Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 21 juni 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  LIJST058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de resultaten van de boring naar geothermie van het consortium 'Warmte van Leeuwarden'. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van schriftelijke raadsvragen van Lijst058, gesteld op 24 mei 2022, inzake resultaten boringen geothermie mei 2022 conform bijgaand aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over overlast van darkstores. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen door de CU, gesteld op 8 april 2022, inzake overlast door darkstores conform bijgaand aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard. Het plan voorziet in het plaatsen van 8 trekkershutten van 40 m2 en twee kleinschalige sanitair gebouwen, welke worden geplaatst achter op het bouwperceel. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Na het besluit van de raad zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie worden gelegd.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard vast te stellen voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 9 maart 2022 toestemming verleend voor de bestuurlijke fusie per 1 augustus 2022 tussen Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord. Het college heeft op verzoek van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord besloten de gemeenteraad voor te stellen om hun goedkeuring te verlenen voor de bestuurlijke fusie en de daarvoor benodigde statutenwijziging goed te keuren.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen om:
  a. Goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie van Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord, waarbij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord als verkrijgende stichting onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland ophoudt te bestaan;
  b. Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college heeft besloten om de raad te informeren over de voortgang van de majeure projecten. De financiële verordening  bepaalt dat de raad minimaal één keer per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang van de majeure projecten. De rapportage betreft de stand van zaken van programma's en projecten per peildatum 1 mei 2021.

  Besluit

  1. De rapportage majeure projecten en programma rapportage met peildatum 1 mei 2022 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Op 31 mei jongstleden heeft het college de ontwerp jaarstukken ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. Het college informeert de raad nu over een paar technische correcties op de jaarstukken. Die correcties hebben verder geen gevolgen voor het in de jaarstukken vermelde resultaat. De correcties zijn ook verwerkt in de jaarstukken zelf. Het college vraagt de raad nu bijgevoegde bijgevoegde gecorrigeerde versie van de jaarstukken in de plaats te stellen van de versie van 31 mei en hierover op 13 juli te besluiten.

  Besluit

  1. Het corrigendum op de ontwerp-jaarstukken 2021 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  2. Het corrigendum aan te bieden aan de gemeenteraad als aanvullend document op de betreffende ontwerp-jaarstukken en de brief aan de raad vast te stellen.