Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 26 maart 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De raadsfractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het ministerie van Defensie voor de vliegbasis Leeuwarden.  Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, ingediend op 26 februari 2024, over de plannen van het ministerie van Defensie met de vliegbasis Leeuwarden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De raadsfractie FNP heeft schriftelijke vragen gesteld  over het plan voor recreatiewoningen in Grou Noord. 
  Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van schriftelijke vragen van FNP, gesteld op 17 november 2023, over het plan voor recreatiewoningen in Grou Noord overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie (kortweg MAP) te starten. De gemeente Leeuwarden heeft sinds 1 januari 2022 de wettelijke taak om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgering. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Deze module gaat over werken en werk zoeken in Nederland. Het doel is om de kennis en vaardigheden van de inburgeraar op dat terrein te vergroten.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding te starten voor de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt en Participatie;
  2. De hiermee gemoeide kosten te ramen op € 675.000,- en deze te dekken uit het budget voor inburgeringsvoorzieningen;
  3. het bijgevoegde startformulier “Module Arbeidsmarkt en Participatie” vast te stellen;
  4. geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 5. A.4.4

  Er is een aantal doelgroepen die het lastig hebben op de kopersmarkt. Het college heeft nu een huisvestingsverordening opgesteld met daarin een opkoopbescherming en een verbod op tweede woninggebruik in Grou en Warten. De opkoopbescherming houdt een verbod in op het opkopen van betaalbare koopwoningen voor de verhuur. Het college stelt voor om in een groot deel van de stad Leeuwarden een opkoopverbod tot een WOZ waarde van € 260.000 voor. Zo maken koopstarters een betere kans en werken we aan een betere leefbaarheid. In Grou en Warten worden veel woningen als tweede woning gebruikt. Met het komende verbod blijven er meer woningen voor huishoudens die in Grou en Warten willen wonen. Het college heeft besloten om huisvestingsverordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden vast te stellen; 
  2. De reactie- en antwoordnota zienswijzen huisvestingsverordening 2023 vast te stellen;
  3 Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  De heren wethouders De Haan en Stellingwerf zijn uitgenodigd door Wetsus om deel te nemen aan een werkbezoek naar Helsingborg op 8 en 9 april a.s. Doel van dit werkbezoek is om kennis, kunde en ervaringen op te doen ten aanzien van sanitatie met scheiding aan de bron en hergebruik van grondstoffen en energie. Het college verleent de beide wethouders toestemming om deel te nemen aan dit werkbezoek.

  Besluit

  Wethouders De Haan en Stellingwerf toestemming te verlenen voor een werkbezoek aan Helsingborg op 8 en 9 april 2024.

