Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 21 juni 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Raadslid van der Galiën doet een ordevoorstel. Hij stelt voor om het agendapunt Bestemmingsplan De Hem van de agenda af te voeren. De fracties van CU, D66, FvD, FNP steunen dit voorstel. Het ordevoorstel wordt verworpen. De agenda wordt conform vastgesteld.

  Besluit

  Raadslid van der Galiën doet een ordevoorstel. Hij stelt voor om het agendapunt Bestemmingsplan De Hem van de agenda af te voeren. De fracties van CU, D66, FvD, FNP steunen dit voorstel. Het ordevoorstel wordt niet in stemming gebracht, er is geen meerderheid voor. De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Het verslag wordt conform vast gesteld. Er zijn geen bemerkingen naar aanleiding ervan.

 4. 4

  Besluit

  Voorzitter commissie geloofsbrieven doet verslag van het onderzoek dat is verricht naar de geloofsbrieven van de kandidaat fractie assistenten. De Geloofsbrieven commissie adviseert de kandidaten toe te laten. Hierna worden geïnstalleerd.

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 5.1

  In de financiële verordening zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het financiële beheer, beleid en inrichting van gemeente Leeuwarden vastgelegd. De nota afschrijvingen bevat regels voor waardering en afschrijving van vaste activa. In de controleverordening zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen ten aanzien van de controle op bovengenoemd financieel beheer, beleid en inrichting.


  Het vaststellen van de financiële verordening, de nota afschrijvingen en de controleverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.


  De huidige controleverordening dateert van 2014. De huidige financiële verordening en nota afschrijvingen dateren van 2020.


  De wet- en regelgeving is continu in beweging. Derhalve is het noodzakelijk om de financiële verordening te actualiseren. Het is noodzakelijk om de financiële verordening aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Leeuwarden 2023, de Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023 en de Controleverordening Leeuwarden 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit de Financiële verordening gemeente Leeuwarden 2023, de Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023 en de Controleverordening Leeuwarden 2023 vast te stellen.

 7. 5.2

  Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Bouw tankstation en fastfoodrestaurant Coronaweg’ heeft betrekking op perceel 6662 aan de Coronaweg op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden. Het perceel ligt momenteel deels braak en wordt deels gebruikt als parkeerterrein (ten behoeve van een garagebedrijf).
  Op het perceel rust een bestemming die de bouw van een fastfoodrestaurant met een oppervlak van 550 m2 mogelijk maakt. De bouw van een 15 meter hoge reclamezuil is ook reeds toegestaan.
  Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Bouw tankstation en fastfoodrestaurant Coronaweg’ maakt de bouw van fastfoodrestaurant én een tankstation (o.a. voor waterstof) met horeca en ondergeschikte detailhandel mogelijk met een gezamenlijke oppervlakte van 725 m2.
  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
      a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
      b. Het ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstel vast te stellen;
      c. Het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Bouw fastfoodrestaurant en tankstation'  gewijzigd vast te stellen;
      d. Geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad besluit om:
      a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
      b. Het ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstel vast te stellen;
      c. Het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Bouw fastfoodrestaurant en tankstation'  gewijzigd vast te stellen;
      d. Geen exploitatieplan vast te stellen;

  Er zijn stemverklaringen
  GLL: Stemt in met het raadsvoorstel en betreurt het dat er een fastfood restaurant bij komt. Uit de Leeuwarder Gezondheidsvisie blijkt dat fastfood een slechte invloed heeft. 
  D66: Stemt in met het raadsvoorstel en meldt dat de fractie een bredere discussie wenst over fastfood restaurants. 
  Lijst 058 : Stemt in met het raadsvoorstel en spreekt z'n verbazing uit dat eerder een supermarkt zich niet kon vestigen op deze plek.

 8. 5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning op een perceel aan Achter de Hoven in Leeuwarden. Het gaat om een perceel tussen Achter de Hoven 204 en 206. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. 
  Er kan medewerking worden verleend door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Op 30 november 2022 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling voor dit plan van toepassing verklaard, zodat de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig doorlopen kunnen worden. In het ontwerpbestemmingsplan is onderbouwd dat de bouw van de woning in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid en dat de woning goed in het straatbeeld past. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen. Binnen de ter visie termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - bouw woning Achter de Hoven' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP01-VG01
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om besluit
  a. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - bouw woning Achter de Hoven' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP01-VG01
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;

 9. 5.4

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten. Dit verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. 
  De gemeenteraad heeft op 22 maart 2023 besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor ter visielegging vast te stellen. De aanvraag met de ontwerp vvgb en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben in het kader van de planologische procedure voor een periode van zes weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat daarna de omgevingsvergunning kan worden verleend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 6.5, lid 1 Bor voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 6.5, lid 1 Bor voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten;

