Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 19 april 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Op 17 februari 2021 heeft de raad het voorbereidingsbesluit 'Woningsplitsing en woonzorgfuncties' vastgesteld. Met dit voorbereidingsbesluit werd voorkomen dat woningen ongereguleerd kunnen worden gesplitst. Met name in de binnenstad en de schilwijken zoals de Vlietzone zijn er panden die, in strijd met het gemeentelijk woonbeleid, gesplitst worden in woningen die kleiner zijn dan 65 m2. Dit voorbereidingsbesluit maakte het mogelijk om splitsingsaanvragen tijdelijk aan te houden, totdat het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’ is vastgesteld. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan komt er een definitief planologisch kader om woningsplitsing te reguleren. Woningsplitsing is dan uitsluitend nog toegestaan indien met een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangetoond dat een plan in overeenstemming is met het gemeentelijk woonbeleid en een goede ruimtelijke ordening.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
      a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
      b. Het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties' gewijzigd vast te stellen;
      c. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De woonwijk Nij Wingerd is een kleinschalige uitbreidingswijk aan de noordzijde van Wytgaard. Vanaf 2010 is er in Nij Wingerd gefaseerd gebouwd. Tijdens de bouwcrisis is de eerste fase van Nij Wingerd mondjesmaat verkocht en gebouwd. Nu de woningvraag is toegenomen kan ook de laatste fase van de dorpsuitbreiding worden benut. Hiervoor is een programma gemaakt dat aansluit bij behoefte uit het dorp Wytgaard. Ook het stedenbouwkundig inrichtingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn herijkt. Voor deze nieuwe inrichting moet het geldend bestemmingsplan “Wytgaard’ worden vervangen door een nieuw  bestemmingsplan. Het ontwerp heeft van 18 november 2021 tot en met 29 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Het bestemmingsplan “Leeuwarden Wytgaard- Nij Wingerd-” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.09002BP00-VG01;
  b. Het beleidskader “stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan Nij Wingerd Wytgaard” vast te stellen;
  c. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om bij de woning aan de Friesmawei 39 in Idaerd een nieuwe schuur te bouwen. Deze nieuwe schuur komt in de plaats van de bestaande (kleinere) garage/berging elders op het perceel. De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Lytse Doarpen’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college stelt de gemeenteraad voor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Na het besluit van de raad zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen 6 weken ter visie worden gelegd.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een schuur bij de woning aan de Friesmawei 39 te Idaerd vast te stellen voor ter visie legging.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van twee schoolgebouwen tot woningen en het bouwen van 12 nieuwe woningen op de adressen Brandemeer 5, 7 en 9 in Leeuwarden. Dit verzoek is in strijd met het bestemmingsplan ‘Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving’. Er kan medewerking worden verleend als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad wil afgeven. het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp-vvgb vastte stellen om ter visie te kunnen leggen. Daarna zal de ontwerp omgevingsvergunning met de ontwerp-vvgb en overige stukken ter visie worden gelegd. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag voldoet aan het gemeentelijke woonbeleid en ook stedenbouwkundig is dit initiatief aanvaardbaar. Het parkeren wordt goed opgelost en er zijn milieutechnisch ook geen beletselen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor de verbouw van twee schoolgebouwen tot woningen en de realisatie van 12 nieuwbouwwoningen op de adressen Brandemeer 5, 7 en 9 in Leeuwarden voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  Op 8 november 2021 is de motie Versnellen doorlooptijden woningbouwprojecten aangenomen. Het college is hierbij verzocht om te onderzoeken of er, nu en/of na invoering van de Omgevingswet, mogelijkheden zijn om de (gemiddelde) doorlooptijd van woningbouwprojecten te verkorten en hiervoor concrete voorstellen te doen.
  Middels bijgevoegde brief wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om eerst ervaring op te doen onder de Omgevingswet. Een onderdeel van ervaring opdoen is ook het goed inregelen van de processen. Daarnaast wordt voorgesteld om het moment van evaluatie van “de lijst van gevallen” (waarbij de raad zichzelf een adviesrol heeft toegekend) ook te gebruiken om aandacht te besteden aan de doorlooptijden van o.a. woningbouw.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de voorgestelde uitvoering van de motie Versnellen doorlooptijden woningbouwprojecten en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Bij de behandeling van het voorstel vaststellen Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2021 gemeente
  Leeuwarden (tweede wijziging) op 1 december 2021, is de motie 'Onderzoek alternatieven Wmo-vervoer' aangenomen. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de uitvoering van de motie 'Onderzoek alternatieven Wmo-vervoer' en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.5.7

  In het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof vindt een grootschalige herwaardering van de collecties plaats. Deelcollecties en objecten die niet meer aan de verzamelcriteria van de beide musea voldoen, komen in aanmerking om te worden afgestoten.
  Beide musea willen ook voorwerpen afstoten die eigendom zijn van de gemeente Leeuwarden. De lijst met af te stoten voorwerpen is eerst voorgelegd aan het Historisch Centrum Leeuwarden, dat de gemeentelijke kunstcollectie beheert.
  Voor veel van deze af te stoten voorwerpen stellen de beide musea, die de voorwerpen tot nu toe beheerd hebben, een passende bestemming voor.
  De objecten die geen Friese oorsprong hebben en waarvoor geen museale bestemming gevonden kan worden, worden afgestoten via de website Onterfd Erfgoed.
  Voordat dit proces in werking wordt gezet, is toestemming van de gemeente nodig.

  Besluit

  1. Toestemming te verlenen aan het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof voor afstoting en overdracht van gemeentelijke voorwerpen uit deze musea overeenkomstig bijgevoegde "Afstotingslijst gemeentelijke voorwerpen uit collectie Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof";
  2. Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet, het voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend te maken in het Gemeenteblad.