Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 11 oktober 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over het cameratoezicht Vlietzone. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD-fractie gesteld 19 september 2022 inzake het cameratoezicht Vlietzone te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten de Risicoanalyse Verkeersveiligheid gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoersregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren: Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).
  Het achterliggende doel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is het streven om landelijk het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in 2050.
  Om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen wordt de focus gelegd op die risico’s in het verkeersysteem waar de grootste veiligheidswinst is te behalen. Om deze risico’s te bepalen is een Risicoanalyse Verkeersveiligheid van het verkeerssysteem van Leeuwarden gemaakt.

  Besluit

  1. De Risicoanalyse Verkeersveiligheid gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Er zijn een aantal doelgroepen die het lastig hebben op de koopmarkt. Het college heeft nu een huisvestingsverordening opgesteld met daarin een opkoopbescherming en een verbod op tweede woninggebruik in Grou. De opkoopbescherming houdt een verbod in op het opkopen van betaalbare koopwoningen voor de verhuur. Het college stelt voor om in een groot deel van de stad Leeuwarden een opkoopverbod tot een WOZ waarde van € 355.000 voor. Zo maken koopstarters een betere kans en werken we aan een betere leefbaarheid. In Grou worden veel woningen als tweede woning gebruikt. Met het komende verbod blijven er meer woningen voor huishoudens die in Grou willen wonen.
  Het college heeft besloten om de huisvestingsverordening vast te stellen voor ter visie legging in de periode van 18 oktober tot 30 november. In die periode volgt eveneens overleg met corporaties, huurdersorganisaties en regiogemeenten. Hierna legt het college naar verwachting begin 2023 de Huisvestingsverordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De concept Huisvestingsverordening Leeuwarden vast te stellen voor ter visie legging in de periode van 20 oktober tot 2 december.
  2. De nog vast te stellen uitvoeringskosten op te nemen op de lijst van onontkoombare uitzettingen en inkrimpingen van de begroting 2024, met ingang van de jaarschijf 2023;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Op basis van de motie extra inzet jongerenwerk die vastgesteld is op 26 januari 2022 is er een evaluatie gedaan over de inzet van het jongerenwerk.
  Er is met name ingezet op meer zichtbaarheid van het jongerenwerk in de wijken, meer activiteiten in vakantieperiodes en sociale verbinding door middel van sport en spel. Ook zijn er meer individuele vragen van jongeren opgepakt waardoor thema’s als bijvoorbeeld eenzaamheid besproken zijn. Door de inzet van het jongerenwerk zijn er meer jongeren bereikt en in beeld gekomen. Op basis van deze evaluatie wordt het voorstel gedaan om de extra inzet van het jongerenwerk nogmaals te verlengen tot 1 januari 2024. Daarnaast is op basis van de ontwikkelingen binnen de jeugdwet, de plannen rondom het actieplan preventie met gezag en de verouderde uitvoeringsnota van 2015 omtrent het jongerenwerk van belang om de aanpak van de gehele inzet van het jongerenwerk te evalueren.

  Besluit

  1. De stand van zaken omtrent de extra inzet van het Jongerenwerk vast te stellen;
  2. De aanpak omtrent de extra inzet van jongerenwerk in aangepaste vorm voort te zetten tot 1 januari 2024 conform hetgeen in de bijgaande informerende brief is vermeld;
  3. De informerende brief aan de raad omtrent de stand van zaken omtrent de extra inzet van het jongerenwerk vast te stellen;
  4.De raad voor te stellen middels het verzamelvoorstel begrotingswijziging het budget van het programma Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning voor het jaar 2022 met een bedrag van € 118.000 te verlagen en in 2023 met € 118.000 te verhogen, resp. ten gunste en ten laste van de reserve Budgetoverheveling.

 6. A.5.5

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de belastingverordeningen 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De politieke discussie over het tarievenbeleid is onderdeel van de behandeling van de programmabegroting 2023. In de nu voorliggend verordeningen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2023.
  De Verordening afvalstoffenheffing en de Legesverordening worden op een later moment ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:
   a. de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   b. de Verordening havengelden Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   c. de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening horende bijlage;
   d. de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2023;
   e. de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2023 en de bijbehorende tarieventabellen en bijlagen;
   f. de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlagen;
   g. de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2023;
   h. de Verordening veergelden 2023.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 7. A.5.6

