Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 9 juli 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van de D66 heeft vragen gesteld over braindrain en braingain naar aanleiding van een aantal gesprekken met (internationale) studenten. Het college heeft deze vragen conform bijlage beantwoord. Het college antwoordt dat het deze ontwikkelingen op verschillende manieren monitort. Verder wordt via samenwerking met onderwijspartners (zoals het onderwijs en Leeuwarden Student City), investeringen in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven (o.a. programma Binnenstad) en de kandidatuur voor European Youth Capital gewerkt aan de juiste randvoorwaarden om talent te behouden voor deze gemeente en de provincie.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de D66, gesteld op 30 mei 2024, over zicht op braindrain en braingain te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  De fractie van de FNP heeft vragen gesteld over de Meedoen-regeling Sport & Cultuur naar aanleiding van een persbericht van PEL in het wijkblad Leeuwarden. Het college heeft deze vragen conform bijlage beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, gesteld op 10 juni 2024, over de Meedoen-regeling Sport & Cultuur te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking is zeer specialistisch. Het betreft een relatief gering aantal cliënten in Nederland, een beperkt aantal aanbieders en een, inhoudelijk gezien, specialistische vorm van begeleiding en dagbesteding. KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp B.V. heeft een locatie voor deze doelgroep in Leeuwarden. Er zijn geen andere zorgaanbieders gevestigd in Leeuwarden en omstreken die op grond van de Wmo begeleiding en dagbesteding bieden aan mensen die doof of slechthorend zijn. Het contract voor de begeleiding en dagbesteding voor mensen die doof of slechthorend zijn, loopt eind 2024 af. Het college is voornemens deze diensten weer vier jaar door de zittende aanbieder De Kwadrantgroep laten verzorgen. Om dit te kunnen realiseren, zal het college dit voornemen kenbaar maken via een landelijk platform.

  Besluit

  1. Over te gaan tot het uitvoeren van een niet-reguliere Europese aanbestedingsprocedure voor de inkoop van begeleiding en dagbesteding voor mensen die doof of slechthorend zijn.
  2. Het startformulier "Gespecialiseerde zorg en begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten (auditief)" vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 5. A.4.4

  De Eekhoffprijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt voor lokaal-historisch onderzoek. Emeritus prof. Mineke Bosch nam na de laatste uitreiking in 2020 afscheid als voorzitter van de jury van de Wopke Eekhoff prijs. Vanuit het Historisch Centrum Leeuwarden is een vervanger gevonden in de persoon van dr. Nelleke IJssenagger-van der Pluijm. Zij is historica en taalkundige, en sinds 2021 is ze directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. Het college heeft besloten om haar als nieuw jurylid voor de Wopke Eekhoffprijs te benoemen.

  Besluit

  Mevr. dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm te benoemen als nieuw jurylid voor de Wopke Eekhoffprijs.

 6. A.4.5

  In 2020 is nieuw beleid voor spelen en bewegen “Kom mee naar buiten” door het college vastgesteld. In het beleid is opgenomen dat er na een aantal jaar onderzocht zou worden wat de stand van zaken is met betrekking tot de gestelde doelen. Deze evaluatie bevat de uitkomsten van dat onderzoek. Het college heeft de evaluatie vastgesteld en heeft als onderdeel van de evaluatie een actieplan opgesteld voor de komende 2 jaar.

  Besluit

  1. De evaluatie van het Beleid voor Spelen en bewegen "Kom mee naar buiten" vaststellen.
  2. De gemeenteraad informeren over de evaluatie van het beleid voor spelen en bewegen en de brief aan de raad vaststellen.

 7. A.4.6

  Rapid Responder GGZ is sinds 2021 bij ministerieel besluit ondergebracht bij de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân RAVF) en vervult met haar dagelijkse inzetten een belangrijke taak in het bieden van o.a. OGGZ zorg aan personen met onbegrepen gedrag in Friesland. Bij personen met onbegrepen gedrag thuis of op straat maakt een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) gebruik van deze bus. Samen met één van de chauffeurs gaat de SPV’er naar de persoon toe om de aandacht en zorg te bieden die op dat moment nodig is.


  De samenwerking tussen RAVF, GGZ Friesland en de Friese gemeenten resulteerde in een samenwerkingsconvenant voor de jaren 2021 tot 2023. Het college verlengt het samenwerkingsconvenant Rapid Responder GGZ. Het college van de gemeente Leeuwarden gaat als centrumgemeente namens de 18 Friese gemeenten dit samenwerkingsconvenant aan. De Friese gemeenten leveren hier financieel een bijdrage aan. Het vernieuwde samenwerkingsconvenant is afgesloten voor de periode 2024-2028.

