Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 15 maart 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De VVD heeft vragen gesteld over de definitieve inrichting van woonwijken en daar specifiek een aantal punten in de Zuidlanden voor benoemd.
  Het college heeft aangegeven dat er plannen liggen voor de aanpassing van de rotonde bij de Lidl en dat ook op Rinzeslan aanpassingen gedaan gaan worden. Over het definitief inrichten van woonstraten is aangegeven dat het proces hiervoor zodanig is aangepast dat in de toekomst deze straten sneller definitief ingericht kunnen worden.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD, ingediend op 10 februari 2022, inzake definitieve inrichting woonwijken Goutum Zuid, Techum en de Klamp te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  LIJST058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de aansluitkosten van Ennatuurlijk. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld op 26 januari 2022, van LIJST058 inzake de aansluitkosten Ennatuurlijk in Leeuwarden vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de bestaande minicamping aan de Ayttadyk 10 in Swichum uit te breiden. De uitbreiding voorziet in de uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen van 15 naar 25, het plaatsen van 9 blokhutten, het plaatsen van een sanitairgebouw, het realiseren van extra parkeerplaatsen, het verplaatsen van de paardenbak en het legaliseren van het gebruik van de voormalige ligboxenstal als caravanstalling. De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Buitengebied. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de uitbreiding van de minicamping aan de Ayttadyk 10 te Swichum vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  Voortgekomen uit eerdere afspraken heeft het college besloten om aan Frisoplan B.V. een perceel grond te verkopen voor de bouw van woningen op de locatie Eeskwerd aan de Dokkumer Ee. In het gebied zullen 36 zogenaamde kwadrantwoningen in een groene parkachtige omgeving worden gebouwd. Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied, de grondverkoop en financiële bijdragen. Hiervoor is een koop- en realisatieovereenkomst opgesteld.

  Besluit

  1. Een perceel grond Eeskwerd/Dokkumertrekweg te Leeuwarden, overeenkomstig bijlage 1 Exploitatiegebied, te verkopen aan Frisoplan B.V. voor een bedrag van € 440.000,- excl. btw. k.k. voor de realisatie van 36 woningen;
  2. Aan Frisoplan B.V. een stimuleringsbijdrage van afgerond € 2.600,- per woning toe te kennen ter bevordering in het toepassen  van groene retentiedaken en daar een subsidiebeschikking voor af te geven;
  3. Een bedrag van € 10.000,- excl. btw. bij Frisoplan in rekening te brengen voor de uitbreiding van de ondergrondse  vuilinzameling;
  4. Het verwachte nettoresultaat van € 251.750,- toe te voegen aan de reserve grondexploitaties;
  5. De koop- en realisatieovereenkomst conform vast te stellen.
 6. A.5.5

  Nadat de raad op 21 oktober 2020 in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, heeft het college op 8 december 2020 ingestemd met een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantiestelling voor een 15-jarige lineaire lening voor de financiering van T.C. ’t Nijlân met een hoofdsom van € 300.000,- voor onder andere het verduurzamen van de accommodatie, het aanleggen van 2 padelbanen en de aanschaf van een nieuwe ballonhal. De vereniging verwacht door de verduurzamingsmaatregelen te kunnen besparen op het energieverbruik op het complex en daarmee de CO2 uitstoot te reduceren.
  TC ’t Nijlân heeft voor de bovengenoemde investering een nieuwe financier gevonden voor de geldlening waarbij het mogelijk is om vervroegd af te kunnen lossen. Dit betekent voor de gemeente dat de garantstelling verlaagd kan worden van € 300.000 naar € 150.000. Het college heeft besloten om hieraan mee te werken en voor € 150.000 garant te staan voor een geldlening van € 300.000. Voor de overige € 150.000 staat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) garant.

  Besluit

  1. Voor een bedrag van € 150.000 borg te staan jegens de Stichting BNG Duurzaamheidsfonds voor een 15-jarige lineaire lening voor de financiering van T.C. ’t Nijlân met een hoofdsom van € 300.000 voor onder andere het verduurzamen van de accommodatie, het aanleggen van 2 padelbanen en de aanschaf van een nieuwe ballonhal op basis van de bijgevoegde overeenkomst van borgtocht;
  2. De overeenkomst van borgtocht vast te stellen;
  3. Het collegebesluit van 8 december 2020 inzake "Gemeentegarantie geldlening TC 't Nijlan - definitief besluit" in te trekken.
 7. A.5.6

  Op 15 februari heeft het college het steunpakket corona Leeuwarden 2022 vastgesteld. De omvang van dit steunpakket is € 2,6 miljoen. Als vervolg hierop heeft het college nu een aantal subsidieregelingen vastgesteld. Dit is nodig om subsidiesteun in verband met de coronacrisis rechtmatig te kunnen verlenen. Het gaat om de volgende regelingen:
  - Regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden
  - Regeling subsidie makers culturele sector gemeente Leeuwarden 2022
  - Regeling subsidie coronacompensatie voor organisaties en verenigingen op het gebied van amateurkunst 2022
  - Regeling subsidie coronacompensatie voor organisaties culturele basisinfrastructuur gemeente Leeuwarden 2022
  - Beleidsregels tegemoetkoming subsidieontvangers in verband met de landelijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19 2022
  De regelingen zijn direct in werking getreden. Informatie over de regelingen is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden onder 'coronavirus'.