 7. A.4.6

  Het ontwerp-Ontwikkelkader voor Spoordok is gereed voor terinzagelegging. Voor het ontwikkelkader geldt een plan-Milieu Effecten Rapportage plicht (hierna: Plan-MER). Gelijktijdig met het ontwerp-Ontwikkelkader wordt een ontwerp-Plan-MER ter inzage gelegd. Met deze Plan-MER wordt geborgd dat milieu een volwaardige rol krijgt in de besluitvorming van het ontwikkelkader.
  Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is er voorafgaand aan de plan-MER rapportage een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld (hierna NRD). In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, de te onderzoeken alternatieven en het detailniveau en methode van aanpak van de MER beschreven. De NRD heeft inmiddels voor inspraak ter inzage gelegen. Gedurende de terinzagelegging zijn twee inspraakreacties ingediend. Eén inspraakreactie geeft aanleiding om de NRD gewijzigd vast te stellen. Het college heeft besloten om het ontwerp-Ontwikkelkader Spoordok en de plan-MER ter visie te leggen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'ontwikkelkader Leeuwarden – Spoordok' gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. Het ontwerp Ontwikkelkader ‘Spoordok Stadsterp van de toekomst’ als programma ex. Omgevingswet en de PlanMER ter visie te leggen;
  2. De Reactie- en antwoordnota inspraak ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau ontwikkelkader – Spoordok’ vast te stellen;
  3. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'ontwikkelkader Leeuwarden – Spoordok' gewijzigd vast te stellen;
  4. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 450.000 via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen beschikbaar te stellen voor de te maken plankosten in het eerste half jaar van 2024 en dit te dekken uit de toekomstige grondexploitatie danwel kostenverhaal derden.
  5. De gemeenteraad te informeren over het ontwerp Ontwikkelkader ‘Spoordok Stadsterp van de toekomst’ en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  Op grond van artikel 31 lid 1,2 en 4 van de GR Hûs en Hiem worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de ontwerp begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het resultaat 2023 na resultaatbestemming is uitgekomen op €82.000 negatief.
  Voor 2025 is een sluitende begroting opgesteld. De begroting gaat uit van een ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk. De begroting van 2025 is in de basis opgesteld in lijn met de realisatie van 2023. De stijging ten opzichte van de begroting van 2024 betreffen grotendeels de personeelslasten. De recente cao-stijging was voor 2024 nog niet meegenomen, en ook voor 2025 wordt uitgegaan van een (lichte) verhoging. Een eventuele tariefsverhoging is niet uit te sluiten om een sluitende begroting te kunnen realiseren. Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Hûs en Hiem en de gemeenteraad voor te stellen de brief aan Hus en Hiem vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Het COA heeft op woensdag 24 januari 2024 bij ons college een dringend verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan een overlooplocatie van het Aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel in het WTC-complex. Donderdag 29 februari heeft uw college het besluit genomen om medewerking te verlenen onder een aantal randvoorwaarden. Om deze medewerking verder te formaliseren gaat het college een bestuurlijke overeenkomst aan met het COA voor de overlooplocatie WTC voor de periode 25 maart 2024 tot en met 5 januari 2025.

  Besluit

  Een bestuurlijke overeenkomst aan te gaan met het COA voor de overlooplocatie WTC voor de periode 25 maart 2024 tot en met 5 januari 2025 en de bestuurlijke overeenkomst met het COA voor de locatie WTC vast te stellen.

 10. A.4.9

  Naar aanleiding van de motie ‘dienstverlening gemeente Leeuwarden’ is de gemeenteraad op 4 oktober 2023 op werkbezoek geweest bij de afdeling Service & Informatie (S&I) van de sector Publieke Dienstverlening. Aan de hand van een presentatie is de raad o.a. geïnformeerd over de context waarin S&I de taken uitvoert, het aantal contacten met inwoners en ondernemers en de afhandelingstermijnen. Na afloop van dit werkbezoek is afgesproken met de raad in maart 2024 nogmaals te informeren over de telefonische bereikbaarheid en afhandeling hiervan. Het college heeft de raad middels een brief geïnformeerd over de telefonische bereikbaarheid en afhandeling hiervan door de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de motie ‘dienstverlening gemeente Leeuwarden’ en de informerende brief aan de raad inzake motie dienstverlening gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 11. A.5.1

  Dhr. Daan Postma is voorzitter van de historische vereniging Leeuwarden, Aed Levwerd. Dit jaar neemt hij na zeven jaar afscheid als voorzitter. Daarnaast is dhr. Postma bij diverse andere organisaties als vrijwilliger actief geweest. Reden voor Aed Levwerd om voor dhr. Postma een gemeentelijke onderscheiding aan te vragen. Naast zijn werkzaamheden voor de historische vereniging is dhr. Postma meer dan 18 jaar voorzitter geweest van de Algemene Kerkenraad en heeft hij werkzaamheden gedaan voor de wijk de Jacobijner. Ook bij Cambuur Verbindt was dhr. Postma actief als vrijwilliger.

  Besluit

  Een Leeuwarder Leeuwtje aan dhr. Daan Postma toe te kennen als blijk van waardering en erkentelijkheid wegens diens inzet en verdienstelijkheid voor de Leeuwarder samenleving.


  (collegebesluit 19 maart 2024)