Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 2 april 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over verhoogde PFOS waarden in Jelsumerfeart. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van D66, gesteld op 6 maart 2024,  over verhoogde PFOS waarden in Jelsumerfeart overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.4.2

  Het college van B&W heeft de heer Sytse Broersma als lid van de Adviesgroep Cultuur benoemd. De Adviesgroep geeft het college advies over de subsidieaanvragen onder de subsidieregelingen beeldende kunst en vormgeving, kleine producties cultuur en talentontwikkeling cultuur.

  Besluit

  De heer Sytse Broersma te benoemen als lid van de Adviesgroep Cultuur voor de periode  van 1 april 2024 tot en met 31 december 2024.

 4. A.4.3

  Begin 2022 heeft het college de Europa Agenda 'Leeuwarden in Europa’ vastgesteld. De Europa Agenda beschrijft de gemeente Leeuwardens strategische keuzes en inzet met betrekking tot Europese projectverwerving en Europese lobby. Het opstellen van de Europa Agenda is voortgekomen uit de toenemende rol van Europa en de kansen die Europese samenwerking biedt om lokale ambities te realiseren. In de Europa Agenda wordt beschreven welke Leeuwarder thema’s kansrijk zijn voor Europese samenwerking en waarop de gemeente haar inzet zal richten. De voortgang op het beleid wordt jaarlijks gemonitord, voor het eerst in 2022. Onlangs is het monitoringsrapport Europa Agenda 2023 afgerond. Het monitoringsrapport beschrijft welke resultaten er in 2023 behaald zijn m.b.t. Europese lobby en projectontwikkeling. Het monitoringsrapport laat een duidelijk stijgende lijn in opbrengsten uit Europese samenwerking zien. Het college van B&W heeft besloten om het monitoringsrapport EU Agenda 2023 vast te stellen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Het Monitoringsrapport Europa Agenda 2023 vast te stellen; 
  2. De gemeenteraad te informeren over het monitoringsrapport Europa Agenda 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.4.4

  Alliander is gevestigd op het adres Melkemastate 2 in Leeuwarden. Deze bedrijfslocatie wordt deels herontwikkeld naar wonen, omdat de bedrijfsactiviteiten van Alliander veranderen en er ter plekke minder ruimte nodig is voor de bedrijfsvoering. Aan de zuidzijde van het perceel bevinden zich de onderhouds- en opslaggebouwen alsook een groot parkeerterrein. Dit zuidelijke terrein is verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling. Van Wijnen is voornemens om hier 61 rijwoningen en 32 appartementen te realiseren. Vooruitlopend op de formele procedures zijn omwonenden en het wijkpanel door middel van een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan is diverse malen met de direct omwonenden gesproken. Uiteindelijk is besloten om de beoogde ontsluitingswegen naar de Gaumastate te laten vervallen. Daarbij is aan de omwonenden wel gemeld dat in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet het noodzakelijk was om het ontwerpbestemmingsplan voor de jaarwisseling ter visie te leggen en dat het niet meer mogelijk was om voor de tervisielegging deze aanpassingen door te voeren in het bestemmingsplan. Er is aan de omwonenden toegezegd dat het bestemmingsplan tijdens de procedure zal worden aangepast; in het bestemmingsplan dat aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd zijn de ontsluitingswegen op de Gaumastate dan ook vervallen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden of om het bestemmingsplan verder aan te passen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Melkemastate' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Melkemastate' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04004BP01-VG01; 
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbrengen van 3 recreatiearken op het adres Burd 22 in Grou. Deze aanvraag houdt verband met compensatieafspraken die de Dienst Landelijk Gebied (nu provincie Fryslan) in het verleden heeft gemaakt met een aantal grondeigenaren op de Burd in verband met de ontgraving van de Burd. De feitelijke aanleg van de haven ten behoeve van deze arken is in opdracht van de provincie al uitgevoerd. Om medewerking aan dit verzoek te kunnen verlenen is een bestemmingsplan opgesteld. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten voor dit project de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden. Het college heeft nu besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan 'Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01012BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Op het perceel Brédyk 7 in Jelsum staat een bedrijfswoning met restaurant (horeca). Het restaurant is in 2010 gesloten. Het bedrijfswonen is toen feitelijk overgegaan in regulier wonen. De bewoners hebben het college verzocht de horecabestemming met bedrijfswoning te wijzigen naar regulier wonen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het college de bevoegdheid geeft om de horecabestemming met bedrijfswoning te wijzigen naar regulier wonen, indien de horeca-activiteiten zijn gestaakt. Het verzoek om de bestemming te wijzigen naar regulier wonen voldoet aan de criteria zoals beschreven in de wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek is niet in strijd met hogere wetgeving zoals de Wet geluidhinder of het Besluit Militaire Luchthavens. Het college is daarmee bevoegd en heeft besloten om de huidige horecabestemming met bedrijfswoning te wijzigen naar een reguliere woonbestemming.

  Besluit

  1. Het ‘Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Wijzigen bestemming Brédy 7 Jelsum’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01002WP06-VG01;
  2. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 8. A.4.7

  De gemeenteraad heeft op 15 juni 2022 stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen vastgesteld in verband met de realisatie van studentenwoningen op het adres Voorstreek 39 in Leeuwarden vastgesteld.  Ook heeft de gemeenteraad in 2022 besloten voor dit project de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de procedures voor het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gelijktijdig worden doorlopen. Binnen deze randvoorwaarden is een woningbouwplan ontwikkeld. De ontwerp-vergunning en het ontwerpbestemmingsplan hebben 6 weken ter visie gelegen in verband met het indienen van zienswijzen. Er zijn tijdens de tervisietermijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - studentenhuisvesting Voorstreek 39' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - studentenhuisvesting Voorstreek 39' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.02009BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een ambulancepost aan de Tijsmaweg te Leeuwarden (locatie P+R Kalverdijkje). Op dit moment is de ambulancepost gevestigd in een huurpand aan de Elzenstraat. Omdat op deze locatie herontwikkeling plaatsvindt, komt de huur ten einde. Bij de verkenning naar een geschikte nieuwe locatie voor de ambulancepost kwam de locatie Kalverdijkje/Tijsmaweg als enige reële mogelijkheid naar voren, waarmee voldaan kan worden aan de eisen omtrent aanrijtijden en uitvalswegen. De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Leeuwarden - Kalverdijkje'
  Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure, waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.


  Op 24 januari 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een ontwerp vvgb vast te stellen voor ter visie legging. De ontwerp vvgb en de ontwerp omgevingsvergunning hebben voor een periode van 6 weken ter visie gelegen. Tijdens deze periode zijn géén zienswijzen ingediend.


  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een ambulancepost aan de Tijsmaweg te Leeuwarden (locatie P+R Kalverdijkje) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.