Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 20 december 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Vaststellen verslag
 3. 3
  Hamerstukken
 4. 3.1

  De Gemeentewet is gewijzigd voor wat betreft de regels over geheimhouding.  Daarom is het Protocol Geheimhouding hierop aangepast. Het opleggen en bekrachtigen van geheimhouding is niet meer nodig. In het Protocol staat omschreven hoe de raad omgaat met geheimhouding.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit het Protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het op 20 april 2022 vastgestelde Protocol Geheimhouding.

 5. 3.2

  Deze verordening over fractieondersteuning in de vorm van ambtelijke bijstand en financiële ondersteuning is geactualiseerd. De in de praktijk ontwikkelde werkwijzen zijn nu in de verordening vastgelegd.

 6. 3.3

 7. 3.4

  In vervolg op de vastgestelde Financiële verordening Leeuwarden 2023 wordt de nota reserves en voorzieningen 2023 geactualiseerd. De nota bevat een uitwerking van het gemeentelijk beleid, aangevuld met een overzicht van de bestemmingsreserves en voorzieningen die in gebruik zijn, voorzien van specifieke regels en afspraken. Van een aantal bestemmingsreserves is het niet langer noodzakelijk deze voor het specifieke doel in stand te laten. Het doel is niet meer langer aanwezig, of er kan op een andere wijze in worden voorzien. De raad wordt voorgesteld deze reserves op te heffen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. De Nota reserves en voorzieningen gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.
   b. De reserves SIOF (RES003), Economische participatie (RES053) en Sociale werkvoorziening (RES066) op te heffen, het restantsaldi ad € 2.849.000 toe te voegen aan de algemene reserve, en de begroting 2023, dienovereenkomstig te wijzigen.
 8. 3.5

  Onder de Omgevingswet verandert een aantal zaken op het gebied van erfgoed, waardoor de erfgoedverordening voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aangepast moet zijn. De belangrijkste wijzigingen betreffen de verwijzingen naar wet- en regelgeving, definities zijn aangepast of aangevuld en de grondslagen zijn aangepast. Het college heeft besloten om de Erfgoedverordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden 2024 vast te stellen;
  b. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden 2024 per 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  c. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden (2018) in te trekken;

 9. 3.6

  In essentie blijft de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onveranderd. De gemeenteraad kan op grond van artikel 2.8 Omgevingswet de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan B&W. Om uitvoering te geven aan deze mogelijkheid stelt het college aan de gemeenteraad voor een delegatiebesluit te nemen waarin de reikwijdte van de bevoegdheid wordt aangegeven. Dit delegatiebesluit bepaalt dus in welke gevallen de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend. De onderwerpen in het delegatiebesluit, zoals dat aan de raad wordt voorgesteld, hebben geen impact op de fysieke leefomgeving en geen zwaarwegende benadeling van inwoners/initiatiefnemers tot gevolg.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het Delegatiebesluit omgevingsplan Leeuwarden vast te stellen;
  b. het Delegatiebesluit omgevingsplan Leeuwarden in werking te laten treden per 1 januari 2024;

 10. 3.7

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast. De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft aan de gemeenteraad van Leeuwarden, middels een ontwerp-wijzigingsbesluit om een zienswijze gevraagd over deze aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.  Hierna komt deze regeling VRF nogmaals terug bij de raad om toestemming te geven de regeling te wijzigen. Vanaf het najaar van 2022 is het traject gevolgd met alle Friese raden, dat in maart 2023 is uitgemond in richtinggevende uitspraken m.b.t. een vijftal thema’s waarmee de GR-en aan de slag zijn gegaan. Nu ligt het resultaat daarvan voor zodat de raad z’n zienswijze daarop kan geven met het oordeel of de voorliggende wijzigingen in de lijn van de gegeven richtinggevende uitspraken zijn. College stelt voor geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân en dit middels een brief aan de Veiligheidsregio Fryslân te laten weten.

 11. 3.7.1

 12. 3.8

  Ter voorbereiding op de Omgevingswet moet de bestaande GR van Hûs en Hiem worden aangepast. Deze wijziging zorgt er voor dat de GR ‘Omgevingwet-proof’ is. Het college is bevoegd de GR te treffen. Voor het college dit kan doen, kan de raad een zienswijze indienen en moet de raad toestemming te verlenen aan ons college om de regeling te treffen. Wij stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen. Als de raad geen zienswijze indient verklaart zij, onder voorbehoud, toestemming te verlenen voor het treffen van de regeling. Het college van de gemeente van de plaats van vestiging zorgt voor publicatie. Op het moment dat alle aan de GR deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling, zal deze dan ook door de gemeente Leeuwarden worden gepubliceerd. Na de bekendmaking treedt de regeling in werking

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. ten aanzien van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hûs en Hiem geen zienswijze in te dienen;
  b. toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van deze onder a. genoemde Gemeenschappelijk Regeling.

 13. 3.9

  Het betreft een beslissing op bezwaar naar aanleiding van het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad om geen supermarkten toe te staan op de locatie Avondsterweg/Planetenlaan. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit onder verbetering van de motivering dat dit besluit niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn in stand te laten.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen het bezwaar van Heerenstede Vastgoed b.v. en Winkelplein Hemrik Vastgoed B.V., d.d. 21 februari 2023, tegen de afwijzing van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik' (vestigen van een supermarkt), d.d. 25 januari 2023, ongegrond te verklaren en het besluit onder verbetering van de motivering dat dit besluit niet in strijd is met de dienstenrichtlijn in stand te laten;

 14. 3.10

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het vierde verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2023 (inclusief mutaties 2024) vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.

