Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 2 juli 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  In de meeste gemeenten is de vermogensvrijstelling voor de bijzondere bijstand gelijk aan de de vermogensvrijstelling van de algemene bijstand. In Leeuwarden is de vermogensvrijstelling van de bijzondere bijstand lager.  De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de hoogte van de vermogensvrijstelling van de bijzondere bijstand. En over de informatie over de bijzondere bijstand op de website. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks, ingediend op 21 mei 2024, inzake de vermogensvrijstelling van de bijzondere bijstand overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Het ministerie van EZK vraagt de provincie om advies in het kader van de Mijnbouwwet betreffende de gaswinning uit het gebied Akkrum. Vermillion heeft het voornemen om gas te winnen uit het nog niet ontgonnen deel van het zogenaamde Oosterboorn gasveld. Op grond van artikel 16 van de Mijnbouwwet wordt Gedeputeerde Staten van Fryslân in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de aanvraag voor winningsvergunning Akkrum. Bij dit advies moet de provincie de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waarin het Akkrumgebied is gelegen betrekken. Er wordt geadviseerd om de winningsvergunning te weigeren. Het college stemt in met het voorgenomen advies van de provincie.

  Besluit

  1. Een reactie uit te brengen op het conceptadvies van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân aan het ministerie van EZK om de winningsvergunning voor de gaswinning uit het gasveld Akkrum te weigeren en in te stemmen met het advies de winningsvergunning te weigeren.
  2. De brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân met de reactie onder besluitpunt 1. vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor Wmo-hulpmiddelen. De huidige overeenkomst voor Wmo-hulpmiddelen loopt op 1 april 2025 af. Dat betekent dat er voor een volgende periode opnieuw moet worden ingekocht. Gezien de hoogte van het bedrag is een Europees aanbestedingstraject een verplichting.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor Wmo-hulpmiddelen.
  2. Het startformulier ‘’Inkoop en Aanbesteding: Wmo-hulpmiddelen‘’ en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 5. A.4.4

  De gemeente Leeuwarden heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeente en werknemersschadeverzekeringen (voor werk- en niet werkgerelateerde ongevallen) afgesloten. De huidige verzekeringen bieden een goede bescherming tegen aansprakelijkheid van de gemeente voor aansprakelijkheid van claims van derden en schade van personeel in loondienst, het college, raadsleden, stagiairs, en inhuur als uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp- ers. Net als in 2019 is er een Europese aanbesteding noodzakelijk voor het behouden van deze verzekering. Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding van de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering gemeente en werknemers-schadeverzekeringen uit te voeren.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de aansprakelijkheidsverzekering en werknemers-schadeverzekeringen voor de gemeente Leeuwarden;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 6. A.4.5

  De gemeente Leeuwarden heeft een doorlopende Construction All Risks (verder CAR)- verzekering voor diverse afdelingen afgesloten. Deze verzekering loopt vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2025 en kan niet meer verlengd worden. Daarom is een nieuwe Europese aanbesteding noodzakelijk voor het behouden van deze verzekering. Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding van de nieuwe  Construction All Risks (CAR)- verzekering uit te voeren.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de CAR verzekering voor de gemeente Leeuwarden;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 7. A.4.6

  Op 28 mei jongstleden heeft het college de ontwerp jaarstukken 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. Het college informeert de raad nu over een paar correcties op de jaarstukken. Die correcties hebben verder geen gevolgen voor het in de jaarstukken vermelde resultaat. De correcties zijn ook verwerkt in de jaarstukken zelf. Het college vraagt de raad nu bijgevoegde gecorrigeerde versie van de jaarstukken 2023 in de plaats te stellen van de versie van 28 mei en hierover op 10 juli te besluiten.

  Besluit

  1. Het corrigendum op de Jaarstukken gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.
  2. Het corrigendum aan te bieden aan de gemeenteraad als aanvullend document op de ontwerp Jaarstukken 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.