Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 4 juni 2024

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Door de Lijst058-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over afval in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Lijst058-fractie, ingediend op 22 april 2024, inzake afval in Leeuwarden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  OVO Fryslân Noord voert gesprekken met het schoolbestuur CVO Noord- West Fryslân over een samenwerking tussen de schoolbesturen. Voor het onderzoek vindt het schoolbestuur continuïteit in de Raad van Toezicht van groot belang.  Als toezichthouder van het openbaar onderwijs hebben wij het verzoek van het schoolbestuur OVO Fryslân Noord ontvangen om in te stemmen met een gedeeltelijke wijziging van de statuten. Met deze wijziging kunnen leden van de Raad van Toezicht in geval van bijzondere omstandigheden de maximale zittingstermijn van acht jaar met twee jaar verlengen. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met het verzoek van OVO Fryslân Noord.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het verzoek van het schoolbestuur OVO Fryslân om de statuten te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 4. A.4.3

  Het college van B&W kent subsidies toe binnen de kaders en de begroting die door de Raad worden gesteld. In de algemene subsidieverordening zijn regels vastgelegd voor de subsidies die door de gemeente worden vastgesteld. De laatste actualisatie van de algemene subsidieverordening was bij de gemeentelijke herindeling in 2018. In de praktijk is gebleken dat er weer behoefte was aan actualisatie. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de Algemene Subsidieverordening te actualiseren en opnieuw vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2025 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.4.4

  Wijkgebouw It Skiphus in de Schepenbuurt is bouwkundig in slechte staat. In het college is daarom eind 2022 al besloten een tweetal scenario's te onderzoeken.
  1. Nieuwbouw op dezelfde locatie met behoud van het huidige activiteitenniveau;
  2. Nieuwbouw op dezelfde locatie met een uitbreiding van het activiteitenniveau.
  De afgelopen periode is gebruikt om het programma van eisen te formuleren en om dit financieel te vertalen. Er zijn daarvoor meerdere gesprekken geweest met de wijkorganisatie van ‘t Skiphus. Daarbij waren het sociaal wijkteam, het opbouwwerk en een aantal bewoners aanwezig. Tijdens deze gesprekken is er gekeken naar de wensen van bewoners, de huidige activiteiten, de wensen qua voorzieningen en toekomstige activiteiten. Daaruit is geconcludeerd dat een iets groter gebouw de meest reële en wenselijke oplossing is. Deze variant doet recht aan de wensen van de wijkorganisatie en bewoners. Diverse activiteiten kunnen dan hun plek krijgen zoals samen koken, spreekuren, taallessen, jeugdactiviteiten, wijkbijeenkomsten, koffieochtenden etc. 
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor sloop/nieuwbouw een krediet beschikbaar te stellen van € 1.596.000 en de hiermee gepaarde gaande extra exploitatielasten ten bedrage van € 90.000 op te voeren in de begroting 2025.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.596.000 voor de sloop-nieuwbouw van het wijkgebouw 't Skiphus;
  b. het krediet onder a af te schrijven in deels 20 en deels 40 jaar op basis van een rentepercentage van 1,5% en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten alsmede de uitzetting van de overige huisvestingslasten van in totaal € 90.000  op te voeren in de Begroting 2025 als onontkoombare uitzetting.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Op 1 juli 2022 is de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wet wijzigt onder andere de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast, waaronder die van de Marrekrite. Dit betekent dat er twee besluitvormingsmomenten zijn voor de raad in een voorgeschreven volgorde: eerst de zienswijzenprocedure, daarna de toestemmingsprocedure. Op 29 mei heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen. Het college vraagt de raad toestemming om de GR Marrekrite te wijzigen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling de Marrekrite conform het definitieve ontwerp te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast, waaronder die van Hûs & Hiem. Het college is bevoegd de GR te treffen. Voor het college dit kan doen, kan de raad een zienswijze indienen en moet de raad toestemming verlenen aan het college om de regeling te treffen. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de regeling en het college toestemming te verlenen de regeling te treffen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem conform het definitieve ontwerp te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties vast te stellen. Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van vorig jaar nadeliger geworden is. In totaliteit zijn de resultaten t.o.v. 2023 met ca. € 0,09 mln. verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verslechtering van het resultaat van Wirdum ad. € 0,07 mln en Zwette IV ad. €0,07. Echter ook de resultaten van de overige grondexploitaties zijn licht nadeliger geworden. Met name de hoge inflatie is een belangrijke factor voor deze verslechtering van de resultaten. Echter ook de hogere rente heeft een nadelige invloed op het resultaat.
  De marktomstandigheden zijn in het afgelopen jaar niet beter geworden. Als gevolg van de hoge inflatie en oplopende hypotheekrente is de vraag simpelweg afgevlakt doordat bij de kopers de grenzen van wat ze kunnen betalen in zicht is gekomen. Hierdoor zullen minder courante projecten moeilijker een koper vinden en stagneren. Tevens hebben de ontwikkelaars moeite om de woningprijzen enigszins betaalbaar te houden. Dit kan nog eens versterkt worden door vergaande verduurzaamheidsmaatregelen en ambities. De verwachting is echter dat dit niet leidt tot een langdurige huizencrisis mede als gevolg van de krapte op de woningmarkt, de lage werkeloosheid en de gestegen lonen. Bij de uitgangspunten van de calculaties is rekening mee gehouden.

