Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 30 augustus 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Sinds 1 november 2021 verblijven er asielzoekers in de noodopvang van het COA in het WTC. De gemeente Leeuwarden levert hiermee - naast de opvang van Oekraïners en de voorbereidingen voor het vestigen van een Regionale Opvang Locatie - een bijdrage aan het landelijke opvangvraagstuk. De verblijfsduur van de asielzoekers in het WTC is door omstandigheden langer dan vooraf werd aangenomen, terwijl de verblijfsomstandigheden daar niet op zijn afgestemd. De raad heeft het college opgeroepen zo snel mogelijk een betere plek te vinden. Samen met het COA heeft de gemeente de afgelopen periode gezocht naar een betere locatie. Deze is gevonden in de Heliconstate. De eigenaar heeft aangegeven dat de opvang alleen beschikbaar is voor gezinnen. De opvang is naar verwachting beschikbaar per 1 oktober a.s.


  Het college is voornemens om medewerking te verlenen aan het ter beschikking stellen van de locatie Heliconstate voor deze noodopvang en verzoekt de gemeenteraad om hierover haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het voornemen te hebben om met het COA een bestuursovereenkomst af te sluiten voor tijdelijke noodopvang van maximaal 340 asielzoekers in gezinsverband in het pand Heliconstate van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023, met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar tot 1 oktober 2024;
  2. De gemeenteraad verzoeken over dit voorgenomen besluit haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
 3. A.5.2

  Eind 2021 zijn 7.981 inwoners van gemeente Leeuwarden uitgenodigd om mee te doen aan de inwonersenquête. In totaal hebben 2.124 personen de vragenlijst tijdig ingevuld. Zij hebben vragen beantwoord over:
  A. Voorzieningen en onderhoud
  B. Afvalinzameling
  C. Overlast, ergernissen en handhaving
  D. Veiligheid
  E. Uw oordeel over uw wijk/dorp en de binnenstad
  F. Tuin/balkon en klimaataanpassingen
  G. Welzijn
  H. Cultuur
  I. Overleg met de bewoners en betrokkenheid van bewoners
  Het college presenteert nu de uitkomsten van deze inwonersenquête 2021 en informeert de raad hierover. De uitkomsten geven zicht op de mening van inwoners van de gemeente over uiteenlopende onderwerpen. Omdat de inwonersenquête al jaren wordt gehouden, zijn trends over meerdere jaren beschikbaar voor beleidsevaluatie.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de inwonersenquête 2021 en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college meld per brief aan de raad dat de zitting van het Hoger beroep in de zaak Split-Vision op 8 september aanstaande plaats vindt. Zo lang de zaak onder de rechter is, gaat de gemeente hierover geen inhoudelijke vragen van de media beantwoorden. Dit kan de rechtsgang namelijk belemmeren of schaden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de aanstaande Zitting Hoger beroep inzake Split-Vision en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 5. A.5.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van twee schoolgebouwen tot 13 huurwoningen en het nieuw bouwen van 12 woningen op de adressen Brandemeer 5, 7 en 9 in Leeuwarden.
  Het plan is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag voldoet aan het gemeentelijke woonbeleid. Het plan is stedenbouwkundig passend en het parkeren wordt goed opgelost. Er zijn binnen de tervisietermijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om voor dit initiatief een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het verbouwen van twee schoolgebouwen tot 13 huurwoningen en het nieuw bouwen van 12 woningen op de adressen Brandemeer 5, 7 en 9 in Leeuwarden vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 6. A.5.5

  Deelmobiliteit is een relatief nieuwe ontwikkeling in Nederland. Verwacht wordt dat de vraag naar deelmobiliteit in de komende jaren zal toenemen. Met de opkomst van deelscooters en -fietsen heeft de verkeersdeelnemer steeds meer opties om zich te verplaatsen. Deze ontwikkeling sluit aan bij ambities om meer duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren en het autobezit en het autogebruik te beperken. Daarmee draagt het al bij aan doelen als minder schadelijke emissies en minder congestie.
  Op dit moment manifesteren zich echter al wel de nadelen van deelmobiliteit; het stallen van deelvoertuigen in de openbare ruimte leidt regelmatig tot stallingshinder, verslechterde toegankelijkheid, afbreuk aan het straatbeeld en verkeersonveilige situaties.
  Daarom is een vergunningenkader vastgesteld en wordt de raad voorgesteld om de APV te wijzigen. Op die manier kunnen maximaal 2 exploitanten een vergunning krijgen voor het aanbieden van deelscooters en deelfietsen in de gemeente.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad raad voor te stellen om artikel 5:2a vergunningplicht commercieel aanbieden deelvoertuigen APV vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel en ontwerp-besluit vast te stellen;
  3. Het Vergunningenkader deelfietsen en -scooters vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad inzake wijziging APV.

