Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 25 oktober 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De Prinsentuin is als groen gebied in hartje Leeuwarden een zeer geliefde tuin. Een divers publiek maakt op verschillende manieren gebruik van de Prinsentuin. Als woon- en werkomgeving, als aanlegplek tijdens een vakantie of gewoon tijdens de dagelijkse wandeling met de kinderen of de hond. De Prinsentuin is ook een plek vol biodiversiteit en erfgoed en meerdere keren per jaar de uitgelezen plek voor een kleinschalig evenement.


  De intensieve combinatie aan functies stelt de Prinsentuin zo nu en dan voor een uitdaging. Een veelvoud aan functies brengt ook tal van belangen en wensen met zich mee, wat het combineren van alle functies in de Prinsentuin complex maakt. Gemeente Leeuwarden start een proces op om te onderzoeken op welke wijze de verschillende functies gecombineerd kunnen worden. De startnotitie is een uiteenzetting van het te doorlopen proces en daarmee de start voor diverse gesprekken met belanghebbenden om te komen tot het ontwikkelkader Prinsentuin.

  Besluit

  1. De startnotitie Prinsentuin vast te stellen;
  2. De raad te informeren over het onder punt 1 genoemde besluit en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Jaarlijks stelt het college een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Jaarverslag HUP vast. Het jaarverslag vindt zijn oorsprong in de door de Raad vastgestelde Kadernota Handhaving en in het Besluit Omgevingsrecht. Het college heeft nu het Handhavingsjaarverslag HUP 2021 vastgesteld. Dit heeft betrekking op de volgende domeinen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen: Bodem, Fysieke openbare ruimte, Bijzondere wetten en Veiligheid. Het verslag geeft inzicht in de inspanning van toezicht en handhaving en de hiermee bereikte effecten op het naleefgedrag.

  Besluit

  1. Het Handhavingsjaarverslag HUP 2021 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Handhavingsjaarverslag HUP 2021 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten om een bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) aan te gaan. Het betreft de vestiging van een noodopvang voor vluchtelingen door het COA in Heliconstate te Leeuwarden. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 17 oktober 2022 tot 30 september 2023 en biedt de mogelijkheid tot verlenging met maximaal een jaar.

  Besluit

  1. Een Bestuursovereenkomst aan te gaan met het COA inzake de vestiging van een noodopvangcentrum in Heliconstate te Leeuwarden voor de periode 17 oktober 2022 tot 30 september 2023 met mogelijkheid tot verlenging met maximaal een jaar en de bijgevoegde Bestuursovereenkomst vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de bestuursovereenkomst en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft na Prinsjesdag de septembercirculaire 2022 uitgebracht. De septembercirculaire geeft een geactualiseerd beeld van de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Vanwege de aanstaande behandeling van de begroting heeft het college besloten de gemeenteraad, conform de vastgestelde P&C-planning, te informeren over de uitkomsten.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022 en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Op 2 november aanstaande gaat het college in gesprek met de raad over het voornemen om medewerking te verlenen aan de komst van een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de locatie Tuin! Daarbij kan de raad haar wensen en bedenkingen geven bij zowel de locatie als bij de beoogde planologische procedure. Op 27 juni jongstleden is de raad via een informerende brief op de hoogte gesteld van het voornemen. Sinds dat moment hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan, waardoor die informatie niet meer geheel actueel is. Het college heeft besloten de raad middels deze brief de meest actuele informatie te verschaffen.

  Besluit

  1. De raad te informeren in aanloop naar de bespreking van de beoogde locatie voor de vestiging van de ROL;
  2. De brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Er zijn plannen voor de bouw van een woning op een braakliggend perceel tussen de adressen Achter de Hoven 206 en 208 in Leeuwarden. De woning bestaat uit een bouwlaag met kap en een aanbouw in een bouwlaag plat afgedekt. De gemeente kan medewerking verlenen aan deze plannen door middel van een nieuw bestemmingsplan. Met het oog op een voorspoedige voortgang en het bundelen van beroepsprocedures, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om planologische medewerking te verlenen. Dit kan door het gelijktijdig doorlopen van een bestemmingsplanprocedure met de procedure voor de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning: de zogenaamde coördinatieregeling.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van een woning op een perceel tussen Achter de Hoven 206 en 208 in Leeuwarden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 8. A.5.7

