Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 22 november 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De FNP heeft vragen gesteld over de voortgang van de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte en  de mogelijkheid om naast vraaggestuurde palen ook anticiperend op verwachte vraag palen te plaatsen. Het college heeft deze vragen beantwoord.
  De gemeente Leeuwarden neemt deel aan een gezamenlijke concessie met 17 friese gemeenten en de provincie Fryslân. De provincie Fryslân is hierbij de aanbestedende dienst en gemachtigd de aanbesteding voor de deelnemende gemeenten uit te voeren. De concessiehouder heeft problemen gehad met de levering van laadpalen waardoor een achterstand is ontstaan bij de plaatsing van de palen. Momenteel is de provincie in gesprek met de concessiehouder om deze problemen op te lossen en wordt gekeken hoe de ontstane achterstand zo snel mogelijk kan worden ingehaald. Binnen de verleende concessie is ook ruimte om naast vraaggestuurde palen ook palen aan te vragen waarbij geanticipeerd wordt op een verwachte vraag.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van FNP Ljouwert, ingediend op 7 oktober 2022, over laadpalen in de openbare ruimte overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over het Valeriuskwartier. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de PvdA-fractie gesteld op 6 oktober 2022 inzake het Valeriuskwartier te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  FNP Ljouwert heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de nieuwe locatie Skalm in Stiens. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van FNP Ljouwert, ingediend op 13 oktober 2022, over de voortgang van de Nieuwe Skalm in Stiens overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.5.4

  Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning met bijgebouw op het adres Brédyk 44 in Wytgaard. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Buitengebied'. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad is vereist.
  Op 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten een ontwerp vvgb vast te stellen, waarna de ontwerp omgevingsvergunning met ontwerp vvgb en overige stukken ter visie hebben gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college stelt nu aan de raad voor een vvgb af te geven. Indien de raad besluit een vvgb af te geven dan wordt de omgevingsvergunning daarna verleend door het college.

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht te verlenen voor de bouw van een woning met bijgebouw op het adres Brédyk 44 te Wytgaard;
  2 Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  De Huisvestingswet 2014 geeft gemeenten de mogelijkheid om via een huisvestingsverordening in te grijpen in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en in de toewijzing van sociale huurwoningen. Eind vorig jaar heeft het college de raad per brief geïnformeerd over zijn voornemen om een huisvestingsverordening voor te bereiden. Met de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden wordt daarin voorzien. Het college wenst de ontwerp-Huisvestingsverordening ter inzage te leggen voordat een definitieve versie ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Om tot een breed gedragen verordening te komen, heeft het college besloten de raad te vragen om akkoord te gaan met terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  Op 2 augustus 2021 heeft RetailPlan B.V. namens de eigenaren van de percelen op en rond de perifere detailhandelslocatie Avondsterweg/Planetenlaan bij de raad een verzoek ingediend om het bestemmingsplan "Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik" zodanig aan te passen dat op deze locatie een winkelcentrum mogelijk is met een branchering die vergelijkbaar is met andere perifere detailhandelslocaties zoals De Centrale en het WTC-project waarin ook supermarkten worden toegestaan.
  Ten tijde van het verzoek werd het Detailhandelsbeleid herzien. Met RetailPlan B.V. is afgestemd de inspraakmogelijkheden te benutten en de vaststelling van dit beleid eerst af te wachten. Tegen het einde van dit traject, maar nog vóór de vaststelling en bekendmaking van het nieuwe beleid (Beleidskader Retail 2022) heeft RetailPlan B.V. de raad in gebreke gesteld met een termijn van 14 dagen. Toen er binnen die termijn nog geen beslissing lag, heeft RetailPlan B.V. beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak om de raad alsnog te dwingen een inhoudelijk besluit te nemen. De Afdeling heeft op 10 november 2022 uitspraak gedaan. De raad moet binnen 6 weken een besluit nemen op het verzoek van RetailPlan B.V. Ondertussen is het Beleidskader Retail 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat het verzoek van Retailplan B.V. is in strijd met dit vastgestelde beleid en bovendien in strijd is met de eis van een goede ruimtelijke ordening, heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik' af te wijzen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen: het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ''Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik", zoals gedaan in de brief van RetailPlan B.V. van 2 augustus 2021, af te wijzen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Voor het groot onderhoud van diverse kapitaalgoederen heeft de gemeente diverse voorzieningen ingesteld. Om te mogen werken met voorzieningen dient er een recent beheerplan aanwezig te zijn. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om weer actuele beheerplannen vast te stellen voor het groot onderhoud van verhardingen, civiele kunstwerken, waterlopen, gymlokalen en vasatgoed.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de beheerplannen verhardingen 2023-2026, civiele kunstwerken 2023-2026, waterlopen 2023-2026, gymlokalen 2022-
  2030 en vastgoed 2022-2030 vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Sinds 2016 verstrekt de gemeente subsidies aan Integrale Kindcentra (IKC 's) met als doel het vergroten van kansen voor kinderen. Daarvoor is een subsidieregeling vastgesteld waarin onder meer is bepaald dat een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie het college adviseert over de ingediende subsidieaanvragen. De heer Pattje heeft deze IKC-commissie tot juni 2022 voorgezeten. Wegens zijn vertrek is er een vacature ontstaan. De LEJA heeft op 2 juni de heer Christiaanse als nieuwe voorzitter voorgedragen. Verder heeft Sinne Kinderopvang mevrouw Jessica Smits voorgedragen als nieuw lid van de commissie in de plaats van mevrouw Laura Hollander. De Bisschop Möller Stichting heeft Tonny van den Berg voorgedragen als nieuw commissielid in de plaats van mevrouw Lisanne Barsingerhorn. De stichting Proloog heeft mevrouw Tea Wahle voorgedragen als commissielid in plaats van Jacoba Hiemstra.