  Besluit

  1. aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De hercalculaties 2024 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hikkemieden, Wytgaard uitbreiding, Heechterp, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  b. de jaarlijkse rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische verwervingen ad. € 61.000,- en het Ontwikkelbudget ad. € 58.000,- te onttrekken aan de reserve grondexploitaties;
  c. De resterende looptijd van De Zuidlanden te bepalen op 16 jaar;
  d. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie De Zuidlanden 2024" en "Bijlage calculaties grondexploitaties 2024" op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open Overheid (Woo).
  4.De grondprijzenbrief  per 01-01-2024 vast te stellen.

 9. A.4.8

  In 2023 zijn de subsidieregelingen Talentontwikkeling, Kleine Producties en Amateurkunst vastgesteld door het college. Bij de uitvoering van de huidige subsidieregelingen Cultuur blijkt dat er verbeterpunten zijn. Met name op het gebied van klantvriendelijkheid voor de aanvrager en het vereenvoudigen van de besluitvorming. Dit is aanleiding geweest voor het college om de subsidieregelingen te actualiseren.

  Besluit

  1. De volgende regelingen in te trekken:
  a. Regeling subsidie Kleine Producties Cultuur 2023;
  b. Regeling subsidie Talentontwikkeling Cultuur 2023;
  c. Regeling subsidie Amateurkunst 2023.
  2. De subsidieplafonds van de in te trekken regelingen (met ingang van 1 januari 2025) op € 0,- te zetten.
  3. De volgende regelingen vast te stellen:
  a. Subsidieregeling Makers Kunst & Cultuur gemeente Leeuwarden 2024;
  b. Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Leeuwarden 2024.
  4. Het subsidieplafond voor 2025 van de subsidieregeling Makers Kunst & Cultuur gemeente Leeuwarden 2024 vast te stellen op € 225.000,-.
  5. Het subsidieplafond voor 2025 van de subsidieregeling Amateurkunst gemeente Leeuwarden 2024 vast te stellen op € 40.000,-.
  6. De middelen behorende bij de besluitpunten 4. en 5. te bekostigen conform het Bestedingsplan Cultuur 2023.

 10. A.4.9

  Water is onontkoombaar en onmisbaar. Water draagt in grote mate bij aan ons maatschappelijk welbevinden en raakt allerlei thema’s en belangen. Of het nu gaat over bereikbaarheid, beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. Of om de beschikbaarheid van voldoende en schoon zoet water in tijden van droogte en schone drinkwaterbronnen. De kwaliteit van het oppervlaktewater, omgaan met verzilting, opwekking van hernieuwbare energie, waterrecreatie en -toerisme in, op of bij het water en wonen op of bij het water. Alle reden dus om als gemeente Leeuwarden duidelijk te maken hoe wij ermee willen omgaan. Nu en later. Dat alles is vastgelegd in het concept beleidskader water. Het college heeft besloten om het ontwerpbeleidskader vrij te geven voor bespreking in de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over het ontwerp Beleidskader Water en deze vast te stellen voor bespreking in de gemeenteraad.

