Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 1 februari 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van Lijst 058 heeft schriftelijke vragen gesteld over een aantal onderwerpen in het buurtschap Techum. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst 058, gesteld op 13 september 2021, inzake Techum overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De eigenaren van de voormalige agrarische boerderij op het adres Leechlân 3 te Grou hebben een verzoek ingediend om de bestaande boerderij te gebruiken ten behoeve van een woonboerderij. Op basis van het ter plaatse geldende bestemmingsplan rust op het perceel Leechlân 3 te Grou de bestemming ‘Agrarisch gebied’. Dit wijzigingsplan biedt een planologisch regeling voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ naar de bestemming ‘Woonboerderij’.


  Het ontwerpwijzigingsplan heeft van donderdag 4 november tot en met woensdag 15 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is daarom door het college ongewijzigd vastgesteld.

  Besluit

  Het wijzigingsplan ‘Leeuwarden Buitengebied – Leechlân 3 Grou’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01002WP03-VG01.

 4. A.5.3

  De externe accountant heeft een management letter 2021 en een tussentijdse rapportage 2021 voor de gemeenteraad opgesteld. Het college heeft hierover een brief vastgesteld aan de gemeenteraad waarin zij een reactie geeft op de bevindingen in de tussentijdse raadsrapportage.

  Besluit

  1. Uitvoering te geven aan de aanbevelingen zoals opgenomen in de door de externe accountant opgestelde management letter 2021;
  2. De gemeenteraad te informeren over de reactie van het college op de tussentijdse raadsrapportage 2021 en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Informatie is één van de voornaamste bedrijfsmiddelen van gemeente Leeuwarden. Het verlies van gegevens, uitval van ICT-voorzieningen of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van informatie kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening richting burgers en bedrijven. Het is van groot belang om informatie in al haar vormen te beschermen om beveiligingsincidenten en-/of datalekken te voorkomen. Het college heeft het informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 vastgesteld. Hierin zijn beleidsuitgangspunten nader uitgewerkt en zijn beveiligingseisen en- maatregelen opgenomen die voor alle medewerkers, processen en systemen van de gemeente Leeuwarden gelden.

  Besluit

  Het informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 vast te stellen en het informatiebeveiligingsbeleid 2016 in te trekken.

 6. A.5.5

  Door de raad is een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om de bestaande regelingen en ambities met betrekking tot dierenwelzijn te inventariseren, en eventuele beleidslacunes te identificeren. De gevraagde inventarisatie is uitgevoerd. Het college informeert de gemeenteraad nu over de uitkomsten van deze inventarisatie.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie dierenwelzijn en de brief aan de raad vast te stellen.