Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 3 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda conform vast.

 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 3. 3
  Hamerstukken
 4. 3.1

  Aldi Groningen B.V. heeft de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de Aldi-vestiging aan de Stinzenflora naar het Winkelpark De Centrale. Er is sprake van planologische verplaatsing; er worden namelijk twee bestemmingsplannen aangepast. Binnen “Leeuwarden-De Centrale e.o.” wordt de ruimte geboden voor een supermarkt, terwijl binnen het bestemmingsplan “Leeuwarden-Aldlân/Pieter Christiaanpark” de mogelijkheid van een supermarkt komt te vervallen. Aangezien er sprake is van een planologische verplaatsing, kan er medewerking worden verleend aan dit initiatief. Verder heeft in 2019 de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt gezegd dat er geen beletselen zijn om op De Centrale een supermarkt mogelijk te maken. De gemeente kan medewerking verlenen aan dit initiatief door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen.
  Binnen de tervisietermijn is een zienswijze ingediend. Er wordt o.a. bezwaar gemaakt tegen de toename van het verkeer en de grote parkeerdruk. De belangen van de appellant worden niet onevenredige geschaad; er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Verplaatsing Aldi van Stinzenflora naar De Centrale' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Verplaatsen Aldi van Stinzenflora naar De Centrale' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04011BP01-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Verplaatsing Aldi van Stinzenflora naar De Centrale' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Verplaatsen Aldi van Stinzenflora naar De Centrale' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04011BP01-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

 5. 3.2

  De entreekavel buurtschap Wiarda is een nog braakliggende kavel. Het bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, entreekavel plandeel Wiarda maakt een invulling met wonen en ondergeschikte andere functies mogelijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, entreekavel plandeel Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06003BP02-VG01;
  d. De welstandsrichtlijnen “Entreekavel Wiarda” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  f.  Geen exploitatieplan vast te stellen;
  g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, entreekavel plandeel Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06003BP02-VG01;
  d. De welstandsrichtlijnen “Entreekavel Wiarda” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  f.  Geen exploitatieplan vast te stellen;
  g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

  Raadslid Oudhuis (FVD) legt een stemverklaring af en wenst geacht te worden tegen het voorstel te hebben gestemd

 6. 3.3

  Het college van B&W vraagt de raad om het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd wonen’ vast te stellen. Dit plan gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, de vorm van regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s binnen alle 18 gemeenten van de provincie Fryslân. Het is de basis voor de toekomstige samenwerking in verband met de verwachte doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeente Leeuwarden naar alle gemeenten in Fryslân. Met als doel een soepele overgang voor cliënten van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis in de eigen omgeving. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk veilig, gezond en zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en de kans krijgen om goed mee te doen in de samenleving. Dit is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Daarnaast wordt met vaststelling van dit plan voldaan aan de verplichting van het Ministerie van VWS om een regionaal plan op te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het regioplan ‘Fryske Oanpak Beschermd wonen’ vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit het regioplan ‘Fryske Oanpak Beschermd wonen’ vast te stellen.

  Raadslid van der Meulen (GLL) legt een stemverklaring af.

 7. 3.4

  In 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening Rechtspositie Raadsleden gemeente Leeuwarden 2020 vastgesteld. Deze nieuwe verordening 2020 was de opvolger van het daarvoor geldende Verordening uit 2017. In deze oude Verordening was een regeling opgenomen voor de bijzondere vergoedingen van de commissieleden van de Bezwarencommissies en andere bijzondere commissies, door de gemeenteraad ingesteld. Dit artikel bevatte een regel op basis waarvan de leden van de bezwaarschriftencommissie een passende vergoeding ontvingen in relatie tot bijzondere beroepsmatige deskundigheid die men inbracht. Onlangs is gebleken dat de nieuwe verordening Rechtpositie Raadsleden 2020 niet een artikel bevatte waarin dit werd geregeld. Het college stelt de gemeenteraad voor deze omissie te herstellen, zodat de uitbetaalde bedragen weer rechtmatig worden verstrekt op een passend prijsniveau met de mogelijkheid tot indexering ervan.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Vergoeding Commissieleden gemeente Leeuwarden vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit de Verordening Vergoeding Commissieleden gemeente Leeuwarden vast te stellen.
 8. 3.5