 11. A.4.10

  Bij brief van 23 april jl. heeft het college de Midterm review (MTR) aangeboden. Het college heeft daarbij ook een overzicht gevoegd van potentiële aanvragen op de fondsen die in de Begroting 2023 conform het coalitieakkoord 2022-2026 zijn opgenomen. Dat is op dat moment en op die manier gedaan opdat de raad bij de bespreking van de MTR de in dat overzicht opgenomen informatie kon betrekken. Inmiddels heeft het college de raad vijf raadsvoorstellen doen toekomen met concrete aanvragen op de fondsen. Deze aanvragen zijn gericht op een bijdrage uit de fondsen voor European Youth Capital, Vergroening schoolpleinen, Digital Twin, Mobiliteitshub De Fellingen en ‘Leren voor Morgen’. Het college verstrekt de gemeenteraad aanvullende informatie over de fondsaanvragen over de tweede tranche als aanvulling op de raadsvoorstellen die reeds zijn voorgelegd. De gemeenteraad wordt hiermee in de gelegenheid een mening te vormen over de bestemming van de fondsen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de aanvullende informatie over de Fondsaanvragen en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 12. A.4.11

  Het college informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom de kostenbeheersing van de Jeugdzorg. Over de Jeugd Agenda is op 31 januari 2024 een informatieve bijeenkomst van de raad geweest. In de aanloop naar het debat over de Jeugd Agenda op 7 februari 2024 is de raad op de hoogte gebracht van tegenvallers bij de gemeentelijke uitgaven aan jeugdhulp. Dit heeft er toe geleid dat de Jeugd Agenda 2024-2028 op 7 februari 2024 niet inhoudelijk is behandeld, maar dat er een ordedebat heeft plaatsgevonden. Als uitkomst van dat debat heeft het college de Jeugd Agenda als raadsvoorstel teruggetrokken, om te kunnen herijken op basis van het bij te stellen financiële perspectief. De herijkte Jeugd Agenda 2024-2028 is op 28 mei 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In het raadsvoorstel is toegezegd dat het college tijdig bij de behandeling van de Jeugd Agenda een informerende brief aan de raad stuurt met een duiding en een aanpak voor de stijgende jeugdzorgkosten.

 13. A.5.1

  Vanaf medio oktober 2023 tot 7 februari 2024 zijn co-vergisters niet of op laag niveau in werk geweest. Het met amfetamine verontreinigde digestaat kon niet als meststof worden verhandeld of toegepast. Op 6 februari 2024 heeft het college besloten om haar handelingsperspectief omtrent het met amfetamine verontreinigde digestaat ten opzichte van eerder verstuurde brieven te nuanceren. Er was geen basis om te handhaven op grond van de afvalstoffenregels van de Wet milieubeheer en de omgevingsvergunningen. Daarmee konden de covergisters verder werken. Tegen de brieven uit oktober 2023 aan de exploitanten van covergisters is bezwaar gemaakt door deze exploitanten. Het college wijkt af van het advies van de bezwarencommissie en verklaart de bezwaren niet-ontvankelijk, omdat de brieven niet als besluiten kunnen worden aangemerkt waartegen een juridische procedure openstaat.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op de adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften d.d. 28 maart 2024, inzake de bezwaarschriften van Den Hollander Advocaten d.d. 22 november 2023 en 5 december 2023 tegen de verstuurde brieven van medio oktober 2023 aan 2 exploitanten van covergisters;
  2. De bezwaarschriften van 22 november 2023 en 5 december 2023 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. De beschikkingen vast te stellen.
   (Collegebesluit 28 mei 2024)