Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 22 maart 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 3. 3

 4. 4
  Hamerstukken
 5. 4.1

  In het Coalitieakkoord 2022-2026 wordt geconstateerd dat er sprake is van intensiever gebruik van het gemeentelijk water door meer toeristen, dagjesmensen en ondernemers. Tegelijkertijd is de ambitie om een aantrekkelijke en vitale binnenstad te hebben en om er te kunnen wonen, werken, ondernemen, winkelen en recreëren. Om ervoor te zorgen dat het watergebruik duurzaam en toekomstbestendig ingericht wordt, wil de gemeente het tegen betaling aanbieden van rondvaarten of ter beschikking stellen van rondvaartboten reguleren. Met de toevoeging van de artikelen 5.31.10 t/m 5.31.13 wordt een systeem van exploitatievergunningen ingevoerd voor de bedoelde partijen. Door deze activiteiten voortaan te vergunnen, wordt beoogd om de schaars wordende ruimte op het water in de binnenstad eerlijk te verdelen. Een vergunningstelsel is ook de enige mogelijkheid om, gelet op het grote gebruik, de openbare orde en veiligheid te garanderen. Daarnaast maakt de wijziging het mogelijk dat het college nadere regels stelt in het belang van de veiligheid, het milieu en het uiterlijk aanzien van de omgeving.
  Daarnaast vindt een technische wijziging plaats aan artikel 5:31.1

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (37)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de APV Leeuwarden te wijzigen conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de APV Leeuwarden te wijzigen conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.

  Raadslid Oudhuis (FVD) wenst een aantekening te hebben tegen gestemd.

 6. 4.2

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou met 70 ligplaatsen. In de beoogde nieuwe situatie biedt de jachthaven ruimte voor 150 plaatsen. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan Buitengebied - 2008. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor tervisielegging samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou voor ter visielegging vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou voor ter visielegging vast te stellen.

 7. 4.3

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten. Dit verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor tervisielegging samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het bouwen van een botenhuis en realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten voor ter visielegging vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het bouwen van een botenhuis en realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten voor ter visielegging vast te stellen.

 8. 4.4

  Het college heeft in januari jl. gronden in het gebied Spoordok voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Het college heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de gronden definitief aan te wijzen als gronden waarop de Wvg van toepassing is. Als de raad daartoe besluit, dan betekent dit dat de grondeigenaren in het gebied Spoordok de gronden eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden als zij het voornemen tot verkoop hebben.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. op basis van artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten de gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de OudeVeemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 15 februari 2023 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;
  b. de reactie- en antwoordnota zienswijzen ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ gronden Spoordok met kenmerk 2023-049003 vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om:
  a. op basis van artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten de gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de OudeVeemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 15 februari 2023 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;
  b. de reactie- en antwoordnota zienswijzen ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ gronden Spoordok met kenmerk 2023-049003 vast te stellen.

 9. 5
  Bespreekpunten
 10. 5.1

  De Huisvestingswet 2014 geeft gemeenten de mogelijkheid om via een huisvestingsverordening in te grijpen in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en in de toewijzing van sociale huurwoningen. Eind vorig jaar heeft het college de raad per brief geïnformeerd over zijn voornemen om een huisvestingsverordening voor te bereiden. Met de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden wordt daarin voorzien. Het college wenst de ontwerp-Huisvestingsverordening ter inzage te leggen voordat een definitieve versie ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Om tot een breed gedragen verordening te komen, heeft het college besloten de raad te vragen om akkoord te gaan met terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (10)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met de terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden.

 11. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  Raadsleden (6)
  tegen
  Raadsleden (32)

  Amendementen

  Titel
  Amendement: Schrappen opkoopbescherming - VVD
 12. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Raadsleden (35)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  De gemeenteraad roept het college op:
  - Om uiterlijk in Q4 2023 een plan aan de Raad voor te leggen op welke wijze de instrumenten
  uit de wet Goed Verhuurderschap (waaronder de verhuurvergunning) geïmplementeerd
  kunnen worden in de gemeente Leeuwarden.

  Moties

  Titel
  Motie: Verhuurvergunning - VVD
 13. 5.1.3

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Raadsleden (35)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college;
  • Onderzoek te doen, net als in Grou, naar het tweede woningbezit en de schaarste aan woningen in
  de dorpen Wergea en Warten en de resultaten van dit onderzoek voor het vaststellen van de definitieve verordening te presenteren aan de raad.


  • Voor het vaststellen van de verordening in gesprek te gaan met plaatselijk belang Warten en plaatselijk belang Wergea (Perspektyf) omtrent de schaarste aan woningen in hun dorpen en de problematiek van het tweede woningbezit en het resultaat van deze gesprekken mee te nemen in
  het onderzoek.


  • Bij het voldoende vaststellen van schaarste en overlast van tweede woningbezit in beide dorpen
  over te gaan tot het opnemen van deze dorpen in de definitieve huisvestingsverordering in artikel 2.2.1 (Lid 1) .

  Moties

  Titel
  Motie: Leeuwarden Tweede Woningverbod Warten Wergea - D66
 14. 7
  Sluiting