Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 13 september 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van LIJST058 heeft vragen gesteld over het groen op de Huizumer begraafplaats. Conform het inrichtingsplan is er op een deel van de begraafplaats een bloemenmengsel ingezaaid. Voor de verhoging van de biodiversiteit is dit zeer succesvol geweest. Tegelijkertijd willen we ook zeker het overwoekeren van graven voorkomen. Daarom is er inmiddels gesnoeid en gemaaid. Het college gaat het huidige beheer evalueren en heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van LIJST058, gesteld op 26 juli 2022, inzake overwoekerde graven Huizumer begraafplaats overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluitingstijd van La Venezia. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van schriftelijke vragen van de FNP inzake sluitingstijd La Venezia overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluitingstijd van La Venezia. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van schriftelijke vragen van Lijst058 inzake sluitingstijden La Venezia overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 5. A.5.4

  Door de gemeenteraad zijn op 13 juli 2022 2 moties aangenomen over stikstofreductie. Ter uitvoering van die moties betuigt het college steun aan het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân 2035 en informeert zij de regering en Gedeputeerde Staten daarover. Tevens verzoekt het college de regering om met partijen in overleg te treden om te komen tot een oplossing van het stikstofprobleem met perspectief voor de landbouw.

  Besluit

  1. De raad te informeren over de wijze van uitvoering van de op 13 juli 2022 aangenomen moties "Perspectief voor de biologische, toekomstgerichte en natuurinclusieve boer" en "Stikstofplan" en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen;
  2. Aan het college van G.S. kenbaar te maken dat de gemeente Leeuwarden de Friese provinciale aanpak van de stikstofreductie steunt en op te roepen om de dialoog over stikstofreductie met alle betrokken partijen te voeren om samen tot de gewenste oplossing te komen en de bijgevoegde brief aan het college van G.S. vast te stellen;
  3. De minister van LNV en de minister voor Natuur en Stikstof op te roepen om de dialoog over stikstofreductie met alle betrokken partijen te voeren om samen tot de gewenste oplossing te komen en de bijgevoegde brief vast te stellen.
 6. A.5.5

  In oktober 2020 heeft het COA het college verzocht om gezamenlijk een Regionale Opvanglocatie (ROL) in de gemeente Leeuwarden te zoeken en te realiseren. De locatie Tuin! aan de Mr. P.J. Troelstraweg lijkt hiervoor geschikt bevonden. Direct omwonenden en andere inwoners hebben zowel mondeling als schriftelijk vragen gesteld en hun zorgen geuit over de komst van de ROL. De raad heeft aangegeven meer informatie te verlangen. Het college heeft besloten de raad middels deze informerende brief op de hoogte te stellen over de beoogde vervolgacties.

  Besluit

  1. De raad te informeren over het beoogde vervolgproces omtrent de realisatie van de Regionale Opvanglocatie;
  2. De informerende brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 9 appartementen (4 huur- en 5 koopappartementen, verdeeld over twee gebouwen) op het huidige parkeerterrein op de hoek van de Seerp van Galemawei en de Swannedrift in Mantgum. Daarnaast worden 19 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en wordt de sloot op de naastgelegen percelen doorgetrokken. Deze aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Mantgum ‘89’.


  Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college stelt de gemeenteraad voor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Na het besluit van de raad zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen 6 weken ter visie worden gelegd.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van 9 appartementen aan de Seerp van Galemawei in Mantgum vast te stellen voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 8. A.5.7

  Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van twee woningen in een voormalige boerderij op het adres Overijsselsestraatweg 18 te Reduzum. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Lytse Doarpen’. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.


  Op 15 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten een ontwerp vvgb vast te stellen, waarna de ontwerp omgevingsvergunning met ontwerp vvgb en overige stukken ter visie hebben gelegen.
  Binnen de tervisietermijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college stelt nu aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Indien de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven dan zal de omgevingsvergunning daarna worden verleend door het college.

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht te verlenen voor de realisatie van twee woningen in een voormalige boerderij op het adres Overijsselsestraatweg 18 te Reduzum;
  2 Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad een derde verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2022 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. Dit verzamelvoorstel heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.9

  In verband met de oplopende energiekosten mag de gemeente eenmalig in 2022 een energietoeslag verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Het college heeft besloten om de aanvraagtermijn voor de energietoeslag te verlengen. Met het vaststellen van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022-2 is het mogelijk om de energietoeslag aan te vragen tot en met 31 december 2022.

  Besluit

  De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022-2 vast te stellen.

 11. A.5.10

  Om aanspraak te kunnen maken op de subsidiegelden vanuit de 'versnellingsopgave woningbouw', zijn afspraken gemaakt met Achmea, BPD en Lisette Vastgoed. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Partijen hebben het voornemen om in het plangebied Spoordok samen te werken en projecten en bouwplannen te realiseren. Zo kan worden bijgedragen aan de opgave om versneld woningen te bouwen. Het streven is deze samenwerking verder uit te werken volgens het zogenaamde bouwclaimmodel.

  Besluit

  1. Met de partijen Achmea, BPD en Lisette Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling en realisatie van het plangebied Spoordok;
  2. De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Spoordok vast te stellen.

 12. A.5.11

  Speelmanskwartier B.V. heeft aan het college van B&W haar voornemen kenbaar gemaakt om het Zalencomplex Zalen Schaaf af te splitsen en te verkopen aan een op te richten besloten vennootschap waarvan Boel Groningen B.V. de aandeelhouder zal zijn.
  Speelmanskwartier B.V. heeft eerder met de gemeente Leeuwarden een koopovereenkomst gesloten en op basis daarvan diverse gronden en opstallen aan de Breedstraat en Sacramentstraat verkregen. Daarmee werd het mogelijk om het winnende plan van de prijsvraag ‘Herbestemming Zalen Schaaf’ te realiseren. Dit plan is gebaseerd op een businessplan van Speelmanskwartier B.V. en Agora.


  Boel wil en kan de door Agora gewenste actieve rol vervullen en biedt Agora een partner om het oorspronkelijke businessplan succesvol te realiseren. Speelmanskwartier B.V. blijft daarbij actief (als adviseur) in de verduurzaming van het gebouw.


  Het college staat positief tegenover de  beoogde overdracht en zal dan ook geen gebruik maken van de mogelijkheid om het door Speelmanskwartier B.V. aangeboden Zalencomplex Zalen Schaaf aan te kopen.

  Besluit

  1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om het door Speelmanskwartier B.V. aangeboden Zalencomplex Zalen Schaaf aan te kopen;
  2. De gemeenteraad informeren over het onder punt 1 aangegeven besluit en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.