  Besluit

  De volgende personen te benoemen als nieuwe leden van de IKC-commissie:
  1. De heer Hans Christiaanse als voorzitter.
  2. Mevrouw Jessica Smits als vertegenwoordiger van Sinne Kinderopvang.
  3. Mevrouw Tonny van den Berg als vertegenwoordiger van de Bisschop Möller Stichting.
  4. Mevrouw Tea Wahle als vertegenwoordiger van de Stichting Proloog.

 10. A.5.9

  Per 1 januari 2020 is het regionale samenwerkingsverband Stadsregio Leeuwarden beëindigd. Dit betekent dat de Stadsregio is vereffend en de (formele) samenwerking op een ordentelijke wijze is beëindigd. Door de beëindiging van het formele samenwerkingsverband Stadsregio met de Friese gemeenten heeft een financiële afrekening plaats gevonden. De Stadsregio beschikte over eigen middelen (in beheer bij de gemeente Tytsjerksteradiel). Voor Leeuwarden heeft dit geleid tot een restitutie van € 309.500. Bij de jaarrekening 2021 zijn via de voorwaardelijke budgetoverheveling middelen opgenomen voor de regionale samenwerking van € 309.500, zijnde deze restitutie. Bij de beëindiging van de Stadsregio is afgesproken dat deze gelden aangewend worden voor toekomstige samenwerking in de regio. Het college heeft het Bestedingsplan voor de besteding van deze gelden vastgesteld zodat de gelden conform dit plan kunnen worden besteed aan diverse doelen voor regionale samenwerking en in de begroting kunnen worden verwerkt.

  Besluit

  1. Het bestedingsplan inzake de restitutie van de Stadsregiogelden conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen en te bestemmen voor de in het bestedingsplan genoemde doelen;
  2. De gemeenteraad via het eerstvolgende verzamelvoorstel voor te stellen om de begroting 2023 en de meerjarenraming te wijzigen overeenkomstig het onder 1 vastgestelde Bestedingsplan.