 10. 5.5

  FB Oranjewoud is voornemens om het terrein van NDC Mediagroep te ontwikkelen naar een media- en innovatiecampus (MICA) met een parkeergarage, studentenhuisvesting en een horecagelegenheid als bijbehorende functie. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

  Voor het gebied is op 16 februari 2022 een ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is gestart met de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 maart 2023 tot en met 27 april 2023 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Media- en innovatiecampus’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP02-VG-01;
  b. Geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1.De gemeenteraad besluit:
  a. Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Media- en innovatiecampus’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP02-VG-01;
  b. Geen exploitatieplan vast te stellen;

 11. 5.6

  De afgelopen jaren is er door een team van internationaal bekroonde theater- en musicalmakers gewerkt aan de beleving van de Elfstedentocht in een bijzondere vorm: Musical De Tocht. Dit grootschalig theaterspektakel vindt vanaf oktober 2023 plaats in Leeuwarden, vlakbij de officiële opstapplek van de Elfstedentocht op de Zwettehaven. Op het bedrijventerrein De Zwette wordt speciaal voor Musical De Tocht het 'Friso Theater' gebouwd. Op loopafstand van het theater wordt een tijdelijke parkeervoorziening gerealiseerd. Musical De Tocht zal naast de musicalvoorstelling een totaalbeleving worden met onder andere horeca-arrangementen in Leeuwarden en Friesland en een educatieprogramma om de Elfstedenbeleving te delen met de nieuwe generatie. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de parkeervoorziening en vervolgens wordt dit verhuurd aan De Tocht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a) Een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op Zwette VI ten behoeve van Musical De Tocht;
  b) Het bedrag onder a. af te schijven in 3 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallast ten bedrage van € 166.667 te dekken uit de gebruikersvergoeding van de Tocht BV voor de aanleg van het parkeerterrein;
  c) De jaarlijkse huuropbrengst ten bedrage van € 32.775 voor het gebruik van het parkeerterrein ten gunste te brengen van het produkt grondbeleid;
  d) De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a) Een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op Zwette VI ten behoeve van Musical De Tocht;
  b) Het bedrag onder a. af te schijven in 3 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallast ten bedrage van € 166.667 te dekken uit de gebruikersvergoeding van de Tocht BV voor de aanleg van het parkeerterrein;
  c) De jaarlijkse huuropbrengst ten bedrage van € 32.775 voor het gebruik van het parkeerterrein ten gunste te brengen van het produkt grondbeleid;
  d) De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;

 12. 5.7

  Vanaf 1 juli 2023 wordt de Participatiewet aangepast, het Breed Offensief genaamd. Met het Breed Offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. In verband hiermee stelt het college van B&W van Leeuwarden de gemeenteraad voor de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;

 13. 6
  Bespreekstukken
 14. 6.1

  Het bestemmingsplan voor het buurtschap De Hem heeft met bijbehorende stukken (o.a. welstandscriteria) ter inzage gelegen. Er zijn 37 zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan (met bijbehorende documenten) vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Raadsleden (27)
  tegen
  Raadsleden (10)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
   b. Het aangepaste stedenbouwkundig plan vast te stellen;
   c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06025BP00-VG01;
   d. De welstandsrichtlijnen “Buurtschap De Hem” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
   e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
   f. Geen exploitatieplan vast te stellen;
   g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad besluit om:
   a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
   b. Het aangepaste stedenbouwkundig plan vast te stellen;
   c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06025BP00-VG01;
   d. De welstandsrichtlijnen “Buurtschap De Hem” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
   e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
   f. Geen exploitatieplan vast te stellen;
   g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
 15. 6.1.1

  Besluit

  Het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor (D66, FvD) en 33 stemmen tegen

 16. 6.1.2

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Raadsleden (22)
  tegen
  Raadsleden (15)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen:
  Verzoekt het college
  Pas te starten met de werkzaamheden voor het aanleggen van De Hem nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

  Moties

  Titel
  De Hem
 17. 6.1.3

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Raadsleden (21)
  tegen
  Raadsleden (16)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen
  Verzoekt het college
  - te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het woningbouwprogramma voor De Hem aan te passen om tot een aandeel sociale huur en goedkope koop van 30% te komen;
  - in dit onderzoek ook specifiek te kijken naar verschillende doelgroepen en in dit onderzoek een plek voor een knarrenhof en 'dragende en vragende jongeren' mee te nemen; 
  - de raad hierover voor 21 december 2023 te informeren

  Moties

  Titel
  Sociale woningbouw in De Hem
 18. 7
  Sluiting