Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 8 februari 2022

16:00 - 16:30

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de database voor lokale ondernemers (DALO) die wordt gehanteerd bij het gemeentelijke inkoopbeleid. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA, gesteld op 12 oktober 2021, inzake de database voor lokale ondernemers (DALO) vast te stellen conform bijgaand aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college stelt de gemeenteraad voor om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen, zodat een ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Brédyk 44 in Wytgaard ter visie gelegd kan worden.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het bouwen van een woning aan de Brédyk 44 te Wytgaard vast te stellen voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten de Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025 aan te gaan samen met de andere Friese gemeenten en de Zorgverzekeraar. De samenwerking richt zich op integrale en goed afgestemde hulp, ondersteuning en zorg vanuit het sociale én medische domein. Dit is extra belangrijk doordat er de komende jaren sprake is van meer zorggebruik en een tekort aan zorgpersoneel. Op deze manier wordt passende zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar gehouden voor de Friese inwoners.

  Besluit

  1. De Friese samenwerkingsagenda conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen en hier uitvoering aan te geven.
  2. Voor de looptijd van de Friese samenwerkingsagenda jaarlijks een bedrag van € 6.824,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering en de kosten te dekken uit het programma Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning, beleidsproduct Maatschappelijke Ondersteuning.
  3. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.  De burgemeester besluit:
  Wethouder H. Tjeerdema te machtigen om de intentieverklaring Friese samenwerkingsagenda te ondertekenen.

 5. A.5.4

  Het college heeft besloten om als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest een lijst met onderhanden werk rond lopende grond- en vastgoedtransacties te publiceren.

  Besluit

  1. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest een overzicht van lopende grond- en vastgoedtransacties vast te stellen en te publiceren;
  2. De gemeenteraad te informeren en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen;
  3. De sectormanager Gebiedsontwikkeling, Economie en Bedrijfsvoering te mandateren om te besluiten tot publicatie van voorgenomen verkoop van gemeentelijke grond- en vastgoedeigendommen.

 6. A.5.5

  Als gemeente Leeuwarden zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het doel is om de openbare ruimte en het gebruik ervan duurzaam in stand te houden met de daarbij behorende publiekswaarde. Voor onderhoud en vervanging van verhardingen, civiele kunstwerken en bomen is er de komende jaren aanvullende dekking benodigd. Gelet op de financiële inzichten heeft het college besloten om de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  1.Voor de uitzetting vanwege onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen in de openbare ruimte de onderstaande bedragen op te voeren in de financiële positie Begroting 2023:
  a. de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen verhardingen oplopend van € 50.000 in 2022 tot € 250.000 in 2026;
  b. de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen civiele kunstwerken oplopend van € 244.000 in 2023 tot € 625.000 in 2026;
  c. de verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud verhardingen met € 2,3 mln. in de periode 2022 t/m 2026;
  d. de verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening civiele kunstwerken met € 0,8 mln. in de periode 2022 t/m 2026;
  e. voor de vervanging bomen jaarlijks een bedrag op te voeren van € 750.000 in de periode 2022 t/m 2026;
  f. de structurele stelpost Corona van € 1 mln. vrij te laten vallen met ingang van 2022;
  g de incidentele storting in de voorziening verhardingen van € 2,7 mln. in de jaarschijven 2022 en 2023 terug te draaien;
  2. De gemeenteraad te informeren over het opvoeren van bovenstaande bedragen in de financiële positie Begroting 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  De gemeente biedt aan haar inwoners met een laag inkomen, weinig vermogen en hoge zorgkosten de collectieve zorgverzekering, de AV Frieso Compleet aan. Ook in 2022 wordt deze verzekering door de gemeente aangeboden. De gemeente maakt hiervoor afspraken met De Friesland. Ten behoeve van de afspraken voor 2022 is er een addendum opgesteld. De gemeente heeft het addendum voor 2022 vastgesteld.

  Besluit

  1. Met de Friesland Zorgverzekeraar N.V. en Achmea Zorgverzekeringen N.V. het addendum behorende bij de “Collectieve Zorgverzekeringsovereenkomst minima (CZM)” en de “Collectieve Overeenkomst Aanvullende Ziektekostenverzekering minima (CZM)” aan te gaan en het Addendum behorende bij de “Collectieve Zorgverzekeringsovereenkomst minima (CZM)” en de “Collectieve Overeenkomst Aanvullende Ziektekostenverzekering minima (CZM)”met bijbehorende 2 bijlagen vast te stellen;
  2. Te bepalen dat het Addendum met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2022 en van rechtswege eindigt per 31 december 2022.
 8. A.5.7

  Het college heeft de Beleidsregels Wmo 2022 gemeente Leeuwarden, Beleidsregels Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden en het Financieel Besluit Wmo 2022-2 gemeente Leeuwarden vastgesteld.


