Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

maandag 27 juni 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.4

 2. A.5.1

  Begin 2021 hebben wij besloten om op verzoek van het COA medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een permanente opvanglocatie in Leeuwarden. Het COA en de gemeente hebben in de afgelopen periode gezamenlijk verschillende potentiële locaties verkend. Om verschillende redenen bleken de meeste van die locaties niet te voldoen (beschikbaarheid, benodigde investeringen, omvang). Ondertussen heeft het COA overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Zwanenburg projecten voor het vestigen van een ROL op de locatie Tuin! aan de Troelstraweg. De locatie voldoet aan de vooraf gestelde criteria. Het college heeft daarom het voornemen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een ROL op de beoogde locatie aan de Troelstraweg te Leeuwarden en legt dit ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Het voornemen om medewerking te verlenen aan de realisatie van een ROL aan de Troelstraweg op de locatie Tuin! te bespreken met de gemeenteraad;
  2. De informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Onlangs heeft de accountant verslag uitgebracht over zijn bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2021. De uitkomsten van de controle zijn opgenomen in het “Accountantsverslag 2021” dat door PwC rechtstreeks naar de raad is verzonden. Het college geeft een korte inhoudelijke reactie en toelichting hierop in een informerende brief aan de raad.

  Besluit

  De reactie op het Accountantsverslag 2021 vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten het Uitvoeringsplan Pilot schuldenvrijLWD vast te stellen. Deze pilot is een nieuw instrument in de Leeuwarder armoede aanpak. Hierbij krijgt een huishouden dat binnen de pilot valt een finale kwijtschelding van de restschuld na een schuldregeling (saneringskrediet). De bestaande schuldenaanpak wordt uitgebreid met het instrument om de restschuld kwijt te schelden. De aansluiting bij de bestaande schuldenaanpak betekent ook dat iedereen ondersteuning krijgt en om schulden op te lossen.
  De pilot schuldenvrijLWD is onderdeel van het Programma Leeuwarden Oost. Binnen het Programma Leeuwarden Oost wordt ingezet op het bieden van perspectief aan inwoners en aan de toekomstige generaties van de wijken Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen.

  Besluit

  1. Het uitvoeringsplan van de pilot SchuldenvrijLWD vast te stellen;
  2. De kosten voor het uitvoeringsplan van de pilot Schuldenvrij LWD te ramen op € 350.000,- per jaar en de kosten te dekken uit het Programma Werk & Inkomen.
  3. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen;

 5. A.5.4

  De gemeente Leeuwarden is aangemerkt als zogenaamde havengemeente waardoor Leeuwarden uitvoering moet gegeven aan Europese wet- en regelgeving, zoals de International Ship and Port Security Code (ISPS-code) en de Havenbeveiligingswet. Eerder is besloten dat de taken die hieruit voorvloeien worden uitgevoerd door de Port of Harlingen.
  Het college heeft het aanwijzingsbesluit voor toezichthouders Havenbeveiligingswet vastgesteld.

  Besluit

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Havenbeveiligingswet vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het jaarverslag van de KBNL moet vanwege het financieel toezicht op basis van de Wet financieel toezicht, door het college van B&W van de gemeente Leeuwarden worden goedgekeurd. Het college heeft besloten die goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag van de KBNL.

  Besluit

  De jaarrekening 2021 van de Kredietbank Nederland goedkeuren.

 7. A.5.6

  De Stichting De Kanselarij heeft met de Vereniging Hendrick de Keyser een overeenkomst bereikt over de verkoop van de Kanselarij. De koopsom bedraagt 1 euro, een bruidsschat van € 400.000,- en 5 jaar borg te staan voor de extra huurinkomsten. Zowel de provincie Fryslân, FB Oranjewoud en de gemeente Leeuwarden hebben aangegeven om elk voor 1/3 deel van de bruidsschat bij te dragen in de bruidsschat. Door de verkoop van de Kanselarij aan ‘Hendrick de Keyser’ kan het gebouw als  ontmoetingspunt voor Overheid, Ondernemerschap en Onderwijs van Innovatie Pact Fryslân blijven bestaan. Ook is het een garantie voor een duurzame instandhouding van dit beeldbepalende monument. Dit is van belang voor de stad uit een oogpunt van economie en onderwijs. Het college heeft besloten om voor € 133.333 bij te dragen in de bruidsschat en dit ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing.

  Besluit

  Aan de provincie Fryslân een bijdrage te verstrekken van € 133.333,-- als bijdrage in de bruidsschat van de overdracht van het pand De Kanselarij van Stichting De Kanselarij aan de Vereniging Hendrick de Keyzer en dit bedrag te onttrekken aan de reserve Stedelijke Vernieuwing onder het voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging door de raad

 8. A.5.7

  Het college heft besloten om de gemeenteraad voor te stellen on het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41 vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om een nieuwe woning te realiseren ter vervanging van de bestaande woning op het adres Wergeasterdyk 41 te Leeuwarden. Omdat de nieuw te bouwen woning met aangebouwde garage in zijn geheel buiten het bouwvlak gesitueerd wordt, is een nieuw bestemmingsplan vereist. Anders blijft de mogelijkheid van een woning binnen het bestaande bouwvlak bestaan. Er dient voorkomen te worden dat er twee bouwrechten voor twee woningen ontstaan op dit perceel.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 31 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ontvangen. De zienswijze geeft geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de “Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06030BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  De eigenaar van de Wergeasterdyk 38, een perceel met een oppervlakte van ongeveer 6.000 m², heeft het verzoek ingediend om zijn perceel te kunnen splitsen en op de afgesplitste helft een kavel voor de bouw van één woning te realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Binnen die termijn zijn 3 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaan op hoofdlijnen in op het verlies van groene gebiedjes in de bebouwde omgeving, het veronderstelde uitgangspunt dat er eerst binnenstedelijk gebouwd zou moeten worden, aantasting van woon- en leefklimaat en schaduwhinder. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  b. Het bestemmingsplan “Leeuwarden De Zuidlanden, bouw woning ten zuiden Wergeasterdyk 38” ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06027BP00-VG01;
  d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.9

  Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw in het nieuwe buurtschap Unia planologisch mogelijk. Op 26 januari 2022 heeft de Raad van State bepaald dat er een aanpassing plaats moet vinden van dit bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor om de besluiten te nemen die voor aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om zoals opgedragen door de Raad van State het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel Unia opnieuw vast te stellen met de volgende aanpassingen:
    I. Artikel 1.1: het versienummer van de IMRO code wijzigen van VG01 in VG02: NL.IMRO.0080.06024BP00-VG02
   II. Aanpassen verbeelding (“plankaart”) door de naamgeving van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – bouwwerken’ te wijzigen in ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – gebouwen’.
   III. Aanpassen tekst alinea 3.2.3. van de toelichting. Alinea 3,4 en 5 van deze paragraaf vervallen. In plaats daarvan wordt een nieuwe alinea toegevoegd met de volgende tekst: Met de provincie Fryslân heeft afstemming plaatsgevonden over het woningbouwprogramma (woonplan) voor de periode tot en met 2029 met een doorkijk tot en met 2039. Het geaccordeerde woonplan (tabel + brief) is als Bijlage 21 bijgevoegd. De te realiseren woningen in Unia (in de bijgevoegde tabel opgenomen als Unia West), die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, passen binnen dit woonplan. Het woningbouwprogramma past binnen de eisen die de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling stelt en voldoet daarmee aan artikel 3.1.1 van de Verordening Romte Fryslân 2014.
  2 Het raadsvoorstel vast te stellen.