Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 29 november 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit naar aanleiding van een krantenartikel in het AD van 26 september: "Wachtlijst ggz kan korter door andere aanpak". Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD ingediend op 27 september 2022 inzake wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Voor de aanpak energiearmoede zijn er vanuit het Rijk twee additionele bedragen van gezamenlijk € 1.977.294 toegevoegd aan de in januari ontvangen middelen. De totale bijdrage voor de aanpak van energiearmoede komt hiermee op een bedrag van € 3.337.651. Deze aanvullende middelen geven de mogelijkheid om de beoogde aanpak voor het ondersteunen van huishoudens met energiearmoede te intensiveren, versnellen en uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om (op korte termijn) energiebesparende maatregelen te treffen. Het college heeft het Geactualiseerde plan van aanpak 2022 vastgesteld, waarin wordt beschreven hoe de Rijksmiddelen worden ingezet.

  Besluit

  1. Het "Geactualiseerde plan van aanpak inzet Rijksmiddelen energiearmoede 2022" vast te stellen;
  2. De aanvullende kosten van het Geactualiseerde plan van aanpak 2022 te ramen op € 1.977.294 en deze te dekken uit de van het Rijk toegekende "Specifieke uitkering verlagen energierekening";
  3. De gemeenteraad te informeren over het Geactualiseerde plan van aanpak 2022 en de brief aan de raad vast te stellen;
  4. De gemeenteraad middels een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen voor te stellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
  5. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor 14.000 boxen kleine energiebesparende maatregelen;
  6. Het startformulier ‘’Inkoop en Aanbesteding: Boxen: kleine energiebesparende maatregelen‘’ en de bijbehorende raming vast te stellen;
  7. Geheimhouding op te leggen op het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 4. A.5.3

  Op 21-12-2021 is er door de raad een motie aangenomen over het terrassenbeleid in Leeuwarden. Onderzocht moest worden hoe er verruimd kon worden en hoe de vergunningsaanvraagprocedure klantvriendelijker kon. In een brief aan de raad licht het college toe hoe zij van plan is uitvoering te geven aan deze motie.
  In augustus is het gevraagde onderzoek gestart. Daarna zijn in september voorstellen gedaan. Omdat er vele belangen spelen in de openbare ruimte, is het college van plan dit onderwerp mee te nemen in de Agenda Binnenstad 2022-2028. Daarbinnen kunnen de verschillende verzoeken tot gebruik van de openbare ruimte beter worden afgewogen, dan dat er alleen naar het deelbelang terrassen wordt gekeken. Als gevolg hiervan wordt de tijdelijke terrassenregeling met een jaar verlengd. Daarnaast laat het college weten met een paar aanpassingen de vergunningsaanvraagprocedure nog wat klantvriendelijker te maken.

  Besluit

  De raad te informeren over uitvoering van de motie terassenbeleid en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad een vierde verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2022 en 2023 voor te leggen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen zonder beleidsmatige gevolgen. Dit verzamelvoorstel heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het inkooptraject voor de nieuwe regionale Inkoop Jeugdhulp via Sociaal Domein Fryslân heeft vertraging opgelopen. Daardoor verschuift ook de ingangsdatum. De voorgestelde wijzigingen in de Verordening Jeugdhulp van de gemeente Leeuwarden, met ingangsdatum 1 januari 2023, zijn voor een groot deel gekoppeld aan de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen.
  Het college heeft daarom besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden niet vast te stellen dan wel het besluit tot vaststellen in te trekken. De Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden blijft daarmee van kracht. Zolang de nieuwe Inkoop Jeugdhulp niet van start gaat, blijft de aan jeugdige en/of ouders verstrekte Jeugdhulp gecontinueerd.
  Uiteindelijk zal de vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2022 (eerste wijziging) wel doorgang moeten vinden. Daarvoor dient onderhavige raadsvoorstel ook.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de Verordening Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden, zoals eerder voorgesteld in het raadsvoorstel van 25 oktober 2022 (zaaknummer 2022-214130), niet vast te stellen.
  b. de Verordening tot wijziging van de Verordening WMO 2022 gemeente Leeuwarden (eerste wijziging) vast te stellen.
  2. De raadsvoorstellen vast te stellen.