  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Wmo, vanwege de nieuwe inkoop voor Beschermd wonen.
  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, vanwege de nieuwe inkoop Pleegzorg en Dyslexiezorg.
  • Het lokale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, met de toevoeging van Praktijk Ondersteuning Huisarts-GGZ Jeugd en Jeugd Ondersteuner Kindcentra.
  • De werkwijze bij een mogelijke overgang van (financieel) verantwoordelijke gemeente, als gevolg van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
  • De PGB-tarieven voor Beschermd wonen, vanwege de nieuwe inkoop voor Beschermd wonen.
  • De reisbijdrage voor het Wmo-vervoer, conform de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Verordening tot wijziging Verordening Wmo.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Wmo 2022 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  2. De Beleidsregels Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  3. Het Financieel Besluit Wmo 2022-2 gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 9. A.5.8

  De leverancier van het huidige systeem voor leerplicht-, RMC en leerlingenvervoer heeft eenzijdig de overeenkomst voor het gebruiksrecht en onderhoud per 1 oktober 2022 opgezegd. Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen dient tijdig een Europese aanbestedingsprocedure gestart te worden voor het verwerven van een nieuw systeem voor leerplicht-, RMC en leerlingenvervoer. Het college heeft besloten om deze procedure op te starten.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van een nieuw systeem systeem voor leerplicht-, RMC en leerlingenvervoer;
  2. Bijgevoegd "Startformulier Inkoop en Aanbesteding: Startformulierinkoop en aanbesteding Leerplicht" vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaarheid van bestuur tot aan de publicatie van het bestek.

 10. A.5.9

  De begroting van de Kredietbank Nederland heeft de goedkeuring nodig van het college van B&W van de gemeenten Leeuwarden. Het college heeft besloten om die goedkeuring te verlenen aan de begroting 2022 van de KBNL.

  Besluit

  De begroting 2022 van de Kredietbank Nederland goedkeuren.

 11. A.6.1

  Tegen de ontheffing geluid en de omgevingsvergunning voor Welcome to the village 2021, carrousel editie, zijn bezwaren ingediend. De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft advies gegeven. Het college heeft besloten op die bezwaren. De bezwaren worden ongegrond verklaard. Omdat het festival niet is doorgegaan en er van de ontheffing en de omgevingsvergunning geen gebruik meer gemaakt kan worden, worden beide besluiten ingetrokken.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 24 november 2021,  BZW.1.21.0339.01 inzake de omgevingsvergunning en het bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 2 juli 2021 ongegrond te verklaren;
  2. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van  24 november 2021, BZW.1.21.0340.01 inzake de ontheffing geluid en het bezwaar tegen de ontheffing geluid van 2 juli 2021 ongegrond te verklaren;
  3. De omgevingsvergunning van 2 juli 2021 voor Welcome to the Village in te trekken conform de bijgevoegde beslissing op bezwaar;
  5. De ontheffing geluid van 2 juli 2021 voor Welcome to the Villagein te trekken conform de bijgevoegde beslissing op bezwaar;
  6. De gemeenteraad te informeren over de contraire besluiten en de brief aan de raad vast te stellen.


  (Collegebesluit 25 januari 2022)

 12. A.6.2

  Tegen de ontheffingen geluid voor  Welcome to the Village en Psy Fi 2019 zijn bezwaren ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft advies op deze uitgebracht. Het college heeft besloten op die bezwaren. In navolging van de adviescommissie wordt een deel van de bezwaren gegrond verklaard. Op een deel van de adviezen gaat het college contrair en worden de bezwaren ongegrond verklaard. De besluiten van 28 mei 2019 en 2 augustus 2019 worden aangevuld met een nadere motivering over de geluidsnormen en ze worden aangepast op de uitspraken van de voorlopige voorzieningenrechter.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op de adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften inzake Psy Fi 2019,  BZW BZW.1.19.0461.01 en BZW.1.19.0461.02, waar het gaat om de meetmethode voor geluid tijdens het toezicht en het toegepaste muziekspectrum en de bezwaren op dit punt ongegrond te verklaren;
  2. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften inzake Welcome to the Village 2019, BZW.19.0407.01 waar het gaat om onduldbare hinder door basgeluid in de dagperiode en de bezwaren op dit punt ongegrond te verklaren;
  3. De bezwaren voor het overige gegrond te verklaren conform de bijgevoegde beslissingen op bezwaar;
  4. De bestreden besluiten van 25 mei 2019 en 2 augustus 2019 aan te vullen met de motivering in de bijlage;
  5. De bestreden besluiten van 25 mei 2019 en 2 augustus 2019 aan te passen in die zin dat:

  • de nachtperiode op de vrijdag en de zaterdag begint om 24.00 uur;
  • in de nachtperiode de maximale geluidnorm Front of House 73 dB(A) en 76 dB(C) is;
  • het geluid in de tertsbanden van 40 Hz en lager moet worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband.

  (Collegebesluit 25 januari 2022)