 7. A.5.6

  In 2021 is het ontheffingenbeleid autoluwe binnenstad vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat het wenselijk is dit beleid op basis van ervaringen waar nodig bij te schaven in 2022. De evaluatie van het project autoluwe binnenstad is reeds afgerond en op basis van de evaluatie heeft er een herziening plaatsgevonden van het ontheffingenbeleid wat door het college is vastgesteld.

  Besluit

  1. De regeling "Regels ontheffingen artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 gemeente Leeuwarden 2022" vast te stellen;
  2. De regeling "Regels ontheffingen artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 gemeente Leeuwarden" in te trekken.

 8. A.5.7

  Voor een betere verdeling tussen betaald parkeren en vergunninghoudersplaatsen in de binnenstad van Leeuwarden worden in januari 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De Eewal en de Wortelhaven komen in een andere parkeerzone te liggen, op de Willemskade zuidzijde en de Wissesdwinger komen er meer parkeerplaatsen voor vergunninghouders en de parkeerduur op de Nieuweburen wordt maximaal 1 uur i.p.v. 2 uren.

  Besluit

  De parkeerzones binnenstad Leeuwarden te herindelen, de bijgevoegde "Parkeerzonekaart Leeuwarden 2023" vast te stellen en de wijzigingen te verwerken in een aanwijsbesluit.

 9. A.5.8

  Het college heeft vastgesteld, in overeenstemming met het advies van het Ministerie van
  Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, dat er geen verrekening van neveninkomsten
  over het jaar 2021 behoeft plaats te vinden door de leden van het college. Het college heeft
  hiermee voldaan aan de verplichtingen die in artikel 44 en 66 van de Gemeentewet worden
  gesteld.

  Besluit

  De verrekening van de neveninkomsten van de collegeleden over 2021 als volgt te laten plaatsvinden:
  a. met burgemeester Van Haersma Buma, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  b. met wethouder De Haan, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  c. met wethouder Kuiken, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  d. met wethouder Reitsma, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden
  e. met oud-wethouder Douwstra, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  f. met oud-wethouder Wassink, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  g. met oud-wethouder Tjeerdema, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;

 10. A.5.9

  Sinds 2015 kunnen studenten die naast hun studie door een medische beperking niet kunnen werken studietoeslag aanvragen bij de gemeente waar zij wonen. De studietoeslag is met ingang van 1 april 2022 gewijzigd. Het kabinet hoopt dat hierdoor meer studenten gebruik gaan maken van de studietoeslag en dat de verschillen tussen de gemeenten kleiner worden.
  In de gemeente Leeuwarden was de uitwerking van de studietoeslag beschreven in de Verordening studietoeslag en een aanvullende richtlijn. Met de wijziging per 1 april 2021 is de verordening studietoeslag vervallen. Een deel van de regels uit de verordening is opgenomen in de Participatiewet zelf. In de nu vastgestelde Beleidsregels studietoeslag wordt een nadere invulling van de gestelde criteria vastgelegd. Deze beleidsregel zorgt voor meer rechtszekerheid bij de doelgroep.

  Besluit

  De Beleidsregels studietoeslag gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 11. A.5.10

  Het college heeft de subsidieplafonds voor het jaar 2023 vastgesteld. Het college stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast voor diverse subsidieregelingen. Subsidieplafonds bieden aanvragers inzicht in de hoogte van de bedragen die maximaal beschikbaar zijn.

  Besluit

  1. De subsidieplafonds 2023 voor de volgende subsidieregelingen vast te stellen:
  a. Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk op € 20.000,-;
  b. Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur op € 42.000,-;
  c. Regeling subsidie sportevenementen 2019 op € 60.000,-;
  d. Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden op € 40.000,-;
  e. Regeling subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening 2020 op € 25.928,-;
  f. Regeling subsidie financiële educatie op € 0,-;
  g. Regeling Werkvoucher 2019 e.v. op € 75.000,-;
  h. Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2019 op € 18.000,-;
  i. Subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden op € 100.000,-;
  j. Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving op € 30.000,-;
  k. Regeling subsidie kleine producties cultuur 2018 op € 105.000,-;
  l. Regeling subsidie Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022 op € 2.000.000,-.
  2. Indien de vaststelling van de begroting 2023 door de gemeenteraad daar aanleiding toe geeft,
  binnen 4 weken na de begrotingsvaststelling alle betrokken subsidieplafonds 2023 met
  terugwerkende kracht voor reeds ingediende en/of toegekende aanvragen te wijzigen.