  Besluit

  1. Het Samenwerkingsconvenant Rapid Responder GGZ 2024-2028 vast te stellen en namens de 18 Friese gemeenten met terugwerkende kracht vanaf 6 februari 2024 aan te gaan.
  2. Het benodigde budget van € 200.000,- te dekken uit de bijdrage van de 18 Friese gemeenten hiervoor.
  3. Het Leeuwarder deel ad. € 39.000 te dekken uit het programma Meedoen.

  De burgemeester besluit de heer S. Rispens, manager SDF, te machtigen het Samenwerkingsconvenant Rapid Responder GGZ 2024-2028 te ondertekenen.

 8. A.4.7

  Het college heeft besloten om de rapportage over de Evaluatie Goed Terecht In Leeuwarden 2023 en de rapportage over de bewonersenquête over Goed Terecht In Leeuwarden ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. De evaluatie richt zich op de volgende drie onderwerpen: afvalscheiding, de ontwikkeling én aanpak van (de gevolgen van) ontwijkgedrag en een financiële analyse van de invoering van Goed Terecht In Leeuwarden. Het college ziet dat het beleid haar vruchten afwerpt: de afvalscheiding is sinds de invoering van Goed Terecht In Leeuwarden verbeterd en de hoeveelheid restafval is fors verminderd van 173 kg per inwoner in 2021 naar 108 kg per inwoner in 2023. Het ontwijkgedrag verschilt niet wezenlijk met de situatie van vóór invoering van Goed terecht In Leeuwarden. Dit is in lijn is met de vooraf gemaakte inschattingen. De enquête onder onze inwoners bevestigt voornoemde conclusies. Tegelijkertijd toont de enquête dat specifieke onderdelen binnen het beleid aanscherping en blijvende aandacht vragen. Het college neemt de betreffende aanbevelingen over en gaat hier de komende tijd mee aan de slag.

  Besluit

  1. De rapportage "Evaluatie Goed Terecht in Leeuwarden 2023" en de bewonersenquete vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de rapportage "Evaluatie Goed Terecht in Leeuwarden 2023" en de bewonersenquete en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.4.8

  Op 1 april 2025 loopt de huurovereenkomst voor de afdrukapparatuur (multifunctionals) van de gemeente Leeuwarden af. Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een huurovereenkomst voor (multifunctionele) afdrukapparatuur. De raamovereenkomst is ten behoeve van de reguliere vervanging. De bijbehorende ondersteuning behoort tot de scope van deze raamovereenkomst. De nieuwe huurovereenkomst wordt voor de duur van 5 jaar afgesloten met 2 maal de optie om met 1 jaar te verlengen. Alhoewel het gebruik van afdrukapparatuur door de steeds verdergaande digitalisering afneemt, speelt afdrukapparatuur nog steeds een belangrijke rol in de gemeentelijke kantooromgeving. Sommige werkprocessen hebben papier als basis en wordt er waar nodig papier gebruikt in communicatie naar de eigen organisatie, inwoners en bedrijven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een huurovereenkomst voor de levering van (multifunctionele) afdrukapparatuur.
  2. Het startformulier "Startformulier huurovereenkomst afdrukapparatuur 2024" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.

 10. A.4.9

  Met de grote hoeveelheid besluiten die de gemeente – al dan niet in mandaat – neemt, loopt de gemeente grote kans verwikkeld te raken in juridische procedures (bezwaar, beroep en civielrechtelijke geschillen). Volgens de gemeentewet is de burgemeester bevoegd de gemeente binnen en buiten rechte te vertegenwoordigen, maar gezien de grote hoeveelheid besluiten waar juridische procedures mogelijkerwijs in kunnen voorkomen, zal die bevoegdheid ook overgedragen moeten worden aan functionarissen binnen de gemeente Leeuwarden. Om de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders te kunnen vertegenwoordigen bij zittingen van de Rechtbank, de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep worden ambtenaren aangewezen die de burgemeester en/of het college in voorkomende gevallen kunnen vertegenwoordigen bij deze rechtscolleges. Jaarlijks worden deze overzichten geactualiseerd. Het college heeft de overzichten voor 2024 geactualiseerd.

  Besluit

  De burgemeester van Leeuwarden en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden
  ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
  1. De bijgevoegde verzamelbesluiten van de vertegenwoordiging van de gemeente bij de afdeling
      Bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland, de afdeling Bestuursrechtspraak van de
      Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, vast te stellen;


  2. De verzamelbesluiten d.d. 26 september 2023, zaaknummer 2023-204491, in te trekken.

 11. A.4.10

  In juli 2023 heeft het college een bestuursovereenkomst voor de noodopvang van het COA in Campanile in Goutum aangegaan. Deze bestuursovereenkomst was voor de duur van één jaar aangegaan (tot 14 juli 2024), met mogelijkheid tot verlenging met nog eens één jaar. Het college heeft besloten om voor de locatie Campanile een addendum aan te gaan op de huidige bestuurlijke overeenkomst met het COA om de overeenkomst te verlengen tot 14 juli 2025. Daarmee kan een jaar langer noodopvang worden georganiseerd door het COA in Campanile.