 7. A.5.6

  In de raadvergadering van 9 november 2022 is het merendeel van de belastingverordeningen 2023 vastgesteld. In navolging van haar eerdere aankondiging komt het college nu met aanvullende voorstellen om de verordening afvalstoffenheffing 2023 en de legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabellen vast te stellen.
  Daarnaast zijn de tarieven voor onroerendezaakbelastingen (OZB) en rioolheffing herrekend op basis van de meest actuele cijfers. Daarom wordt de raad ook voorgesteld de betreffende al vastgestelde verordeningen op dit punt te wijzigen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2023 met de bij deze verordening behorende tarieventabel vast te stellen;
  b. de Legesverordening Leeuwarden 2023 met de bij deze verordening behorende tarieventabellen vast te stellen;
  c. de Eerste wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  d. de Eerste wijziging van de verordening rioolheffingen Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  e. de begroting overeenkomstig het raadsvoorstel te wijzigen.
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  In 2020 is de financiële verordening herzien. Tijdens de behandeling in het open podium van 18 november 2020 is aan de Raad een toezegging gedaan met betrekking tot de renterisiconorm, namelijk het hanteren van een kader van 10% in plaats van de wettelijke 20%. Middels dit raadvoorstel wikkelt het college deze toezegging af. Het college geeft daarbij aan dat de renterisiconorm van 10% voornamelijk keuzes (voor bijvoorbeeld nieuwe leningen) voor de toekomst stuurt. En dat in 2022 van de renterisiconorm van 10% zal worden afgeweken. De raad wordt gevraagd deze afwijking van de renterisiconorm goed te keuren.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de eerste wijziging Financiële Verordening gemeente Leeuwarden 2020 vast te stellen;
  b. vast te stellen dat in 2022 van de renterisiconorm van 10% mag worden afgeweken.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Voor het bestrijden van sociale en werkgelegenheidseffecten door Covid-19 heeft het Rijk en de Europese Commissie in 2020 en 2021 aan centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Leeuwarden gaat het respectievelijk om € 2.106.000 en € 1.380.000. In 2022 is specifiek voor de bestrijding van Jeugdwerkloosheid € 1.125.000 beschikbaar gesteld en € 478.000 voor de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt (programma Dichterbij dan je denkt). De verwachte werkloosheid is in de periode 2020-2022 is uitgebleven en een tegenovergestelde situatie is ontstaan met recordkrapte op de arbeidsmarkt. De middelen vanuit het Rijk zijn opnieuw geoormerkt en mogen nu worden ingezet om de arbeidsmarktopgave die voortkomt uit de recordkrapte te beantwoorden. Op advies van het Bestuur van Fryslân Werkt worden de resterende middelen ad € 3.915.000 ingezet op drie hoofddoelstellingen: Duurzame inzetbaarheid verhogen, Stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en Bevorderen van arbeidsmobiliteit.

  Besluit

  1. het Bestedingsplan "Continuering herstelmiddelen Covid-19 en inzetten nieuwe middelen, intensiveren en transformeren aanpak jeugdwerkloosheid, participatie en scholing in de arbeidsmarktregio" vast te stellen;
  2. de gemeenteraad voort te stellen de baten en lasten van de begroting 2023 te verhogen met een bedrag van € 478.000 (middelen 'Dichterbij dan je denkt') via het eerstvolgende verzamelvoorstel begrotingswijziging.

 10. A.5.9

  Het inkooptraject voor de nieuwe regionale Inkoop Jeugdhulp via Sociaal Domein Fryslân heeft vertraging opgelopen. Daardoor verschuift ook de ingangsdatum. De wijzigingen in de Beleidsregels Jeugdhulp en het Financieel Besluit Jeugdhulp met ingangsdatum 1 januari 2023, zijn voor een groot deel gekoppeld aan de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen.


  Het college heeft daarom besloten om het eerder genomen besluit tot vaststellen van de Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden in te trekken.
  De Beleidsregels Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden en het Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden blijven daarmee van kracht. Zolang de nieuwe Inkoop Jeugdhulp niet van start gaat, blijft de aan jeugdige en/of ouders verstrekte Jeugdhulp gecontinueerd.

  Besluit

  Het besluit van 25 oktober 2022 (zaaknummer 2022-214219) tot vaststellen van de Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden in te trekken.

