Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 11 januari 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de PvdD heeft vragen gesteld over vogelgriep nabij onze gemeentegrenzen. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de PvdD gesteld op 22 november 2021, inzake vogelgriep nabij onze gemeentegrenzen te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Door de raad is een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Gedenkbos in de gemeente. Het gevraagde onderzoek naar de mogelijke locaties is uitgevoerd. Het college informeert de gemeenteraad nu over de uitkomsten van het onderzoek.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie inzake een Gedenkbos in Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Eind 2020 zijn door de raadsfractie van Lijst058 vragen gesteld in verband met de introductie van de zogenaamde Hulpkaart in de gemeenten Waadhoeke, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De fractie van Lijst058 heeft het college gevraagd of het mogelijk zou zijn om dit initiatief ook in onze gemeente te lanceren. Uit de informatie die naar aanleiding van deze vragen is ingewonnen en de overleggen die zijn gevoerd is duidelijk geworden dat bij de introductie van de Hulpkaart de juiste organisaties moeten worden betrokken. Het college komt tot de conclusie dat inbedding van de Hulpkaart in het project Brede Aanpak Dakloosheid zal leiden tot een beter bereik van de doelgroepen dan wanneer de hulpkaart als los project wordt neergezet. het college heeft besloten de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over het collegestandpunt inzake de introductie van de Hulpkaart en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Op 15 december jl. zou het debat plaatsvinden in de gemeenteraad over de concessieverlenging LOF 2021. De gemeenteraad heeft het debat verdaagd en het college gevraagd een duiding te geven een brief van LTO Noord over het functioneren van het LOF. Het Leeuwarder Ondernemersfonds heeft intussen een inhoudelijke reactie aan de raad doen toekomen.  De stichting LOF functioneert ‘voor en door ondernemers’ en de gemeente onthoudt zich van het uitoefenen van invloed op de stichting voor wat betreft de besteding van middelen. Ondernemers gaan zelf over de wijze waarop ze de middelen inzetten. Het beginsel van ‘voor en door ondernemers’ heeft de afgelopen jaren het succes van het LOF medebepaald. Indien er onenigheid is over de besteding van de middelen, moet daarover door het LOF met de betrokkenen naar een goede oplossing worden gezocht. Het college heeft besloten de raad te informeren.

  Besluit

  De raad te informeren over de reactie van het LTO inzake de concessieverlenging LOF 2021 en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  FB Oranjewoud is voornemens om het NDC terrein aan de Sixmastraat 15 te ontwikkelen naar een media- en innovatiecampus met een parkeergarage, studentenhuisvesting en een horecapaviljoen als bijbehorende functie. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het huidige (vigerende) bestemmingsplan staat uitsluitend (traditionele) mediabedrijven toe. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt gestart is er voor het gebied een ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen opgesteld. Het ontwerp ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen heeft in de periode vanaf 21 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er door ProRail één inspraakreactie ingediend. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen voor de ontwikkeling van de NDC locatie tot een Media- en innovatiecampus vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het Ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen voor de ontwikkeling van de NDC locatie tot een Media- en innovatiecampus vast te stellen;
  2. De reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college heeft besloten aan Stichting Leergeld Leeuwarden een subsidie te verlenen van € 378.000,- voor de activiteiten in het jaar 2022. In het bedrag van de subsidie zijn de kosten begrepen van voortzetting van het huidige beleid ten aanzien van de bekostiging van schoolactiviteiten in relatie tot de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage.
  Op 1 augustus jl. heeft er een wetswijziging plaatsgevonden in de wet vrijwillige ouderbijdrage. Het vrijwillige karakter van de bijdrage moet worden benadrukt. Voor 1 augustus konden minimagezinnen voor de vrijwillige ouderbijdrage een beroep doen op Leergeld. Deze wetswijziging maakt de schoolbesturen verantwoordelijk voor het bekostigen van de schoolreisjes. Het ‘probleem’ verschuift daarmee van het minimagezin naar de schoolbesturen. Mogelijke inkomstenvermindering van de vrijwillige ouderbijdrage aan schoolbesturen kan tot versobering van het aanbod aan uitjes tot gevolg hebben. Dat is een niet wenselijke ontwikkeling. Het college heeft daarom besloten het bestaande beleid ten aanzien van de bekostiging van de vrijwillige ouderbijdrage voort te zetten.

