Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 4 oktober 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van LIJST058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de vernietigde omgevingsvergunning van Psy-Fi. Het college beantwoordt de gestelde vragen.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van LIJST058, gesteld op 26 augustus 2022, inzake de vernietigde omgevingsvergunning van Psy-Fi, overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De gemeenteraadsfractie van de FNP heeft schriftelijk vragen gesteld over de technische staat van gasleidingen in woningen in de wijk Aldlân. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 2 juli 2022, inzake de technische staat van gasleidingen in woningen in de wijk Aldlân te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Aan de raad wordt voorgesteld de 8e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden (APV) vast te stellen. Naast een paar tekstuele wijzigingen betreft het de volgende twee aanpassingen. De Alcoholwet die per 1 juli 2021 van kracht is, maakt het mogelijk dat slijterijen betaalde proeverijen houden. Omdat we slijterijen in onze gemeente deze mogelijkheid willen bieden, wordt de APV gewijzigd. Daarnaast zijn ook een aantal aanpassingen in de APV doorgevoerd die voortvloeien uit het geactualiseerde ligplaatsenbeleid.

  Besluit

  1. Aan de raad voor te stellen om de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden te wijzigen conform het concept-raadsbesluit.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.5.4

  De tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2022 is door het college vastgesteld. In de tussentijdse rapportage staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt een positief rekeningresultaat verwacht. Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 in 2023 wordt bekend wat het werkelijke resultaat is.

  Besluit

  1. De Turap 2022 en het resultaat van de Turap vast te stellen.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Op 7 april 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken wanneer en onder welke voorwaarden een ontmoetingsruimte kan worden gerealiseerd in zowel Middelsee als in de Zuidlanden. Met de brief aan de gemeenteraad wordt deze motie beantwoord. Voor zowel de Zuidlanden als Middelsee is een enquête gehouden onder (potentiële) bewoners. Ook is door middel van bijeenkomsten de behoefte nader geïnventariseerd. De eerste conclusies voor Middelsee zijn dat er behoefte is aan ruimte voor ontmoeting en activiteiten, zowel in de openbare ruimte als in een gelegenheid. Dit kan op verschillende locaties zijn en aan een separate voorziening lijkt op dit moment geen behoefte. Voor de Zuidlanden lijkt deze behoefte er wel, maar het wijkpanel is terughoudend in alle inspanningen en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor een locatie van een eigen voorziening beperkt. Ook in de Zuidlanden zijn meerdere voorzieningen waar diverse activiteiten mogelijk zijn. Dit zal samen met het wijkpanel verder onderzocht worden.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitwerking van de motie Ontmoetingsruimte en Voorzieningenzone Middelsee en de Zuidlanden van 7 april 2021 en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  De effecten van de inflatie is op vele plekken in de gemeente zichtbaar. In het voorjaar van 2022 is gestart met het uitvoeren van Rijksbeleid en lokaal flankerend beleid. Het hart van de bestrijding van de effecten van de inflatie moet vanuit de Rijksoverheid komen en vorige week is op Prinsjesdag een pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Dit geeft de eerste richting welke rol er voor de gemeente is. Omdat het onderwerp inflatie en steunmaatregelen nog erg in beweging is, wordt voorgesteld met frequente "inflatie brieven" de gemeenteraad actief te informeren of besluiten aan te kondigen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de inflatie in Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen omvat de aanwijzing van ligplaatsen in de gemeentelijke wateren van de gemeente Leeuwarden. Dit is aangepast om het in overeenstemming te brengen met de Welstandsnota ligplaatsen (collegebesluit 30 augustus 2022) en de Algemene plaatselijke verordening. Ook zijn er een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan die recht doen aan de vraagstukken van tegenwoordig. Daarnaast is het besluit leesbaarder en compacter gemaakt en is er geanticipeerd op de Omgevingswet.

  Besluit

  Het bijgevoegde Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vast te stellen.

 9. A.5.8

  De Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) is de opmaat naar het op te stellen omgevingseffectrapport (OER) voor het eerste gemeentelijke omgevingsplan: Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De NRD is vastgesteld nadat een inspraaktraject is doorlopen. Hierdoor zijn ook aanpassingen/aanvullingen gedaan in de vastgestelde NRD ten opzichte van het concept zoals dat ter visie lag.
  Het OER gaat uiteindelijk onderdeel uitmaken van het omgevingsplan en wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien op 1 januari 2023) ter visie gelegd. Naar verwachting start deze ter visie periode aan het einde van het eerste kwartaal 2023.

  Besluit

  1. De Reactienota Concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau voor omgevingseffectrapport Omgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid vast te stellen.
  2. De Notitie Reikwijdte & Detailniveau Leeuwarden - Buitengebied Zuid vast te stellen.

 10. A.5.9

  De gezamenlijke Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip willen afspraken maken over het beheer van oevers langs vaarwegen. Eén van de onderdelen daarbij is een provincie breed in te stellen oeverfonds. Het college heeft hiervoor uitgangspunten vastgesteld die aan de provincie worden meegegeven. Met de genoemde partijen zal gezamenlijk de nadere uitwerking worden opgepakt.

  Besluit

  De in bijlage 1 genoemde uitgangspunten voor een in te stellen provinciebreed oeverfonds vast te stellen.

 11. A.5.10

  Op 21 september jongstleden heeft het college met de raad gesproken over het proces rondom de verkenning van de komst van een Regionale Opvanglocatie (ROL) van het Centraal Orgaan opvang asiel asielzoekers (COA) op de locatie Tuin! aan de Troelstraweg. Het college heeft toen toegezegd in lijn met de verworpen motie de gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden en met een plan van aanpak te komen om de communicatie tussen het college en de raad te verbeteren. Het college heeft besloten de raad middels deze brief de antwoorden op de gestelde vragen te doen toekomen.

  Besluit

  1. De beantwoording van de in de raadsvergadering van 21 september jl. gestelde vragen inzake de ROL vast te stellen overeenkomstig bijgaande bijlage;
  2. De informerende brief aan de raad vast te stellen.