  Besluit

  Een addendum op de bestuurlijke overeenkomst tussen gemeente Leeuwarden en het COA voor de locatie Campanile  aan te gaan om de overeenkomst te verlengen tot 14 juli 2025 en het addendum vast te stellen.

 12. A.4.11

  Door de sluiting van de Woodbrookers per 1 juli 2024 zijn geen Jeugdhulp Plus plekken meer beschikbaar. Dit betekent dat Friese Jeugdigen met een gesloten machtiging gebruik moeten maken van Elker, de Jeugdhulp Plus aanbieder in Groningen, of andere aanbieders in het land, mits er plek is. De gemeente Leeuwarden wil daarom op korte termijn namens alle Friese gemeenten vertegenwoordigd in SDF Jeugdhulp Friesland contracteren voor 10 Jeugdhulpplus plaatsen in Friesland. Het college van de gemeente Leeuwarden heeft hiervoor op 9 juli 2024 een verkorte aanbestedingsprocedure vastgesteld. De contractering loopt tot en met 31 december 2025. 


  Op basis van de Uitvoeringsagenda 3Noord en de bestuurlijke landelijke afspraken Jeugdhulp+ vindt komend jaar de uitwerking plaats van de transformatie Jeugdhulp+, de inrichting, financiering en contractering van Jeugdhulp+ in 3Noord-verband. De ambitie is dit op 1 januari 2026 in te laten gaan.

  Besluit

  1. Over te gaan tot het uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Jeugdhulp Plus.
  2. Het startformulier "Jeugdhulp Plus" vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 13. A.4.12

  Het college heeft besloten om, in het verlengde van het raadsbesluit van 11 maart 2024 tot vaststelling van het herziene bestemmingsplan voor De Groene Ster, het 'Besluit vaststelling locatieprofiel De Groene Ster' in te trekken. Daarnaast heeft het college besloten de raad per brief te informeren over dit besluit tezamen met de besluiten van de burgemeester tot actualisatie van de 'Beleidsregel evenementen in de open lucht' en het 'Afwegingskader tot verzoek voor plaatsing op de evenementenkalender'. Dit zijn samenhangende besluiten.

  Besluit

  1. Het 'Besluit vaststelling locatieprofiel De Groene Ster' in te trekken;
  2. De gemeenteraad te informeren over de intrekking van het 'Besluit vaststelling locatieprofiel De Groene Ster' en de actualisatie 'Beleidsregel evenementen in de open lucht' en het 'Afwegingskader voor verzoek tot plaatsing op de evenementenkalender'.
 14. A.4.13

  De in 2021 vastgestelde Visie ‘Gemeente Leeuwarden Versterking Sociale Basis’ is vertaald in een uitvoeringsplan sociale basis 2024-2027. Het college heeft uitvoeringsplan sociale basis 2024-2027 vastgesteld en ter informatie aan de raad verzonden. In dit uitvoeringsplan staan per pijler concrete acties om de sociale basis te versterken conform de visie. Het uitvoeringsplan vertaalt de pijlers uit de visie naar concrete acties. De sociale basis speelt een cruciale rol in onze wijken en dorpen. Zij kennen de lokale problematiek, spreken de taal en kunnen verbindingen leggen waar de gemeente dat niet kan. Dit gezamenlijke doel vereist een gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente en de sociale basis, waarbij wij als gemeente een ondersteunende en faciliterende rol vervullen.

  Besluit

  1. Het uitvoeringsplan sociale basis 2024-2027 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
  3. Een bedrag van € 180.000,- te storten in de reserve budgetoverheveling voor de dekking van het bestedingsplan 2025.

 15. A.5.1

  De continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorgaanbieder Jeugdhulp Friesland staat vanaf januari van dit jaar onder druk. Daarom werken de Jeugdautoriteit, de achttien Friese gemeenten en Jeugdhulp Friesland samen op basis van het draaiboek van de Jeugdautoriteit. In mei 2024 is in gezamenlijkheid een continuïteitsplan opgesteld en deze is door de Friese colleges vastgesteld. Alle gemeenteraden in Fryslân zijn hier over geïnformeerd.


  De afgelopen weken heeft Jeugdhulp Friesland een uitvoeringsplan opgesteld, binnen de kaders van het continuïteitsplan. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden geeft in een informerende brief aan de eigen gemeenteraad een reflectie op het uitvoeringsplan en een doorkijk naar de toekomst. Deze brief wordt tevens beschikbaar gesteld aan de overige Friese colleges van B&W ten behoeve van de informatievoorziening naar de eigen raden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de reactie van het college van Leeuwarden op het uitvoeringsplan van Jeugdhulp Friesland en de informerende brief aan de raad vast te stellen.
  (Collegebesluit 2 juli 2024)