Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 6 december 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de verhuur van woningen uit het project Woonspods in Middelsee. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van GroenLinks, gesteld op 7 november 2022, inzake verhuur van woningen uit het project Woonspods in Middelsee, conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de oud papierprijs. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van het CDA, ingediend op 15 november 2022, inzake de oud papier prijs overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 4. A.5.3

  De FNP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezorging van het weekblad Huis aan Huis in Leeuwarden. De vragen zijn door het college beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen over de bezorging van het weekblad Huis aan Huis in Leeuwarden te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 5. A.5.4

  Het college heeft een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen voor de jaarwisseling 2022/2023. Het gaat om de volgende gebieden:

  • Greunshiem: De Tsjotterstraat, Boeierstraat en Potmargepaad;
  • Wijkzorgcentrum de Hofwijck en kinderboerderij
  • Leeuwarden: Dammelaan, Dokkumertrekweg, Camstraburen, Dirk
  • Zeperweg, Rengerslaan, Ubbo Emmiuslaan en Rengerspad
  • Serviceflat Aldlânstate: Hempenserweg en Beatrixstraat.
  • De wissel: Egelantierstraat, Anne Vondelingweg, fietspad  vanaf Anne Vondelingweg naar Kalverdijkje en Kalverdijkje.
  • Kinderboerderij Stiens: Truerderdyk, Mierenpaed en langs de
   perceelgrens van de kinderboerderij.

  Het college heeft dezelfde vuurwerkvrije zones aangewezen als voorheen, met uitzondering van zorgcentrum Erasmushiem. Het Erasmushiem is omgebouwd tot huurappartementen en valt daarmee niet meer onder de voorwaarden van een vuurwerkvrije zone.
  Binnen de aangewezen vuurwerkvrije zones is het afsteken van legaal consumentenvuurwerk verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Het verbod geldt op 31 december vanaf 18:00 's avonds tot 02:00 's nachts. Buiten deze tijden is het nergens toegestaan vuurwerk af te steken (met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk).
  De afgelopen twee jaar was er, vanwege de situatie met het coronavirus, een landelijk vuurwerkverbod van kracht. Daarvan lijkt dit jaar geen sprake. Wel is het verbod op het zogenaamde F3 categorie vuurwerk, knalvuurwerk, knalstrengen, enkelshotsbuizen en vuurpijlen voor het eerst in de praktijk van toepassing. De bedoeling hiervan is dat er minder overlast wordt ervaren.

  Besluit

  1. Het Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones vast te stellen.
  2. De gemeenteraad over het Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Na het wegvallen van de bouwvrijstelling moet de stikstofuitstoot van projecten in het kader van de Wet natuurbescherming worden getoetst op negatieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Bij veel projecten is een Aeriusberekening niet nodig omdat vooraf kan worden aangenomen dat er geen negatief stikstofeffect is te verwachten. De gemeente heeft een afwegingskader gemaakt om te beoordelen of bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een Aeriusberekening moet worden ingediend. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over het afwegingskader voor het verzoeken van een Aeriusberekening bij een aanvraag omgevingsvergunning en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college informeert de gemeenteraad over stand van zaken buurt en dorpskamers. Buurt en dorpskamers hebben in de transformatie van het sociaal domein een belangrijke rol gekregen. In de eerste plaats hebben ze een functie als ontmoetings-en activiteiten plek voor de sociale basis en professionals die werken in de wijk. Daarnaast hebben de buurt- en dorpskamers ook een rol als vindplaats en toegang voor de basisondersteuning. Inmiddels is er bijna twee jaar ervaring opgedaan met de buurt- en dorpskamers. De eerste periode was lastig omdat door de coronamaatregelen de buurt- en dorpskamers moesten sluiten. Pas sinds dit voorjaar hebben de buurt- en dorpskamers voor een langere aaneengesloten periode hun rol kunnen oppakken. Met de besturen van alle buurt- en dorpskamers en Amaryllis is afgelopen jaar regelmatig overleg geweest over de eerste ervaringen met de buurt- en dorpskamers Dit vooruitlopend op een externe evaluatie van de buurt- en dorpskamers in de eerste helft van 2023.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom de buurt- en dorpskamers;
  2. De informerende brief aan de gemeenteraad over de buurt- en dorpskamers vast te stellen.