 11. A.5.10

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties vast te stellen. Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van vorig jaar nadeliger geworden is. In totaliteit zijn de resultaten t.o.v. 2021 met ca. € 6,09 mln. verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verslechtering van het resultaat van De Zuidlanden ad. € 7,59 mln. Echter ook de resultaten van de overige woningbouw gebieden zijn verslechterd. Met name de hoge inflatie is een belangrijke factor voor deze verslechtering van de resultaten.
  De marktomstandigheden zijn in het afgelopen jaar ook verslechterd. Er is weliswaar nog vraag maar relatief weinig aanbod van woningen. Tevens is er sprake van zeer hoge inflatie a.g.v. enerzijds een krachtig economisch herstel na de coronacrisis en anderzijds door de oorlog in de Oekraïne. Tevens is er sprake van een oplopende hypotheekrente.  De verwachting is dat de vraag naar woningen en bouwterreinen op de korte termijn zal afvlakken. Bij de uitgangspunten van de calculaties is hier gedeeltelijk rekening mee gehouden.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De hercalculaties 2022 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hekkemieden, Wytgaard uitbreiding, Steenslân, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  b. De jaarlijkste rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische verwervingen ad. € 61.000,- en het Ontwikkelbudget ad. € 58.000,- te onttrekken aan de reserve grondexploitaties;
  c. De grondexploitatie Steenslân per ultimo dit jaar af te sluiten en het saldo te verrekenen met de reserve grondexploitatie;
  d. De Voorziening Negatieve Complexen met een bedrag van € 352.000,- te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve grondexploitatie;
  e. De resterende looptijd van De Zuidlanden te bepalen op 17 jaar;
  f. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen;
  g. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie De Zuidlanden 2022" en bijlage "Bijlage calculaties grondexploitaties 2022" te bekrachtigen;
  h. Een voorbereidingskrediet ad. € 375.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding Zwette VI en dit krediet, inclusief rentekosten te dekken uit de toekomstige grondverkopen;
  i. Voor 2022 een budget van € 654.000 en voor 2023 een budget van € 520.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het ontwikkelen van een ontwikkelkader en stedenbouwkundigplan voor locatie "Spoordok" en te dekken uit de toekomstige grondexploitatie danwel kostenverhaal derden;
  j. Een krediet ad. €923.000,- beschikbaar te stellen voor het project Active Cities en dit krediet te dekken voor €554.000,- uit de hiervoor toegekende Europese subsidiegelden, voor €144.000,- uit een bijdrage van de projectpartners en €210.000,- als uren-inzet van de gemeente Leeuwarden;
  k. Een krediet ad. €350.000,- beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van het uitbreidingsplan Steenslân 2 en dit krediet inclusief rentekosten te dekken uit toekomstige grondverkopen;
  l. Een voorbereidingskrediet van €80.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een woonzorg-concept aan de  Nylânsdyk te Leeuwarden en te dekken uit de toekomstige grondverkopen;.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie De Zuidlanden 2022" en "Bijlage calculaties grondexploitaties 2022" op grond van artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur.

 12. A.5.11

  Recentelijk, is het raadsvoorstel: ''aanpak gevolgen van inflatie'', zaaknummer: 2022-227002 voorgelegd aan de raad. Dit voorstel staat op 30 november ter behandeling door de raad geagendeerd.
  In dat raadsvoorstel wordt beschreven dat er een viertal doelgroepen zijn die de impact van inflatie ervaren, te weten: (1) inwoners, (2) het bedrijfsleven, (3) gesubsidieerde instellingen & verbonden partijen en (4) de gemeentelijke bedrijfsvoering. Er worden maatregelen voorgesteld om de ergste nood te dempen en om de structuur op de lange termijn te versterken.


  In vervolg op dat raadsvoorstel wordt nu de concrete uitwerking van een steunpakket voor ondernemers aan de raad voorgelegd. Het ziet specifiek toe op de wijze waarop de gemeente Leeuwarden het bedrijfsleven wil steunen in tijden van inflatie, door middel van structuurversterkende maatregelen. Het gaat hierbij om een uitgewerkt maatregelenpakket met structuurversterkende maatregelen à € 2 miljoen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. voor structuurversterkende maatregelen voor ondernemers in zowel 2023 als in 2024 een bedrag van € 950.000 beschikbaar te stellen;
  b. het bedrag onder a. van in totaal € 1,9 mln te onttrekken aan de algemene reserve;
  c. de begroting 2023 en 2024 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 13. A.5.12

  Woningcorporatie Habion heeft het voornemen om te vertrekken uit Leeuwarden en daartoe al haar vastgoedbezit af te stoten. Woonzorg complex Swettehiem staat inmiddels te koop. Het college van B&W heeft een brief gestuurd aan WoonFriesland waarin uitgangspunten worden benoemd op basis waarvan WoonFriesland een bieding kan uitbrengen ten behoeve van de aankoop van Swettehiem.

  Besluit

  De uitgangspunten voor het bod voor de aankoop van Swettehiem door WoonFriesland richting WoonFriesland te bevestigen en de brief aan WoonFriesland vast te stellen.

 14. A.6.1

  In de gemeente Leeuwarden worden op dit moment 450 Oekraïners opgevangen op de locaties Oer ’t Hout in Grou (175) en Nieuw Mellens (275) in Leeuwarden. Vanwege een nieuwe verhoging van het aantal plekken in Fryslân van 2000 naar 3000 moet de gemeente Leeuwarden op zeer korte termijn 125 extra opvangplekken realiseren. Naast die extra opgave zijn alternatieven nodig voor opvanglocaties Oer ’t Hout en Nieuw Mellens waarmee de contracten op respectievelijk 1 maart en 1 april 2023 aflopen, en voor plekken waar Oekraïners steeds zelfstandiger kunnen leven.


  De nodige 125 extra plekken voor GOO kunnen op korte termijn gerealiseerd worden op de locatie Stadscamping de Wetterpôlle op bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een opvanglocatie op Stadscamping de Wetterpôlle.

  Besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op Stadscamping de Wetterpôlle in Leeuwarden;
  2. De raad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
  (collegebesluit 15 november 2022)