  In het voorstel vragen wij u om de verordening kwijtschelding vast te stellen. In deze verordening zijn de beleidskeuzes met betrekking tot het krijgen van kwijtschelding terug te vinden. 
  Verder vragen wij u om de wijziging met betrekking tot de verordening precariobelasting Leeuwarden 2024 vast te stellen. Met de wijziging van de verordening precariobelasting zijn reclameborden en lichtbakken niet meer belastingplichtig.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor t te stellen:
  a. de Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2024;
  b. de Eerste wijziging van de verordening precariobelasting Leeuwarden 2024 vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit:
  a. de Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2024;
  b. de Eerste wijziging van de verordening precariobelasting Leeuwarden 2024 vast te stellen;

 9. 4
  Bespreekpunten
 10. 4.1

  Voor het buurtschap Unia Oost heeft participatie plaatsgevonden middels drie stedenbouwkundige schetsen. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld waarbinnen alle drie de stedenbouwkundige schetsen passen. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (37)

  Voorgesteld besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia Oost” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06024BP01-VG01;
  c. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  d. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia Oost” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06024BP01-VG01;
  3. De verbeelding van het bestemmingsplan conform bijlage bij dit raadsbesluit aan te passen in die zin dat de plangrens in het noordoosten van het plangebied wordt aangepast door het ruimtebeslag voor de rotonde te laten vervallen;
  4. De verbeelding van het bestemmingsplan conform bijlage bij dit raadsbesluit aan te passen in die zin dat de bestemming “Groen” tegenover het adres Wergeasterdyk 43 Leeuwarden wordt verbreed, zodanig dat de grens tussen de bestemming “Groen” en de bestemming “Woongebied” op 50 meter uit de as van de Wergeasterdyk komt te liggen.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

 11. 4.1.1

  De FNP fractie besluit de motie niet in te dienen.

  Moties

  Titel
  Ontsluiting Unia-oost
 12. 4.1.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (36)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit het voorliggende conceptraadsbesluit als volgt te wijzigen:
  De gemeenteraad besluit:
  1. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia Oost” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06024BP01-VG01;
  3. De verbeelding van het bestemmingsplan conform bijlage bij dit raadsbesluit aan te passen in die zin dat de plangrens in het noordoosten van het plangebied wordt aangepast door het ruimtebeslag voor de rotonde te laten vervallen;
  4. De verbeelding van het bestemmingsplan conform bijlage bij dit raadsbesluit aan te passen in die zin dat de bestemming “Groen” tegenover het adres Wergeasterdyk 43 Leeuwarden wordt verbreed, zodanig dat de grens tussen de bestemming “Groen” en de bestemming “Woongebied” op 50 meter uit de as van de Wergeasterdyk komt te liggen.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

  Amendementen

  Titel
  Geen rotonde en verbreding bebouwingsvrije zone in bestemmingsplan plandeel Unia Oost
 13. 5

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Raadsleden (10)
  tegen
  Raadsleden (27)

  Besluit

  De motie wordt met 10 stemmen voor (VVD, Lijst058, FvD en FNP) en 27 stemmen tegen (PvdA, GLL, GBL, CDA, D66 en CU) verworpen.

  Moties

  Titel
  Uitgangspunten urgentieverordening
 14. 6

  In verband met het vertrek van de huidige adjunct-griffier mw. G.J.J.Hoving draagt de Werkgeverscommissie dhr. G. Vos als haar opvolger voor.

  Voorgesteld besluit

  gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie d.d. 14-03-2024  BESLUIT:


  - De heer Gerben Vos aan te wijzen als adjunct-griffier van de gemeente Leeuwarden m.i.v. 03-04-2024

  Besluit

  De gemeenteraad besluit gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie d.d. 14-03-2024:


  - De heer Gerben Vos aan te wijzen als adjunct-griffier van de gemeente Leeuwarden m.i.v. 03-04-2024

 15. 7

  De gemeenteraad neemt afscheid van de vertrekkende adjunct-griffier, mevrouw Hoving.

 16. 8

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering.