Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 17 mei 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Gemeenten, waterschappen en provincies werken samen aan het uitvoeren van de afspraken in het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen betreft de energietransitie waarvan de samenwerking is belegd in de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES Fryslân).
  Ter voorbereiding op de komende RES’en, heeft de bestuurlijke Regiegroep RES Fryslân in juni 2021 opdracht gegeven aan een combinatie van Berenschot/Ekwadraat om een systeemstudie uit te voeren. In de systeemstudie is in beeld gebracht welke energie-infrastructuur Fryslân nodig heeft om de energie-doelstellingen in 2030 en 2050 te halen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Liander, Gasunie en TenneT. De studie is inmiddels afgerond en is ter kennisgeving aan de Friese overheden aangeboden. Dit rapport geeft inzicht in de complexe opgave waar we voor staan. Het college heeft deze studie ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de systeemstudie energie-infrastructuur Fryslân en de brief aan de raad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Vanaf 1 april 2021 is de gemeente wettelijk verantwoordelijk geworden voor het meevoeren en opslaan van ontruimde zaken na een woningontruiming. Als gevolg hiervan heeft het college besloten om de betreffende taken zoveel mogelijk uit te besteden aan derden die toch al betrokken zijn bij woningontruimingen, te weten de woningbouwcorporaties en deurwaarders. Daartoe zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met WoonFriesland en Elkien.

  Besluit

  1. Een samenwerkingsovereenkomst met zowel WoonFriesland als Elkien aan te gaan over het afvoeren en opslag van ontruimde zaken na een woningontruiming;
  2. De samenwerkingsovereenkomst afvoeren en opslag inboedels bij woningontruimingen conform bijgevoegde aanhangsels vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten om aan de Belastingdienst een akkoordverklaring af te geven over het gebruik van het Portaal Gemeenten en Waterschappen (PGW). Met deze akkoordverklaring kan het externe invorderingsbureau Flanderijn Invordering BV, dat gemandateerd is  voor de invordering van gemeentelijke heffingen in Leeuwarden, gegevens opvragen bij de Belastingdienst die nodig zijn voor de invordering.

  Besluit

  1. Een akkoordverklaring aan de Belastingdienst af te geven inzake het gebruik van het Portaal Gemeenten en Waterschappen voor geautomatiseerde gegevensverstrekking;
  2. De gemandateerde deurwaarder Flanderijn Invordering BV als extern invorderingsbureau op te nemen in de onder 1. genoemde akkoordverklaring.