Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 18 januari 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad op 8 november 2021 is de motie “Prestatie gehaald, factuur betaald” ingediend. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie "Prestatie gehaald, factuur betaald (betaaldiscipline)” en de brief aan de raad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Zie separaat persbericht.

  Besluit

  1. De "Introductie Grensregio Noardwest Fryslan; Proloog Van Smalle Terp naar Brede Welvaart" vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Recentelijk heeft het Rijk de decembercirculaire 2021 uitgebracht. In de decembercirculaire wordt een overzicht gegeven van met name financiële wijzigingen die gevolgen hebben voor de gemeenten. Het college heeft besloten om de gemeenteraad over de uitkomsten van de circulaire te informeren vanwege o.a. aanvullende coronagelden die via de circulaire beschikbaar komen.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de bouw van appartementen op het adres de Hege Hearewei 2 in Stiens. Ook heeft de raad de coördinatieregeling van toepassing verklaard, zodat de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig doorlopen kunnen worden.
  Van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 hebben het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter visie gelegen. Tijdens de tervisietermijn zijn er vier zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door het Wetterskip Fryslân en drie zienswijzen zijn afkomstig van omwonenden. Aan de reactie van het Wetterskip (het vervangen van heesters aan de waterkant door gras) is volledig tegemoet gekomen. Verder is naar aanleiding van deze reacties het groenplan in overleg met de omwonenden aangepast. Daarbij zijn o.a. de hoge bomen vervangen door leilinden. Ook is de ‘voorwaardelijke verplichting’ in het bestemmingsplan aangepast, waardoor de aanplant- en instandhoudingsverplichting niet alleen geldt voor de bomen, maar ook voor de heesters. Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de de raad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan "Stiens-Hege Hearewei 2"vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Stiens - Hege Hearewei 2'' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.21001BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden en de Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden vast te stellen.


  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Wmo, vanwege de nieuwe inkoop voor Beschermd wonen.
  • Het regionale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, vanwege de nieuwe inkoop Pleegzorg en Dyslexiezorg.
  • Het lokale aanbod van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, met de toevoeging van Praktijk Ondersteuning Huisarts-GGZ Jeugd en Jeugd Ondersteuner Kindcentra.
  • De werkwijze bij een mogelijke overgang van (financieel) verantwoordelijke gemeente, als gevolg van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen;
  a. De Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  b. De Verordening Jeugdhulp 2022 Gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  In 2022 zullen Havenstêd I en Wetterstêd I en de Redbadwei bouwrijp worden gemaakt zodat daarna gebouwd kan worden aan de woningen, bedrijvigheid en ook het IKC Middelsee. Havenstêd en Wetterstêd zijn de eerste buurten in Middelsee. De Redbadwei is de centrale weg die Middelsee aansluit op de Overijsselselaan. Het college heeft besloten om voor ht uitvoeren van deze werkzaamheden een Europese aanbesteding uit te schrijven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het bouwrijpmaken van Havenstêd I, Wetterstêd I en Redbadwei;
  2. Het bijgevoegde startformulier “Bouwrijpmaken Havenstêd I, Wetterstêd I en Redbadwei” vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur tot het moment van publicatie van het bestek.
 8. A.5.7

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de vervanging van de bestaande telefooncentrales. Het gaat om een telecommunicatieplatform inclusief het Klant Contact Centrum. Dit heeft ook betrekking op de samenwerkingspartners gemeente Waadhoeke, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Dantumadiel, gemeente Ameland, gemeente Terschelling, gemeente Vlieland, gemeente Schiermonnikoog en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een overeenkomst voor de levering van een Telecommunicatieplatform voor basistelefonie, geavanceerde telefonie en Klant Contact Center functionaliteit.
  2. Het startformulier "Startformulier inkoop en aanbesteding raamovereenkomst Telecommunicatieplatform" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.
 9. A.6.1

  Het college informeert de gemeenteraad over de realisatie van een regionale doorstroomlocatie Maatschappelijke Opvang. Deze is in het kader van de Brede Aanpak Dakloosheid ontwikkeld en kan in januari al worden gestart. Een regionale doorstroomlocatie Maatschappelijke Opvang betreft een woning waar bewoners onder voorwaarden en onder begeleiding tijdelijk kunnen verblijven. Deze tijdelijke noodvoorziening wordt alleen ingezet om onnodige duurdere alternatieven (zoals maatschappelijke opvang, pleegzorg of crisisplaatsing) te voorkomen.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de realisatie van een regionale doorstroomlocatie Maatschappelijke Opvang in Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.
  (Collegebesluit 11 januari 2022)