 12. A.5.11

  De wijkpanels en dorpsbelangen ontvangen jaarlijks een subsidie voor zaken die de leefbaarheid in de dorpen en wijken bevorderen. Het college heeft de Subsidieregeling wijkpanels en dorpsbelangen vastgesteld. De regeling is tekstueel en niet inhoudelijk aangepast. Daarnaast zijn de bedragen voor 2023 geïndexeerd. Met het opnieuw vaststellen van voorgenoemde regeling wordt daarmee de regeling subsidies dorpsbelangen en wijkpanels 2022 ingetrokken.

  Besluit

  De Regeling Subsidie Dorpsbelangen en Wijkpanels vast te stellen.

 13. A.5.12

  Met woningcorporatie Elkien zijn (financiële) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de wijk Heechterp, deze zijn vastgelegd in de koop- en exploitatieovereenkomst. Elkien en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor plantontwikkeling. Beide partijen hebben niet alle bouwgrond in bezit voor het realiseren van hun bouwprogramma en daarom zijn grondtransacties noodzakelijk. Het college heeft de koop- en exploitatieovereenkomst vastgesteld.

  Besluit

  1. De 'Exploitatie- en koopovereenkomst gebied Heechterp - herstructurering en ontwikkeling' aan te gaan en bijgevoegde conceptovereenkomst vast te stellen;


  De burgemeester besluit om wethouder Hein de Haan te machtigen namens hem de onder 1. bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

 14. A.5.13

  De Welstandsnota ligplaatsen schepen is aangepast. Dit naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet. Naast dat de nota leesbaarder en compacter is gemaakt worden de volgende aanpassingen voorgesteld.
  In de nota is onder andere opgenomen dat carrouselschepen in de Museumhaven worden toegestaan. Carrouselschepen zijn historische schepen die uitgewisseld worden tussen verschillende havens. Deze goed onderhouden schepen zullen tijdelijk een ligplaats innemen en zullen de Museumhaven een positieve impuls geven.
  Ook is gebleken dat er behoefte is aan een terras op een woonschip. Dit wordt toegestaan mits het karakteristieke beeld zoveel mogelijk behouden wordt.
  Daarnaast is de overgangsregeling compacter omschreven en uitgebreid met de locaties Oosterkade en Oostergrachtswal. De overgangsregeling is van toepassing op woonschepen die niet voldoen aan de huidige welstandseisen wat betreft opbouw en lengte. Er mag eenmalig gebruik gemaakt worden van het overgangsrecht.

  Besluit

  De "Welstandsnota ligplaatsen schepen" vast te stellen.

 15. A.5.14

  Corporatie Habion heeft het voornemen om het woonzorgcomplex Swettehiem te gaan verkopen en de opbrengst elders in haar werkgebied te herinvesteren. Dit voornemen staat haaks op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. Ook in Leeuwarden is sprake van vergrijzing en daarmee behoefte aan uitbreiding van moderne ouderenhuisvesting.
  Het college zal later dit jaar formeel een negatieve zienswijze op de verkoop geven, maar wil nu alvast aan betrokken partijen duidelijk maken dat deze voorgenomen verkoop zeer ongewenst is.

  Besluit

  Een vooraankondiging te doen aan Habion inzake het voornemen om een negatieve zienswijzen in te dienen ten aanzien van de de verkoop van Swettehiem en de brief aan Habion vast te stellen en deze brief in cc te doen toekomen aan de Autoriteit Woningcorporaties.

 16. A.6.1

  Het college heeft besloten het advies van de bezwarencommissie omtrent de verleende omgevingsvergunning voor het stallen van een vrachtwagen op de Singel 30 te Grou niet te volgen. De bezwarencommissie is van oordeel dat in de verleende vergunning ten onrechte is opgenomen dat de vergunning betrekking heeft op een vrachtwagen en drie trailers terwijl de aanvraag voor een vergunning betrekking zou hebben op één vrachtwagen. Echter uit de bijlage bij het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning  blijkt dat het wel degelijk gaat om meerdere trailers. Door de aanvrager is in aanvulling hierop per mail aangegeven dat het specifiek gaat om één vrachtwagen en drie trailers. Het college is dan ook van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning op de juiste gronden is genomen en niet hersteld hoeft te worden.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 27 september 2021, inzake het bezwaarschrift d.d. 28 juni 2021, aangevuld bij schrijven d.d. 2 augustus 2021, tegen de verleende omgevingsvergunning voor het stallen van een vrachtwagen op het adres Singel 30 te Grou;
  2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit d.d. 18 mei 2021 met kenmerk 11045119 op basis van de bij het besluit behorende toelichting niet te herroepen en de verleende omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te houden;
  4. Het verzoek om een vergoeding van kosten ex. artikel 7:15 lid 2 Awb af te wijzen.

  (Collegebesluit 5 juli 2022)