  Sinds begin maart vangt Leeuwarden Oekraïense vluchtelingen op in de opvanglocaties Nieuw Mellens en Oer ’t Hout. De opvang is inmiddels verlengd tot 1 maart 2023 voor Nieuw Mellens en 1 april 2023 voor Oer 't Hout. Het college stelt de raad nu voor om een aanvullend budget van €3.040.000 beschikbaar te stellen voor deze opvang. Naar verwachting gaat het Rijk alle kosten hiervoor vergoeden.
  Voor de in te kopen diensten die met de opvang gemoeid is (onder andere leveren van voedsel, catering, schoonmaak en beveiliging), doet de gemeente een beroep op ‘dwingende spoed’, als bedoeld in artikel 2:32 lid 1 sub c van de Aanbestedingswet. Omwille van de urgentie hoeven zodoende geen (openbare) Europese aanbestedingsprocedures met ruime termijnen te worden doorlopen. Het college heeft de betreffende overeenkomsten bekrachtigd.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen om:
   a. Een aanvullend budget van € 3.040.000 beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de periode tot 1 april 2023 en dit bedrag te dekken uit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.
   b. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 1.000.000.
   c. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 2.040.000.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De volgende overeenkomsten te bekrachtigen met een beroep dwingende spoed op basis van artikel 2:32 lid 1 sub c Aanbestedingswet:
   a. Overeenkomst in verband met het leveren van voedsel en aanverwante zaken met Nieuw Spinoza BV tot 1 maart 2023 voor Nieuw Mellens;
   b. Leveringsovereenkomst voor beveiligings-/bewakingsdiensten met Poortvliet Security BV tot 1 maart 2023 voor Nieuw Mellens en tot 1 april 2023 voor Oer ’t Hout;
   c. Overeenkomst Noodopvang van Oekraïense vluchtelingen met Herberg Oer ’t Hout, opvanglocatie Grou, inclusief catering tot 1 april 2023.
 8. A.5.7

  De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht voor de gemeente Leeuwarden milieutaken op het gebied van o.a. milieu, bodem en asbest. In overleg met alle gemeenten in Fryslân is er in 2022 gewerkt aan een één uniforme mandaatregeling. Alle gemeenten hebben in 2022 deze mandaatregeling vastgesteld en minimaal mandaat verleend voor het basistakenpakket. De uniforme mandaatregeling moet nu worden aangepast aan de systematiek van de Omgevingswet. Het gaat hoofdzakelijk om een technische omzetting, zoals het aanpassen van de wetteksten en artikelnummers. Daarnaast zijn er een paar kleine omissies aangepast. Het Mandaatbesluit FUMO treedt in werking zodra de Omgevingswet van kracht is.

  Besluit

  Het Mandaatbesluit FUMO (Omgevingswet) vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'onderhoud kunstwerken' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 10. A.5.9

  Aan de gemeenteraad is eind 2021 toegezegd om per kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen over de voortgang van Goed Terecht In Leeuwarden in 2022. Deze rapportage is samen met het Aanvalsplan Dump en Bijzet en de communicatiekalender Goed Terecht In Leeuwarden verstuurd aan de raad. In de begeleidende brief aan de raad geeft het college aan welke voorstellen en informatie de rest van het jaar nog meer aan de raad wordt aangeboden.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over de tweede kwartaalrapportage van Goed Terecht In Leeuwarden, het 'Aanvalsplan dump en bijzet' en de communicatiekalender Goed Terecht In Leeuwarden en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 11. A.6.1

  Zie persbericht.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen.
   b. Tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten in overeenstemming met de overzichten van baten en lasten in de programma’s en het totaaloverzicht in paragraaf 3.2.1.
   c. De reserves klimaat, energie en biodiversiteit (RES069), maatschappelijke vernieuwing (RES070) en strategische ontwikkeling (RES071) in te stellen.
   d. De reserves Stadsvernieuwing (RES020) en BWS Volkshuisvesting (RES038) op te heffen.
   e. De in bijlage A van de begroting 2023 genoemde structurele en incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen, en voor de jaarschijf 2022 de begroting dienovereenkomstig te wijzigen, inclusief de genoemde investeringskredieten voor 2022.
   f. De investeringskredieten voor 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.8 en in bijlage B van de begroting 2023;
   g. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 conform de voorstellen over ‘tarieven OZB’ en ‘aanvullende afspraken’ te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Het percentage voor de correctie op door te belasten overhead in de zin van artikel 12 lid 7 van deze financiële verordening voor het jaar 2022 vast te stellen op 17%.
  4. Wethouder Kuiken te mandateren om de begroting 2023 af te ronden.

  (collegebesluit 4 oktober 2022)