Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 11 juni 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Vanaf komend schooljaar (2024/2025) heeft het Rijk besloten dat na dit schooljaar een einde komt aan de speciale scholen en klassen voor Oekraïense kinderen. Het is de bedoeling dat ze naar het reguliere onderwijs gaan. De fractie van Lijst058 heeft vragen gesteld over einde speciale scholen en klassen voor Oekraïense kinderen. Het college heeft deze vragen beantwoord, waarbij het college aangeeft dat het onderwijs, in samenspraak met de gemeente, goed voorbereid is op deze wijziging en dit kan uitvoeren.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van Lijst058 van 18 april 2024 over einde speciale scholen en klassen voor Oekraïense kinderen te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  Bij de fractie van de PvdA zijn signalen binnen gekomen van een groep bezorgde inwoners uit de gemeente Leeuwarden betreffende de toegankelijkheid van de Dokterswacht voor sociaal kwetsbare groepen. De fractie van de PvdA heeft op woensdag 15 mei 2024 vragen gesteld over de bereikbaarheid van de Dokterswacht. Het college heeft de vragen beantwoord, waarbij het college antwoord dat de Dokterswacht maatregelen heeft genomen om de toegankelijkheid te verbeteren door het hanteren van een nieuw telefoonnummer en een publiekscampagne. Door de inzet op de wachttijden en het nieuwe, zonder extra belkosten, telefoonnummer in combinatie met een actieve promotie campagne gaat de Dokterswacht ervaren of dit het gewenste resultaat gaat opleveren voor alle inwoners.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA, gesteld op 15 mei 2024, inzake de bereikbaarheid van de dokterswacht overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het tweede verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2024 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.4.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van de veldschuur tot woning op het adres Finsterbuorren 1 te Jelsum. Deze aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met zowel de gebruiksregels als de bouwregels in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’.


  Op de aanvraag omgevingsvergunning is een uitgebreide procedure van toepassing. Om een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning te kunnen nemen is een 'verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 24 januari 2024 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te weigeren en ter visie te leggen voor zienswijzen. De aanvraag met de ontwerp weigering vvgb en de ontwerp weigering omgevingsvergunning hebben in het kader van de planologische procedure voor een periode van zes weken ter visie gelegen. In deze periode is één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing in de weigering van de omgevingsvergunning. De zienswijze heeft niet geleid tot het nemen van een ander besluit.


  Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De aanvraag omgevingsvergunning zal daarna geweigerd worden door het college.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht te weigeren voor het verbouwen van de veldschuur tot woning op het adres Finsterbuorren 1 te Jelsum;
  2. De reactie- en antwoordnota zienswijze vast te stellen;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” heeft als ontwerp ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de regels en verbeelding van het bestemmingsplan. Middels ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld de verbeelding aan te passen, in die zin dat de grillig lopende plangrens rechtgetrokken wordt en de situering van het opstijgpunt om technische redenen aangepast wordt. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06031BP00-VG01;
  d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  e. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
  2. Het raadsvoorstel over het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” vast te stellen;
  3. Met Tennet afspraken te maken ter borging van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” en ter verzekering van eventueel aanvullend kostenverhaal en deze afspraken vast te leggen in het Addendum (kenmerk: 2024-097225); 
  4. Het Addendum (kenmerk 2024-097225) vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het beleidskader Biodiversiteit vertaalt de gemeentelijk ambitie op het gebied van biodiversiteit naar 6 doelstellingen en diverse beleidsuitgangspunten en betreft het omwerken van de notitie 'Ruimte voor natuur' naar een beleidskader als uitwerking onder de Omgevingsvisie. Het college heeft besloten om het ontwerp beleidskader per 11 juni 2024 vrij te geven voor ter inzage legging.

  Besluit

  1. Het ontwerp Beleidskader Biodiversiteit voor tervisielegging vanaf 11 juni 2024 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over de tervisielegging van het ontwerp Beleidskader Biodiversiteit en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  In het Fries Privacy Convenant samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren en eventueel hun ouders in de samenwerking tussen deze partijen. Het Fries Privacy Convenant samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp wordt ter ondertekening aangeboden in alle Friese gemeenten.


  Voor de ontwikkeling van jongeren is het van belang dat zij, waar nodig, de juiste ondersteuning krijgen aangeboden. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugddomein met elkaar samenwerken om deze ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt dat de gegevens correct met elkaar gedeeld worden. Het Fries privacy convenant biedt houvast en maakt ruimte voor het op de correcte manier delen van gegevens door onderwijs, gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Dit is een hulpmiddel om met elkaar op provinciaal niveau afspraken te maken over borging van de privacy en gegevensbescherming, de verantwoordelijkheden en de wijze waarop men met elkaar gaat samenwerken.


  Het college heeft het Fries Privacy Convenant samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp vastgesteld.

  Besluit

  Met de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf, de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, de Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân-Noard, Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost-Friesland VO, de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidwest Friesland Fultura VO, en de na het aangaan van dit convenant toe te treden jeugdhulpaanbieders het Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp in de Provincie Fryslân aan te gaan en vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.  De burgemeester besluit wethouder Gijs Jacobse te machtigen om het Privacy Convenant te ondertekenen.