 8. A.5.7

  Sinds 2017 werken provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden samen in de stedelijke culturele regio ‘We the North’ om de culturele infrastructuur en innovatie in het noorden te versterken. Als landsdeel Noord tekenen deze partijen elke vier jaar een Cultuurconvenant met het ministerie van OCW waarin de samenwerking tussen overheden wordt bekrachtigd. Onder de noordelijke samenwerking binnen stedelijke cultuurregio We the North ligt een samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst ‘We the North 2022-2024’ vast te stellen.

  Besluit

  De samenwerkingsovereenkomst We the North 2022-2024 aan te gaan met de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen en Groningen en deze vast te stellen.


  De Burgemeester besluit:
  - Wethouder Kuiken te machtigen de samenwerkingsovereenkomst We the North 2022-2024 te ondertekenen.

 9. A.5.8

  Het Friesland College heeft op 26 september een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan samen met het ROC Friese Poort en het Aeres MBO College, bij de gemeente Leeuwarden. Deze gezamenlijke aanvraag is voor de activiteiten en inzet die zij doen in het kader van de zorgstructuur op school, de zogenaamde scholenteams. Voor deze activiteiten, die bestaan uit ondersteuning en begeleiding aan studenten, ontvangen de scholen gezamenlijke een structurele subsidie. Friese Poort zet in op de methodiek School als Vindplaats. Het Friesland College zet in op School als Werkplaats. En Aeres op de methodiek Stap en Stipe.

  Besluit

  1. Aan ROC Friese Poort voor 2023 een subsidie te verlenen van € 306.343.
  2. Aan Friesland College voor 2023 een subsidie te verlenen van € 254.950.
  3. De subsidies dekken ten laste van de in de begroting 2023 opgenomen budgetten in het programma Sociale basis onderdeel Onderwijs.
  4. De subsidiebeschikking ROC Friese Poort voor 2023 vast te stellen.
  5. De subsidiebeschikking Friesland College voor 2023 vast te stellen.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten Keramiekmuseum Princessehof voor 2023 een subsidie te verlenen van € 328.100,- voor onder meer tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof voor 2023 een subsidie te verlenen van € 328.100,-.
  2. De beschikking subsidie 2023 Keramiekmuseum Princessehof vast te stellen.

 11. A.5.10

  Het college heeft besloten aan Humanitas afdeling noord voor 2023 een subsidie te verlenen van € 311.100,-. Met deze subsidie kan Humanitas ondersteuning bieden aan inwoners van de gemeente Leeuwarden die het tijdelijk even niet alleen redden. Deze ondersteuning bieden zij met de inzet van getrainde vrijwilligers. Humanitas biedt diverse programma’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de vraag van inwoners.

  Besluit

  1. Aan Humanitas voor 2023 een subsidie te verlenen van €311.100,-
  2. De subsidiebeschikking Humanitas voor 2023 vast te stellen.
 12. A.5.11

  Het college heeft (plaatsvervangend) secretarissen Algemene Kamer en Sociale Zekerheidskamer van de adviescommissie bezwaarschriften aangewezen.

  Besluit

  1. Aan te wijzen als secretaris bij de Algemene Kamer en de Sociale Zekerheidskamer van de Adviescommissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht per 1 september 2022:
      - mevrouw S. Bloemhof- van der Wal.
  2. Aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris bij de Algemene Kamer en de  Sociale Zekerheidskamer van de Adviescommissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht per 1 november 2022:
      - mevrouw J.A. Rispens;
  3. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen.

