke inzet van de heer Volkers ten behoeve van het Befrijdingsfestival Fryslân alsmede zijn inzet voor de gemeente Leeuwarden op meerdere andere maatschappelijke terreinen.

  Besluit

  De Penning van Verdienste toe te kennen aan de heer Jorrit Volkers.
  (collegebesluit 26 april 2022)