 11. A.5.10

  Het college heeft het Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Leeuwarden vastgesteld. Het Financiële Besluit is aangepast naar aanleiding van de indexering van de PGB-tarieven en enkele relevante bepalingen uit bijbehorende beleidsregels en verordeningen voor de Wmo.

  Besluit

  Het Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 12. A.5.11

  Het college heeft besloten om het definitieve ontwerp voor het vergroenen van het Waagplein vast te stellen. Hiervan wordt op korte termijn gestart met de uitvoering van fase 1 en 2. Fase 3 zal in een later stadium worden opgepakt.

  Besluit

  1. Het Definitieve Ontwerp “Vergroenen Waagplein” vast te stellen;
  2. Fase 1 en 2 uit te voeren in de periode januari-april 2023; de kosten hiervan te ramen op € 600.000 en deze te dekken ten laste van daarvoor reeds in de begroting opgenomen budgetten.

 13. A.5.12

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het handmatig verwijderen van onkruid op verhardingen. Dit betreft het jaar 2023 met optie tot verlenging tot en met 2026.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het handmatig verwijderen van onkruid op verhardingen;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'handmatig verwijderen van onkruid op verhardingen 2023 en optiejaren' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 14. A.5.13

  De huidige overeenkomst voor het gebruiksrecht en onderhoud op het Beheersysteem Openbare Ruimte (Antea Group, productnaam GBI) expireert. Het is van groot belang om tijdig een nieuw contract aan te gaan met een leverancier voor het leveren van het gebruiksrecht op een Beheersysteem Openbare Ruimte t.b.v. de continuïteit van de bedrijfsvoering;

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het leveren van gebruiksrecht en ondersteunende diensten van een Beheersysteem Openbare Ruimte
  2. Bijgevoegd "Startformulier Inkoop en Aanbesteding: Beheersysteem Openbare Ruimte" vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot aan de publicatie van het bestek.

 15. A.5.14

  De gemeente Leeuwarden zet in op het investeren in kwaliteit voor het jonge kind (kadernotitie Investeren in het Jonge Kind). In tegenstelling tot veel andere gemeenten kan in Leeuwarden al vanaf de leeftijd van twee jaar door alle peuters gebruik worden gemaakt van voorschoolse voorzieningen (speelleergroepen), of de ouders nu werken of niet. Op die manier dragen we eraan bij om alle kinderen een goede start te geven. Financiering van de kinderopvang voor de speelleergroepen vindt plaats volgens de regels die vastgelegd zijn in de subsidieregeling voorschoolse educatie.


  Om de subsidieregeling in 2023 dekkend te houden is een herziening van de regeling nodig. Vanaf 1 januari 2022 is voor de voorschoolse educatie namelijk de extra inzet van een HBO’er verplicht geworden vanuit het Rijk. Dit met als doel om de kwaliteit van de speelleergroepen een extra impuls te geven. De extra HBO-uren zitten nog niet verwerkt in de bestaande regeling. Met de herziening van de regeling worden prijsstijgingen voor ouders voorkomen.

  Besluit

  1. De subsidieregeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen (bijlage 1).
  2. Het financieel besluit ‘Financieel Besluit regeling subsidie Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2022’ vast te stellen (bijlage 2).
  3. Het College besluit om de subsidieregeling Regeling subsidie Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022 in te trekken.
 16. A.5.15

  De gemeente Leeuwarden heeft een openbare uitvraag gedaan ten behoeve van de verkoop van de voormalige schoollocatie in Hilaard. Een beoordelingscommissie heeft de ingediende plannen beoordeeld. Daarbij is de inschrijving van Toeck B.V. als beste beoordeeld en om die reden heeft het college van B&W besloten de locatie te verkopen aan Toeck B.V.

  Besluit

  1. Op basis van het ontwikkelplan Erf Elawerth de voormalige schoollocatie in Hilaard gelegen aan de Hoptilsterdyk 28 te Hilaard, te verkopen aan Toeck BV zulks voor een koopprijs van €230.000,- k.k. en verder onder de voorwaarde en bedingen als opgenomen in bijgevoegde concept-koopovereenkomst;
  2. De bijgevoegde concept-koopovereenkomst vast te stellen;
  3. De netto-verkoopobrengst van € 163.688 na de overdracht toe te voegen aan de reserve Vastgoed.