  Besluit

  1. De 'Regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden' vast te stellen.
  2. De 'Beleidsregels tegemoetkoming subsidieontvangers als gevolg van COVID-19 2022' vast te stellen.
  3. De 'Regeling subsidie coronacompensatie voor organisaties culturele basisinfrastructuur gemeente Leeuwarden 2022' vast te stellen.
  4. De 'Regeling Subsidie coronacompensatie voor organisaties en verenigingen op het gebied van amateurkunst gemeente Leeuwarden 2022' vast te stellen.
  5. De 'Tijdelijke Regeling subsidie makers culturele sector gemeente Leeuwarden 2022' vast te stellen.
 8. A.5.7

  Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Partiële herziening Archeologie vastgesteld. Dit bestemmingsplan harmoniseert alle bestaande regelingen en archeologie-dubbelbestemmingen zodat voor het gehele (nieuwe) grondgebied van gemeente Leeuwarden eenduidige regels gelden. Op 9 februari 2022 heeft de Raad van State bepaald dat er een "technische reparatie" plaats moet vinden van dit bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor om de besluiten te nemen die voor aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om zoals opgedragen door de Raad van State het bestemmingsplan Partiële herziening archeologie opnieuw vast te stellen met de volgende aanpassingen:
    I.  Artikel 1.1: het versienummer van de IMRO code wijzigen van VG01 in VG02: NL.IMRO.0080.00004BP00-VG02
   II. Toevoegen artikel 3 Reikwijdte
      a. Dit bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen zoals opgenomen in de lijst in bijlage 1 bij de regels.
      b. Voor zover in de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in de lijst in bijlage 1 bij de regels, een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' is opgenomen, vervangt dit     bestemmingsplan de betreffende dubbelbestemmingen integraal. Voor zover geen dubbelbestemmingen zijn opgenomen in de lijst genoemde bestemmingsplannen, dan     geldt dit bestemmingsplan aanvullend op de betreffende bestemmingsplannen. Voor zover wel dubbelbestemmingen zijn opgenomen in de lijst genoemde     bestemmingsplannen, maar geen dubbelbestemmingen in dit bestemmingsplan, dan geldt dit bestemmingsplan.
      c. De lijst van vigerende bestemmingsplannen, zoals opgenomen in de lijst in bijlage 1 bij de regels, is met grote zorg samengesteld maar mogelijk niet limitatief. Het plangebied zoals op de verbeelding is begrensd is leidend voor wat betreft het toepassingsbereik van dit parapluplan.
   III. Toevoegen bijlage bij de regels: lijst bestemmingsplannen waar de partiële herziening betrekking op heeft.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Afzonderlijk persbericht.

  Besluit

  1. Aan Van Wijnen GSC BV een annuïtaire geldlening te verstrekken met een hoofdsom van € 14 mln. voor de bouw van een speelklaar stadion in het WTC-gebied overeenkomstig bijgevoegde overeenkomst van geldlening;
  2. De overeenkomst van geldlening vast te stellen;
  3. Van Van Wijnen Projectonwikkeling Noord BV een borgstelling te aanvaarden voor de te verstrekken geldlening van € 14 mln aan Van Wijnen GSC BV overeenkomstig bijgevoegde akte van borgtocht;
  4. De akte van borgtocht vast te stellen;
  5. Een koop en ruil van grondpercelen aan te gaan met Van Wijnen GSC BV van gronden in het WTC-gebied overeenkomstig de overeenkomst van koop en ruiling;
  6. De overeenkomst van koop en ruiling vast te stellen;
  7. Een recht van hypotheek aan te nemen van Van Wijnen GSC BV op het voetbaldeel van het stadion overeenkomstig bijgevoegde hypotheekakte;
  8. De hypotheekakte vast te stellen;
  9. Een subsidie te verstrekken aan Van Wijnen GSV BV van € 3,959 mln. voor de bouw van een speelklaar stadion in het WTC gebied overeenkomstig bijgevoegde subsidiebeschikking;
  10. De subsidiebeschikking vast te stellen;
  11 De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.6.1

  In de meerjarenafspraken 2022-2026 is over nieuwbouw van sociale huur door de corporaties opgenomen dat er een toevoeging van minimaal 25% gewenst is. Dit is een bruto toevoeging van ca. 200 woningen per jaar. In de prestatieafspraken 2022 is dit onder andere geconcretiseerd in de afspraak dat de gemeente het accounthouderschap voor nieuwbouw op zich neemt om zo de woningbouw te versnellen. Er is op bestuurlijk niveau met WoonFriesland overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze corporatie in de komende 10 jaar minimaal 800 sociale woningen zal realiseren. Deze bestuurlijke overeenkomst is bekrachtigd door een besluit van het college.

  Besluit

  1. Met de corporatie WoonFriesland een overeenkomst aan te gaan inzake de toevoeging van 800 sociale huurwoningen in de periode 2022-2032;
  2. De overeenkomst met WoonFriesland vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder de Haan te machtigen tot het ondertekenen van de overeenkomst.


  (Collegebesluit 8 maart 2022)