 15. 3.11

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle centrumgemeenteregelingen vóór 1 juli 2014 worden aangepast. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze te geven op de geactualiseerde centrumgemeenteregelingen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op: 
  a. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Noardeast Fryslân en de gemeente Leeuwarden;
  b. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden;
  c. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Waadhoeke en de gemeente Leeuwarden;
  d. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland en de gemeente Leeuwarden;
  e. Het ontwerp wijzigingsbesluit centrumgemeenteregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2023.

 16. 3.12

  De gemeente Leeuwarden werkt al jaren samen met verschillende gemeenten en publieke organisaties op het terrein van de bedrijfsvoering. De colleges van de gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden hebben het voornemen om op het terrein van de bedrijfsvoering te gaan samenwerken. Daarvoor vragen de colleges toestemming tot het treffen van de ‘centrumgemeenteregeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden’.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het treffen van de centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden.
 17. 3.13

  In december 2016 is de gemeente akkoord gegaan met een garantstelling van € 800.000 voor een lening aan Stichting De Blauwe Poarte voor de aankoop en herontwikkeling van het voormalige “Friesch koffiehuis” aan het Ruiterskwartier 177-179 in Leeuwarden. De BNG heeft de geldlening verstrekt aan de Stichting, met de gemeente als borg. De BNG heeft de geldlening aan de Stichting gecategoriseerd als non-performing. Op grond van de Algemene Kredietvoorwaarden is de BNG alsdan gerechtigd door mededeling aan de Stichting de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  Het college heeft besloten om middels contactoverneming de geldlening over te nemen van de Stichting (onder voorbehoud van krediet van de gemeenteraad) en aan de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een krediet van € 673.630 beschikbaar te stellen voor het aangaan van een leningsovereenkomst met de Stichting.

  Voorgesteld besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 673.630 voor het aangaan van een leningovereenkomst met de Stichting De Blauwe Poarte;
  b. De rentelasten van de BNG-lening te dekken uit de renteopbrengsten van de lening met de Stichting De Blauwe Poarte;
  c. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;

 18. 3.14
  (Aangekondigd) Tarieven Belastingverordeningen
 19. 3.15
  (Aangekondigd) Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 20. 4
  Bespreekstukken n.t.b.
 21. 4.1

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de Verordening riool- en waterzorgheffingen aan te bieden aan de gemeenteraad. 


  In de nu voorliggende Verordening riool- en waterzorgheffingen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2024. De Verordening riool- en waterzorgheffingen wordt afwijkend voorafgaand aan de programmabegroting voorgelegd aan de raad. Reden hiervoor is de invoering van de riool- en waterzorgheffingen en de hierdoor gewijzigde systematiek van de rioolheffingen. 


  Op 21 december 2022 heeft u met het vaststellen van het Programma Water en Riolering 2023-2027 besloten om de rioolheffingen om te vormen naar een bredere riool- en waterzorgheffingen. Hiermee komt er een nieuwe basis voor de bekostiging van de rioolvervanging en de klimaatopgave. Op basis van de geamendeerde tekst zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt. Bij informerende brief van 30 mei 2023 heeft het college u haar voorkeursscenario (scenario 2) aangegeven. Dit voorkeursscenario is nader uitgewerkt in de Verordening riool- en waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 welke u ter besluitvorming wordt aangeboden. U neemt met dit besluit een beslissing over wie er mee gaat betalen aan het waterzorgtarief en daarmee de klimaatopgave.

  Voorgesteld besluit

  de Verordening Riool- en Waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 vaststellen.

 22. 4.2

  Het college stelt de raad voor om een krediet van € 11,365 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en verbouw van het kantoorpand aan het Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden. Het plan is om dit pand in te zetten voor de uitvoering van Skills in Leeuwarden.
  Het college heeft ook besloten om de vereiste overeenkomsten aan te gaan (met het Rijks Vastgoed Bedrijf, Leger des Heils, Limor en Wender) om Skills uit te kunnen voeren. Dit onder de voorwaarde van een positief raadsbesluit.
  Skills heeft het doel om kwetsbare jongeren in Friesland een eigen plek te bieden, een (t)huis waar zij op weg geholpen kunnen worden om tot rust te komen en verder te groeien in zelfstandigheid en volwassenheid. In Skills wordt (beschermd) wonen, inloop en begeleiding (zorg & ondersteuning) op één locatie aangeboden. Het gecombineerd aanbieden van de diverse vormen van maatschappelijke ondersteuning door de betrokken aanbieders (Leger des Heils, Limor, Wender) heeft ook een preventieve werking.


  Na aankoop van het pand vindt eerst de verbouw plaats voordat Skills in Leeuwarden kan starten (begin 2026).

  Voorgesteld besluit

  1.Aan de gemeenteraad voor te stellen om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 11.365.000 voor de aankoop en verbouw van het pand Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 10864, voor Skills in Leeuwarden;
  b. Het krediet onder a. voor een bedrag van € 1,5 mln. te dekken uit de middelen Brede Aanpak Dakloosheid en voor € 1,365 mln. te dekken uit de middelen Huisvesting Kwetsbare groepen;
  c. Het resterende bedrag van € 8,5 miljoen te activeren en af te schrijven in 40 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten alsmede alle andere pandgebonden exploitatielasten te dekken uit de huurinkomst van het Leger des Heils;

 23. 5
  Sluiting