  Als gemeente Leeuwarden zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het doel is om de openbare ruimte en het gebruik ervan duurzaam in stand te houden. Het gaat daarbij over een fors aantal objecten (kapitaalgoederen of assets) in de openbare ruimte die nuttig en nodig zijn voor het beoogde gebruik. Hoe we die beheren is aangegeven in de kadernota beheer en onderhoud kaptaalgoederen. Het college heeft besloten om deze nota ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de kadernota beheer en onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  Met het vertrek van SC Cambuur naar het nieuwe stadion bij het WTC ontstaat de kans om de locatie van het huidige Cambuurstadion te herontwikkelen. De ambitie is om een stedelijk woonklimaat, met een diversiteit aan woningen, in een groene (parkachtige) omgeving te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan bepaalt de ruimtelijke kaders voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het concept stedenbouwkundig plan heeft van 24 januari 2022 t/m 6 april 2022 voor inspraak ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 17 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven het college geen aanleiding om het stedenbouwkundig plan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college stelt aan de gemeenteraad wel een zestal ambtshalve wijzigingen voor ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Nieuw Oud Oost' gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c.  de door het college opgelegde geheimhouden ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’  te bekrachtigen;
  d. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Nieuw Oud Oost’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden en de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, vanwege de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen. De aan de nieuwe Inkoop Jeugdhulp verbonden relevante bepalingen zijn aangepast, zoals bepalingen rond het aanbod van ondersteuning, PGB als verstrekkingsvorm en overgangsbepalingen.
  • PGB regels met betrekking tot eisen aan budgetbeheerder die aansluiten op de wettelijke taken
  • Een aantal bepalingen zijn tekstueel aangepast om beter aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen of ter verduidelijking.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de Verordening Jeugdhulp 2023 Gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  b. de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden (eerste wijziging) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.5.10

  Het college heeft de Beleidsregels Wmo 2023 gemeente Leeuwarden en de Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, vanwege de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen. De aan de nieuwe Inkoop Jeugdhulp verbonden relevante bepalingen zijn aangepast, zoals begripsbepalingen, bepalingen rond het aanbod van ondersteuning, de duur van een beschikking, bepalingen voor PGB als verstrekkingsvorm en een overgangsbepaling.
  • PGB regels met betrekking tot eisen aan een budgetbeheerder en rol wettelijk vertegenwoordiger, die aansluiten op de wettelijke taken.
  • Bepalingen voor Hulp bij Huishouden en Praktische Thuisondersteuning, inclusief de bijbehorende Bijlage 'Richtlijn voor de omvang van Hulp bij Huishouden'. Met de aanpassingen is vooral verduidelijkt wat het onderscheid tussen Hulp bij Huishouden en Praktische Thuisondersteuning is en dat de bijbehorende bijlage een richtlijn is.
  • Een aantal bepalingen zijn tekstueel aangepast om beter aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen, ter verduidelijking of ter correctie van onjuistheden.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Wmo 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  2. De Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 12. A.5.11

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor de inzet van materieel en personeel voor kleine maai-zuigcombinaties. Dit betreft het jaar 2023 met optie tot verlenging tot en met 2026.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de inzet materieel en personeel voor kleine maai-zuigcombinaties;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'Inzet materieel en personeel voor kleine maai-zuigcombinaties vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 13. A.5.12

  Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor buurtschap De Hem vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan, waarin 395 woningen mogelijk worden gemaakt. Het betreft rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor bijzondere woonvormen, zoals hofjes. De woningen worden omzoomd door een groene rand en water. Het coalitieakkoord is verwerkt in het bestemmingsplan door de groene plas-draszone aan de oostzijde te verbreden. Het ontwerp van deze bufferzone wordt vormgegeven door een werkgroep waar onder andere beheerders van de Hounspolder in zitten.

  Besluit

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem’ ter visie te leggen, met inbegrip van de welstandscriteria.