Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 15 november 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de dagsluiting van het terras van Huize Kwast. In bijgaande beantwoording treft u de antwoorden op deze vragen aan.

  Besluit

  De schriftelijke vragen d.d. 4 september 2022 van Lijst058 over Dagsluiting terras Huize Kwast conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De fractie van de Gemeentebelangen heeft op 29 september 2022 vragen gesteld over gehoorschade bij jongeren. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over gehoorschade bij jongeren, ingediend op 29 september 2022, te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.5.3

  De fractie van de PvdA heeft op 13 september jl. vragen gesteld over het verdwijnen van camperplekken in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA, ingediend op 13 september 2022, inzake het opheffen van de camperplekken aan de Wissedwinger te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 5. A.5.4

  De fracties van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van de noodopvanglocatie Heliconstate. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, gesteld op 6 oktober 2022, inzake noodopvang te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 6. A.5.5

  Op 8 november 2021 is de motie “Aanstellen verbinder laaggeletterdheid” unaniem aangenomen door de raad. In de motie wordt gevraagd om de raad tussentijds te informeren over de voortgang. Het college heeft besloten om de raad via een brief te informeren. In bijgaande brief wordt de stand van zaken over de inzet van de Verbinder Laaggeletterdheid beschreven.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitvoering van de motie Aanstellen Verbinder Laaggeletterdheid en de informerende brief aan de raad hierover vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college informeert de raad over de afhandeling van de motie "Bestrijden van menstruatiearmoede" en "Ieder kind verdient een goed ontbijt".
  Het college is verzocht om met de scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in gesprek te gaan en de behoefte aan een menstruatieproducten kastje op te halen. 49 schoollocaties hebben deze behoefte geuit. In november zijn gratis menstruatieproducten voor de leerlingen beschikbaar.
  Het college is in gesprek gegaan met de buurvrouw & buurvrouw beweging. De door de raad beschikbaar gestelde middelen zijn verstrekt in de vorm van boodschappenkaarten enerzijds en anderzijds de vergoeding van de inzet van een mobiele koffiebar. Daarmee is ingezet op het in contact komen met de ouders, om ze aan te moedigen ook een "ontbijtbuurvrouw" of "ontbijtbuurman" te worden.

  Besluit

  1. de raad te informeren over de afhandeling van de moties menstruatiearmoede en ontbijtbuurvrouw
  2. bijgaande conceptbrief aan de raad over de afhandeling van de moties "Bestrijden van menstruatiearmoede" en "Ieder kind verdient een goed ontbijt" vast te stellen

 8. A.5.7

  Op 18 maart 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat er een aantal bomen is gekapt in het gebied WTC-Cambuur, terwijl dit volgens de verleende ontheffing van de provincie niet toegestaan was. Op 11 november jl. heeft de gemeente een brief van de provincie ontvangen waarin zij ingaan op de stand van zaken rondom de vleermuizen. Daarnaast is onderzocht wat de oorzaak is geweest dat er bomen zijn gekapt die conform de ontheffing niet gekapt mochten worden. Op basis daarvan zijn een aantal maatregelen beschreven om herhaling te voorkomen. In de brief aan de gemeenteraad is ingegaan op deze punten.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vleermuizen gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur en de brief aan de raad vast te stellen;
  2. De maatregelen die in de brief van de provincie zijn opgenomen uit te voeren.

 9. A.5.8

  Het huidige GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) heeft een looptijd tot en met 2022. In het GRP geeft de gemeente aan hoe ze haar (verplichte) watertaken op gebied van riolering en water uitvoert met bijbehorende onderbouwing van de rioolheffing. Daarnaast beschrijft het GRP hoe de gemeente wil omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Onder de Omgevingswet worden onderdelen van het GRP opgenomen in de omgevingsvisie, -programma en -plan. Met de nieuwe benaming Programma Water en Riolering (PWR) wordt hierop vooruit gelopen. Het PWR heeft een planperiode van 2023 tot en met 2027. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het PWR vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het Programma Water en Riolering 2023-2027 vast te stellen.
  2. De reactienota op de zienswijzen voor het programma water en riolering 2023-2027 vast te stellen.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.9

  De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht dient ter vervanging van de huidige Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De Verordening regelt de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Aanpassing is nodig vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Inhoudelijk wordt er niets gewijzigd. Alleen de teksten zijn geactualiseerd en de toepassing van de leeswijzer is gecheckt en verbeterd.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
  Leeuwarden vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.5.10

  Het college van gemeente Leeuwarden en het Sociaal Domein Fryslân stellen vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid €500.000 beschikbaar aan het Leger des Heils voor de 26 Doorstroomwoningen aan de Oostergoweg te Leeuwarden. Met de bijdrage is het de komende 10 jaar mogelijk de woonlasten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Dankzij deze woningen kunnen mensen die dakloos zijn geraakt weer sneller zelfstandig wonen. De bewoners worden begeleidt door medewerkers van het Leger des Heils, Wender en Limor.

  Besluit

  1. Aan het Leger des Heils eenmalig een bijdrage á € 500.000 beschikbaar te stellen ter reductie van de woonlasten voor de bewoners van de 26 doorstroomwoningen aan de Oostergoweg 1A te Leeuwarden.
  2. Deze reductie van toepassing te verklaren voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2032.
  3. De bijdrage ten laste te brengen van de in de begroting opgenomen middelen voor de aanpak BAD.

 12. A.5.11

  Jaarlijks vraagt stichting OVO Fryslân Noord een subsidie aan voor de methodiek ‘School als Vindplaats’ in het Voortgezet Onderwijs. School als Vindplaats versterkt de steunstructuur in en rondom de school met als doel het verbeteren van het functioneren van (kwetsbare) leerlingen op school. Daarmee wordt tegelijkertijd beoogd dat meer leerlingen succesvol en ononderbroken het voortgezet onderwijs afronden en minder inzet van tweedelijnszorg nodig is.

  Besluit

  1. Aan OVO Fryslân-Noord een subsidie te verlenen van €252.000.
  2. De subsidie te dekken uit het programma Sociale Basis.
  3. De beschikking aan OVO Fryslân-Noord voor School als Vindplaats in het Voortgezet Onderwijs 2023 vast te stellen.

 13. A.5.12

  Het Nidos is voornemens een Kinder Woongroep (KWG) te vestigen in de Frisia Residentie te Grou. Hierin vindt opvang plaats van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Momenteel kent de gemeente Leeuwarden nog geen opvanglocatie voor deze doelgroep. De KWG kan op deze locatie maximaal tien jongeren met een verblijfsvergunning opvangen. Het Nidos is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Grou.

  Besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Grou;
  2. De raad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.