Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 8 maart 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft een evaluatie laten uitvoeren naar de uitwerking en realisatie van de autoluwe binnenstad. Om de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder te maken is sinds een half jaar het noordwestelijk gedeelte van de binnenstad autoluw. Afgelopen periode is het gebied gemonitord en zijn er gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Dit heeft geresulteerd in een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de evaluatie.

  Besluit

  1. De evaluatie 'Autoluwe Binnenstad’ vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten om mede namens de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en de gemeenten Groningen, Assen en Emmen en het Wetterskip Fryslân, de gemeenteraad te informeren over de rapportage van fase B van het Deltaplan. Fase B is een verdere verdieping en onderbouwing van het eerder vastgestelde rapport 'Bouwstenen voor een Deltaplan'.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over het rapport 'Analyse Deltaplan fase B' en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidskader wonen in de dorpen, "Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid", vast te stellen. Met dit kader wordt ruimte geboden voor woningbouwinitiatieven in de dorpen en de woningbehoefte in de dorpen gefaciliteerd. Dit wordt gedaan door de indicatieve groeiruimte per dorp aan te geven en door duidelijkheid te geven over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Specifiek voor jongvolwassenen en ouderen wordt ruimte geboden aan bij hun levensfase passende woonvormen, zoals sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen, koopwoningen passend bij inkomen en levensloopbestendige woningen.
  Verder zijn er kansen voor bijzondere woonvormen en bijzondere ontwikkelmethodes (bv. CPO). De ruimte wordt met name geboden binnen bestaand bebouwd gebied, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied gaat voor uitbreiding. Uitgangspunt is dat het aantal woningen en de kwaliteit van woningbouw passend moeten zijn bij aard, schaal en het karakter van het dorp. Hiermee is er oog voor de demografische transitie en reeds bestaande woningvoorraad in de dorpen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om:
  a. Het beleidskader wonen in de dorpen, "Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid", vast te stellen;
  b. De reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerp beleidskader wonen in de dorpen vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college heeft besloten de regeling subsidie sportevenementen uit 2019 aan te passen vanwege een technische wijziging.

  Besluit

  De regeling subsidie sportevenementen 2019 gewijzigd vast te stellen.

 6. A.5.5

  Binnen de gemeente Leeuwarden vindt nog regelmatig bijzet en/of dumping van afval plaats. Het bijplaatsen of dumpen van afval is voor veel inwoners een doorn in het oog. Het zorgt o.a. voor een onaangenaam aanzicht en het kan leiden tot (stank)overlast. De genoemde gedragingen zijn strafbaar conform het bepaalde in de afvalstoffenverordening. Ter vergroting van de slagkracht heeft het college besloten om, naast het strafrecht, ook bestuursrechtelijk te gaan handhaven. Daartoe heeft het college de beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen vastgesteld.
  Het bestuursrecht kent ten opzichte van het strafrecht enkele voordelen. Zo hoeven overtreders niet meer te worden gehoord in het kader van een strafprocedure, maar krijgen overtreders een beschikking gepresenteerd. De betreffende beschikking is geen straf, maar een herstelsanctie (ongedaan maken van de overtreding). De kosten die hiermee zijn gemoeid worden verhaald op de overtreder. De baten komen ten goede van de gemeente Leeuwarden. Hiermee kunnen de kosten die gemoeid zijn met afvalhandhaving voor een deel worden gedekt.

  Besluit

  De beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen vast te stellen

 7. A.6.1

  Openbaarheid is een groot goed voor de gemeente. Desondanks zijn er soms goede redenen waarom toch, al dan niet tijdelijk, bepaalde informatie geheim moet blijven. Daar zijn wettelijke regels voor. In de uitvoeringspraktijk leiden geheimhouding en vertrouwelijkheid soms tot praktische vragen. Het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid verschaft duidelijkheid en is daarmee een goede ondersteuning voor de praktijk. Het college stelt de raad daarom voor om het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om het Protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid  vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  (Collegebesluit 1 maart 2022)