Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 5 april 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Openbaarheid is een groot goed voor de gemeente. Desondanks zijn er soms goede redenen waarom toch, al dan niet tijdelijk, bepaalde informatie geheim moet blijven. Daar zijn wettelijke regels voor. In de uitvoeringspraktijk leiden geheimhouding en vertrouwelijkheid soms tot praktische vragen. Het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid verschaft duidelijkheid en is daarmee een goede ondersteuning voor de praktijk. Om technische reden herziet het college haar eerder genomen besluit over het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid en stelt het college aan de raad voor om daarvoor in de plaats nu een aangepast protocol vast te stellen.

  Besluit

  1. Het collegebesluit inzake het raadsvoorstel Protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid van 1 maart 2022 (kenmerk 2022-034466) in te trekken.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om het Protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het op 1 december 2021 vastgestelde Protocol Geheimhouding.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 3. A.5.2

  In 2019 is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd voor het 'meenemen' of overhevelen van restanten van incidentele budgetten naar het daarop volgende jaar. Budgetten die worden overgeheveld, blijven voor hetzelfde doel beschikbaar in het daaropvolgende jaar. Financieel technisch gebeurt dat door storting in twee daarvoor bestemde reserves. Conform de afgesproken werkwijze heeft het college besloten de lijst met resterende incidentele budgetten uit 2021 vast te stellen en de budgetten volgens de afgesproken criteria over te hevelen naar 2022.

  Besluit

  1. Een bedrag van € 25.326.000 te storten in de reserve Budgetoverheveling;
  2. Een bedrag van € 13.116.000 te storten in de reserve Voorwaardelijke budgetoverheveling.

 4. A.5.3

  Gemeenten zijn bronhouder van diverse basisregistraties zoals de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond). Deze registraties zijn onderdeel van het landelijke overheidsstelsel van Basisregistraties. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het tijdig registreren van de gegevens en voor de gegevenskwaliteit. Het college heeft de bijbehorende verantwoordingsrapportage over 2021 vastgesteld. De gemeente voldeed in 2021 aan de gestelde scoringsnormen voor de verschillende basisregistraties.

  Besluit

  1. De ENSIA verantwoordingsrapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond) van 2021 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  In aanvulling op de vastgestelde prestatieafspraken met Woonzorg Nederland 2022, verleent gemeente Leeuwarden middels een ondertekende allonge extra vrije toewijzingsruimte aan Woonzorg Nederland. Met deze vrije toewijzingsruimte mag Woonzorg in gemeente Leeuwarden meer huurwoningen in het middenhuursegment aanbieden dan de wettelijk vastgestelde vrije toewijzingsruimte.
  De doelgroep van Woonzorg Nederland betreft senioren vanaf 55 jaar. Deze doelgroep zal de komende decennia toenemen. Het is gewenst specifiek voor deze doelgroep extra woonruimte in het middenhuursegment door Woonzorg Nederland te laten aanbieden.

  Besluit

  De vrije toewijzingsruimte sociale huur in de Prestatieafspraak Woonzorg Nederland 2022 vast te stellen op 15% en de bijgevoegde allonge "Prestatieafspraak 15% vrije toewijzing voor sociale huur" vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college van B&W heeft besloten een inkoopprocedure voor de regionale inkoop van Specialistische Jeugdhulp voor 2023 te starten. Jeugdhulpaanbieders kunnen in de komende weken in twee ronden vragen stellen over de inkoopdocumenten. Naar verwachting worden direct na de zomervakantie de aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en criteria gegund en kunnen per 1 januari 2023 de nieuwe contracten ingaan.

  Besluit

  1. Als gevolg van de uitspraak van de rechter in kort geding van 15 september 2021 (KG ZA21-150) het besluit tot aanbesteding van de percelen specialistische jeugdhulp A en specialistische jeugdhulp B (Z234237-2021) in te trekken ;
  2. Een inkoopprocedure voor Specialistische Jeugdhulp 2023 te starten;
  3. Het bijgevoegde startformulier inkoop Specialistische Jeugdhulp 2023 e.v. vast te stellen;
  4. De tarieven zoals opgesteld door Bijleveld Advies voor de producten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 e.v. vast te stellen;
  5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur totdat de inkoopdocumenten zijn gepubliceerd;
  6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de tarievenlijst voor de producten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur totdat de inkoopdocumenten zijn gepubliceerd.

 7. A.5.6

  Op 27 april vieren we de verjaardag van Koning Willem Alexander. Omdat Koningsdag in de loop der jaren uitgegroeid is tot een groot evenement is de organisatie voor 2022, bij wijze van pilot, uitbesteed aan 2 externe professionele partijen die dit gezamenlijk oppakken. Verder is het vrijmarktgebied uitgebreid met de Voorstreek, Nieuweburen en Boterhoek. Hierdoor is een logische loopronde gecreëerd en wordt de druk op de binnenstad wat meer gespreid. In de Prinsentuin is een kindervrijmarkt. De Commerciële markt staat weer op de Nieuwestad langs de waterkant vanaf de brug ter hoogte van de Nieuwesteeg t/m de Lange Pijp en Waagplein. Het hele vrijmarktgebied is tijdens de vrijmarkt niet toegankelijk voor verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten.

  Besluit

  1. Op grond van artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) de gebieden voor de vrijmarkt op Koningsdag 2022 en de calamiteitenroute volgens bijgevoegde kaart vast te stellen;
  2. De openingstijden van de vrijmarkt op Koningsdag 2022 van 08.30 uur tot 17.00 uur vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college heeft besloten om huishoudens met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm te compenseren voor gestegen energiekosten door het verstrekken van een éénmalige energietoeslag van € 800,-. Daarnaast informeert het college de raad over een maatregelenpakket om de gevolgen van de gestegen kosten van bestaan voor huishoudens op te vangen.

  Besluit

  1. Over te gaan tot het uitkeren van € 800 energietoeslag aan inwoners van de gemeente Leeuwarden met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm op basis van een regeling categoriale bijzondere bijstand die door de rijksoverheid in het vooruitzicht is gesteld;
  2. De kosten hiervan te ramen op:
  a. voor de groep tot 120% van de bijstandsnorm op € 8,1 mln.;
  b. de groep tussen 120% en 125% van de bijstandsnorm op € 600.000;
  c. de uitvoeringskosten vast te stellen op € 200.000;
  3. De kosten van 2.a en 2c. vooruitlopend op een kostendekkende uitkering van het rijk te dekken ten laste van de Algemene Reserve en de nog te ontvangen rijksbijdrage na ontvangst ten gunste van de Algemene Reserve te brengen. De kosten van 2.b te dekken ten laste van de Algemene Reserve;
  4. De kosten van Flankerend Armoedebeleid in de vorm van de inzet van de voorzieningenwijzer, vroegsignalering van schulden en flankerend beleid voor de wijkteams te ramen op € 300.000 en deze te dekken uit het de middelen voor het armoedebeleid programmabegroting 2022;
  5. De gemeenteraad voor te stellen om de begroting 2022 via het eerstvolgende verzamelvoorstel te wijzigen overeenkomstig het besluit onder 3;
  6. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.