 13. A.5.12

  Vanaf 2015 maakt de gemeente jaarlijks prestatieafspraken met de in onze gemeente aanwezige corporaties. Eén van deze corporaties is de landelijk werkzame corporatie voor ouderenhuisvesting Stichting Woonzorg Nederland. In 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke volkshuisvestingsvisie 2021 Ongedeeld en Vitaal vastgesteld. Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De bijdrage van de woningcorporatie wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie. Woonzorg Nederland en gemeente Leeuwarden hebben gezamenlijk een nieuwe raamovereenkomst opgesteld voor de jaren 2023 - 2028, als uitwerking van de gemeentelijke volkshuisvestingsvisie. Met deze overeenkomst voor de middellange termijn kunnen wij als partijen gezamenlijk resultaten boeken op onder meer voldoende passend aanbod in de sociale huursector specifiek voor de doelgroep ouderen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van de woningvoorraad. Er zijn in 2023 geen huisuitzettingen meer op grond van huurachterstanden, mits de huurder beschikbare hulp benut. Het college heeft tevens de prestatieafspraken met Woonzorg Nederland voor 2023 vastgesteld. In de jaarschijf prestatieafspraken 2023 is opgenomen hoe de afspraken uit de raamovereenkomst worden uitgevoerd in 2023. In de prestatieafspraken wordt onder andere ingegaan op de thema's betaalbaarheid, voldoende aanbod, kwaliteit van de woning en woonomgeving, duurzaamheid en wonen en zorg.

  Besluit

  De raamovereenkomst 2023 - 2028 en de jaarschijf prestatieafspraken 2023 tussen de gemeente Leeuwarden en Woonzorg Nederland vast te stellen.

 14. A.5.13

  Het college heeft een dienstverleningsovereenkomst met de BV Sport afgesloten voor het jaar 2022 voor de exploitatie van de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. B.V. Sport aan te wijzen als onderneming die voor het jaar 2022 belast is en is geweest met de DAEB inhoudende het verhuren, het beheren, exploiteren en onderhouden van de gemeentelijke (sport)accommodaties;
  2. Het daartoe strekkende Aanwijzingsbesluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) B.V. Sport 2022 vast te stellen;
  3. De Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Leeuwarden – B.V. Sport voor het jaar 2022 vast te stellen;
  4. De kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst door de BV Sport vast te stellen op € 10.794.560 excl. BTW en deze te dekken uit het programma Economie en Toerisme beleidsproduct Vastgoed.
 15. A.5.14

  De cliëntenraad die de belangen van mensen in de sociale werkvoorziening bij Caparis behartigt, is tot op heden georganiseerd onder het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân. Deze gemeenschappelijke regeling is in 2020 een beleidsarme bedrijfsvoeringsregeling geworden. Daarom hebben de aangesloten gemeenten besloten dat het bestuur van Caparis NV alle bevoegdheden ten aanzien van de cliëntenraad Sociale Werkvoorziening namens hen mag uitoefenen. Om deze nieuwe situatie formeel goed te regelen wordt aan alle gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voorgesteld een nieuwe verordening Cliëntenparticipatie Wsw vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Per 1 april 2023 voor onbepaalde tijd mandaat te verlenen aan het bestuur van Caparis NV om alle bevoegdheden ten aanzien van de cliëntenraad Sociale Werkvoorziening uit te oefenen zoals vastgelegd in de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2022, onder het voorbehoud van vaststelling van de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2022 door de gemeenteraad.

 16. A.5.15

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een raamovereenkomst voor de levering van Netwerkapparatuur en de bijbehorende support. De raamovereenkomst is ten behoeve van de reguliere vervanging en uitbreidingen. Ook het bijbehorende support, dat betreft de inhoudelijke ondersteuning en het omwisselen van defecte apparatuur, behoort tot de scope van deze raamovereenkomst.
  De huidige overeenkomst expireert per 14 mei 2023 en daarom is het nodig om een Europese Aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe overeenkomst te starten. De nieuwe raamovereenkomst wordt voor de duur van 2 jaar afgesloten met 2 maal de optie om met 1 jaar te verlengen.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een raamovereenkomst voor de levering van netwerkapparatuur en Support
  2. Het startformulier "Startformulier inkoop en aanbesteding softwarebroker" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid totdat het bestek is gepubliceerd.

 17. A.5.16

  Woningcorporatie WoonFriesland neemt de volkshuisvestelijke taken in Swettehiem (Westeinde) over van collega woningcorporatie Habion. Het College van B&W informeert de gemeenteraad hierover.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over de overdracht van volkshuisvestelijke taken in Swettehiem van Habion op WoonFriesland en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.