  Besluit

  1. Stichting Leergeld Leeuwarden een subsidie te verlenen van € 378.000,- voor de uitvoering van activiteiten in het jaar 2022 in de gemeente Leeuwarden en daarmee het bestaande beleid ten aanzien van de bekostiging van de vrijwillige ouderbijdrage voort te zetten;
  2. De subsidie te dekken uit het programma Werk en Inkomen, budget Armoede Samen voor alle kinderen;
  3. De beschikking subsidieverlening 2022 aan Stichting Leergeld Leeuwarden vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college heeft besloten om aan Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland een subsidie te verlenen van € 307.000,- voor de activiteiten in het jaar 2022. De activiteiten dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Leeuwarden om zoveel mogelijk gelijke (ontwikkel)kansen te bieden aan kinderen in de gemeente Leeuwarden, op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. De stichting verwacht in 2022 met haar activiteiten 1.070 kinderen te bereiken.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland een subsidie te verlenen van € 307.000,- voor de uitvoering van activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur in het jaar 2022 in de gemeente Leeuwarden;
  2. De subsidie te dekken uit het programma Werk en Inkomen, budget Armoede Samen voor alle kinderen;
  3. De beschikking subsidieverlening 2022 aan Stichting Jeugdfonds sport en cultuur Friesland vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten stichting Popcentrum Neushoorn in 2022 een subsidie te verlenen van € 827.900. De verwachting is dat Covid-19 ook in 2022 een bepalende factor zal zijn in de programmering en bedrijfsvoering van Neushoorn. De subsidie wordt daarom verleend voor een meer flexibele, brede programmering en presentatie alsmede voor de ondersteuning van het algemene bestaansrecht en in stand houding van Neushoorn. Dit is voor de gemeente Leeuwarden van belang om de culturele basisinfrastructuur in Leeuwarden te behouden én een aantrekkelijk cultureel programma in Leeuwarden te kunnen blijven realiseren.

  Besluit

  1. Aan stichting Popcultuur Neushoorn voor 2022 een subsidie te verlenen van € 827.900,-.
  2. De subsidie te dekken uit het programma Sociale Basis;
  3. De subsidiebeschikking 2022 stichting Popcultuur Neushoorn vast te stellen.

 10. A.5.9

  Gemeenten hebben dit jaar (eenmalig) extra middelen gekregen om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het Rijk en VNG hebben over de aanpak en de inzet van de middelen afspraken gemaakt. Voor Leeuwarden gaat het in totaal om een bedrag van € 4,5 mln. De planvorming voor de inzet van deze middelen vindt gefaseerd plaats. Het college heeft voor het eerst deel van de planvorming een bestedingsplan vastgesteld voor een bedrag van € 1.951.200. De middelen worden ingezet om verder te transformeren en de knelpunten in het huidige zorglandschap op te lossen.

  Besluit

  1. Het eerste bestedingsplan voor de inzet van de incidentele middelen Jeugd ten behoeve van de aanpak van de acute problemen in de jeugdzorg in 2022 en 2023 vast te stellen.
  2. De kosten te ramen op een bedrag van € 1.951.200 en deze te dekken ten laste van het programma Jeugdzorg en Maatschappelijke ontwikkelingen.
  3. Het voorstel voor de wijziging van het begroting 2022 mee te nemen in het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen.

 11. A.5.10

  De gemeenteraad van Leeuwarden is door de Veiligheidsregio Fryslân gevraagd naar een zienswijze op de herbevestiging Dekkingsplan 2.0 en om wensen en bedenkingen te geven op de oprichting en deelname aan de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze en geen wensen en bedenkingen te geven aan de Veiligheidsregio.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen aan de Veiligheidsregio Fryslân geen zienswijze te geven op de herbevestiging Dekkingsplan 2.0 en geen wensen en bedenkingen te geven op de voorgenomen oprichting en deelname aan de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer van de Veiligheidsregio Fryslân en dit middels een brief aan de Veiligheidsregio te laten weten.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.