Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 24 mei 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de CU heeft op 18 februari 2022 vragen gesteld over de energiecompensatie. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU van 18 februari 2022, over de energiecompensatie, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De VVD-fractie heeft vragen gesteld over de gevolgen van het Didam-arrest voor de gemeente Leeuwarden. Met name voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Oud Oost maar ook in meer algemene zin. In het Didam-arrest heeft de Hoge raad eind 2021 bepaald dat overheidsinstanties niet zonder meer vrij zijn om grondtransacties te sluiten met door hen gewenste kopers. In beginsel dient mededingingsruimte te worden geboden zodat ook andere partijen de kans krijgen om te kunnen kopen. Soms is er een uitzondering mogelijk. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van VVD over de gevolgen van het Didam-arrest voor Nieuw Oud Oost en andere grondtransacties, ingediend op 14 april 2022, te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.5.3

  In januari heeft de gemeenteraad bij behandeling van het Participatiebeleid de motie 'Scholingskansen in de bijstand' van D66 aangenomen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarden vindt dat er meer aandacht en mogelijkheden moeten komen voor scholing van mensen in de bijstand. Scholing is een krachtige investering om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het college heeft alle scholingsmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden in kaart gebracht en online gepubliceerd. Consulenten zullen in gesprekken met bijstandsgerechtigden actief de scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengen. Scholing richt zich met name op de kansrijke beroepen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie 'Scholingskansen in de bijstand' en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Op 25 januari 2022 heeft het college besloten een expression of interest in te dienen om mee te doen aan de Europese missie om 100 klimaatneutrale steden te realiseren in 2030. De Europese Commissie heeft op 28 april de selectie van steden bekendgemaakt. Helaas is Leeuwarden niet geselecteerd om deel te nemen aan deze missie. Het college informeert de gemeenteraad over deze uitslag.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomst van de indiening van de expression of interest inzake de Europese missie om 100 klimaatneutrale steden te realiseren in 2030 en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van twee woningen in een voormalige boerderij op het adres Overijsselsestraatweg 18 te Reduzum. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Lytse Doarpen’. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen om het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te kunnen leggen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van twee woningen in een voormalige boerderij op het adres Overijsselsestraatweg 18 te Reduzum voor ter visielegging vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 7. A.5.6

  Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een appartementenschuur met drie recreatieappartementen op het adres Húns 30 te Húns.  Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘‘Bûtengebiet". Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen om het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te kunnen leggen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor de bouw van een appartementenschuur met drie recreatieappartementen op het perceel Húns 30 te Húns voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Er zijn plannen voor het realiseren van 43 studentenwoningen op het adres Voorstreek 39 in Leeuwarden. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen voor dit plan hebben 6 weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn zijn er geen inspraakreacties ingediend.
  Na de vaststelling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de welstandsrichtlijnen kan planologisch medewerking worden verleend door middel van het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning, de zgn. coördinatieregeling. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de welstandsrichtlijnen vast te stellen en de om coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de welstandsrichtlijnen voor de bouw van studentenwoningen op het adres Voorstreek 39 in Leeuwarden vast te stellen;
  b. de welstandsrichtlijnen deel uit te laten maken van de Welstandsnota Leeuwarden;
  c. de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  d. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Sinds circa 2010 wordt er in de buurtschappen in De Zuidlanden - Oost gewerkt met ontwerprichtlijnen voor de realisatie van aanlegvoorzieningen aan particuliere kavels. Deze richtlijnen staan op de websites van de verschillende buurtschappen en worden zo veel als mogelijk in de praktijk toegepast. Echter de richtlijnen hebben tot nu toe geen rechtskracht. Om de richtlijnen te formaliseren, toe te kunnen passen als welstandscriteria en indien nodig te gebruiken bij illegale situaties is het noodzakelijk deze vast te laten stellen door de gemeenteraad.
  De concept versie van de richtlijnen aanlegvoorzieningen De Zuidlanden-Oost heeft in het kader van de inspraak vanaf 10 maart 2022 gedurende 6 weken ter visie gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Richtlijnen Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden - Oost vast te stellen

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Richtlijnen Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden - Oost vast te stellen;
  2 Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.9

  Door een CPO-groep uit Mantgum is een woningbouwplan ontwikkeld voor de bouw van 12 woningen in Mantgum. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Mantgum - CPO 12 woningen’ heeft 6 weken ter visie gelegen. Binnen de tervisie-termijn zijn 53 zienswijzen ingediend; 8 kritische zienswijzen en 45 ondersteunende zienswijzen. In de ‘reactie- en antwoordnota zienswijzen’ wordt hier uitgebreid op ingegaan. Als gevolg van deze reacties is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. De belangrijkste aanpassing houdt verband met de landschappelijke inpassing naar aanleiding van een zienswijze van de provincie. Overigens vormen de zienswijzen geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.
  het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Mantgum – CPO 12 woningen’ gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Mantgum - CPO 12 woningen' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Mantgum - CPO 12 woningen' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.5.10

  Een aantal jaren geleden hebben de Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, met Wetterskip Fryslân een overeenkomst afgesloten waarin het beheer en onderhoud van het water in bebouwd gebied is geregeld. Het waterschap is namelijk op grond van de Waterschapswet en de Waterwet verantwoordelijk voor watersysteembeheer in bebouwd gebied. Mede op basis van een evaluatie zijn er aanvullende afspraken met het Wetterskip gemaakt waar het college mee heeft ingestemd.

  Besluit

  1. Het aanbod van Wetterskip Fryslân om een afkoopsom te betalen voor de uitvoering van de vijverregeling voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van in totaal € 125.000,- aanvaarden.
  2. De afkoopsom toe te voegen aan de voorziening Baggeren;
  3. Het document "Bestuurlijke afspraken onderhandelingsdelegaties 2021 – Overdracht stedelijk water" vast te stellen;


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Wassink te machtigen om de ‘Bestuurlijke afspraken onderhandelingsdelegaties 2021 – Overdracht stedelijk water’ te ondertekenen.

 12. A.5.11

  Het college heeft haar reactie op het Rekenkamerrapport  'Onderzoek naar de Leeuwarder digitale agenda' (LDA) vastgesteld. De LDA richtte zich de afgelopen periode op het innoveren en experimenteren met Informatie- en communicatietechnologie en informatiemanagement met als doel om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Het college kan zich vinden in de aanbevelingen en ziet deze als een oproep om de ingeslagen weg voort te zetten.

  Besluit

  1. De reactie op het Rekenkamerrapport Onderzoek naar de digitale agenda vast te stellen.
  2. De gemeenteraad hierover informeren en de brief aan de raad vast te stellen en een afschrift van de brief toe te zenden aan de Rekenkamer.

 13. A.5.12

  Het college heeft haar reactie op het onderzoeksrapport van de Rekenkamer 'Praktijk van de Wob' naar de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur bij de gemeente Leeuwarden vastgesteld. Het college heeft in een brief aan de raad haar reactie verwoord op de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport. Ze vraagt de raad deze te betrekken bij eventuele besluitvorming over het adviesrapport.

  Besluit

  1. De reactie op het Rekenkamerrapport 'Praktijk van de Wob' vast te stellen.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen en een afschrift van deze brief te verstrekken aan de Rekenkamer.