Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 7 juni 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Op 17 februari 2021 heeft de raad het voorbereidingsbesluit 'Woningsplitsing en woonzorgfuncties' vastgesteld. Met dit voorbereidingsbesluit werd voorkomen dat woningen ongereguleerd kunnen worden gesplitst. Met name in de binnenstad en de schilwijken zoals de Vlietzone zijn er panden die, in strijd met het gemeentelijk woonbeleid, gesplitst worden in te kleine woningen. Dit voorbereidingsbesluit maakte het mogelijk om splitsingsaanvragen tijdelijk aan te houden, totdat het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’ is vastgesteld. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan komt er een definitief planologisch kader om woningsplitsing te reguleren. Woningsplitsing is dan uitsluitend nog toegestaan indien met een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangetoond dat een plan in overeenstemming is met het gemeentelijk woonbeleid en een goede ruimtelijke ordening.

  Besluit

  1. Het collegebesluit d.d. 19 april 2022 met betrekking tot het "Bestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties" in te trekken;
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
      a. Het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties' gewijzigd vast te stellen;
      b. De 'reactie- en antwoordnota zienswijzen' en 'ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen'  vast te stellen;
      c. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten om een bedrag van € 1.318.000,- in te zetten voor de regionale inzet op de nadelige effecten van corona op het gebied van de Vrouwen- en de Maatschappelijke opvang. De middelen worden gedekt uit een bijdrage van het Rijk voor dit doel. De wethouders van de Friese gemeenten zijn vooraf geïnformeerd over de regionale inzet van deze gelden.

  Besluit

  1. Een bedrag van € 1.318.000 beschikbaar te stellen in het kader van het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis op het terrein van vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor de volgende projecten:
  a. Weekendopenstelling dagopvang 2022 € 165.000,-
  b. Sexy en Safe € 100.000,-
  c. Congres Geweld Hoort Nergens Thuis € 6.000,-
  d. Brede scholing: Visie gefaseerde ketenenzorg € 350.000,-
  e. Meerkosten en onvoorziene kosten 2022 € 697.000,-
  2. De kosten te dekken uit daarvoor bestemde middelen uit de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling.

 4. A.6.1

  zie persbericht.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de jaarstukken gemeente Leeuwarden 2021 vast te stellen;
  b. de Reserve RES057 Achterstallig onderhoud verhardingen Boarnsterhim op te heffen;
  c. een bedrag van €13.040.000 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling;
  d. een bedrag van €24.955.000 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  e. het voordelig resultaat vast te stellen op € 9.421.000 en dit te storten in de Algemene Reserve;
  f. de begroting van het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen;
  g. de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de bijlagen 1 en 2 behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2021 te bekrachtigen.
  2. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit vast te stellen.
  3. Wethouder Kuiken te mandateren om de jaarstukken 2021 af te ronden.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlagen 1 en 2 behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2021, op grond van artikel 25 en 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2b van de Wet open overheid.
  (Collegebesluit 31 mei 2022)