Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 10 juli 2024

19:00 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

  00:09:41 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

  00:12:21 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 3. 3

  00:12:36 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 4. 3.1

  De gemeente heeft een toezichthoudende taak op het  Openbaar Onderwijs. Op grond van de statuten van het schoolbestuur stichting Proloog worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraad. De Raad van Toezicht heeft mevrouw B. de Jong als voorzitter voorgedragen. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de voorgedragen kandidaat en deze te benoemen als voorzitter.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen mevrouw B. de Jong te benoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Proloog.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit mevrouw B. de Jong te benoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Proloog.

  00:12:39 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 5. 3.2

  zie bijgevoegd persbericht.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. De Jaarstukken gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  b. de volgende reserves op te heffen:
  · RES054 Reserve duurzaamheidslening
  · RES062 Reserve dorpen en platteland
  · RES064 Reserve oevers en steigers
  c. een bedrag van € 1.055.000 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling;
  d. een bedrag van € 18.176.000 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  e. het voordelig resultaat vast te stellen op € 10.101.000 en dit te storten in de Algemene Reserve en de begroting van het dienstjaar 2024 overeenkomstig te wijzigen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  a. De Jaarstukken gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  b. de volgende reserves op te heffen:
  · RES054 Reserve duurzaamheidslening
  · RES062 Reserve dorpen en platteland
  · RES064 Reserve oevers en steigers
  c. een bedrag van € 1.055.000 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling;
  d. een bedrag van € 18.176.000 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  e. het voordelig resultaat vast te stellen op € 10.101.000 en dit te storten in de Algemene Reserve en de begroting van het dienstjaar 2024 overeenkomstig te wijzigen.

  00:12:50 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 6. 3.3

  Ieder jaar worden de fractievergoedingen vastgesteld door de gemeenteraad nadat er een interne controle heeft plaatsgevonden. Met dit voorstel worden de fractievergoedingen uit het verantwoordingsjaar 2023 vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen voor het verantwoordingsjaar 2023:

  •  de definitieve fractievergoeding 2023 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;
  • de stand van het saldo reserve per 31-12-2023;
  •  de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot over deze periode. 
   Zoals opgenomen in bijlage 1 .  2. de herziende bijlage voor het verantwoordingsjaar Q2,3 en 4 2022 vast te stellen.
  Zoals opgenomen in bijlage 2.

  Besluit

  1. De gemeente raad besluit vast te stellen voor het verantwoordingsjaar 2023:

  • ;de definitieve fractievergoeding 2023 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;
  • de stand van het saldo reserve per 31-12-2023;
  • &;de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot over deze periode.;
   Zoals opgenomen in bijlage 1 .  2. de herziende bijlage voor het verantwoordingsjaar Q2,3 en 4 2022 vast te stellen.
  Zoals opgenomen in bijlage 2.

  00:13:10 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 7. 3.4

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle centrumgemeenteregelingen worden aangepast. Het college stelt aan de raad voor toestemming te geven tot het wijzigen van de
  centrumgemeenteregeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Leeuwarden

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de centrumgemeenteregeling samenwerking Noardeast-Fryslân- Leeuwarden.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit toestemming te verlenen voor het wijzigen van de centrumgemeenteregeling samenwerking Noardeast-Fryslân- Leeuwarden.

  00:13:26 - 00:14:00 - Sybrand Buma
 8. 3.5

  Het college legt de Jeugd Agenda 2024-2028 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Jeugd Agenda is de lokale vertaling van de opgaven uit de Hervormingsagenda Jeugd en uit de Fryske Regiovisie Jeugdhulp die in februari 2023 door de gemeente raad is vastgesteld.
  Met de Jeugd Agenda bouwen we aan en investeren we samen met lokale partners in een stevig fundament: een sterke sociale basis gericht op normaliseren en preventie, inclusief onderwijs en een toegang waarin het inzetten van de juiste hulp op het juiste moment, zo licht als mogelijk, maar zwaar indien nodig voorop staat.
  De Jeugd Agenda is een meerjarenagenda waarin we kiezen voor een focus op drie pijlers (Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven, Jeugd & inclusiever onderwijs, Jeugd & (gemeentelijke) toegang). Elke pijler bevat een aantal doelen die in de periode 2024-2028 in nauwe samenwerking met partners, ouders en jeugdigen worden omgezet in concrete acties. Het college heeft, onder voorbehoud van vaststelling van de Jeugd Agenda, het Uitvoeringsplan 2024-2025 vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (34)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. De Jeugd Agenda 2024-2028, met uitzondering van de bijlage Uitvoeringsagenda Jeugd 2024-2025, vast te stellen;
  b. De incidentele kosten van de uitvoering in 2024-2026 van € 4.150.000 te dekken uit de reserve budgetoverheveling;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit:
  a. De Jeugd Agenda 2024-2028, met uitzondering van de bijlage Uitvoeringsagenda Jeugd 2024-2025, vast te stellen;
  b. De incidentele kosten van de uitvoering in 2024-2026 van € 4.150.000 te dekken uit de reserve budgetoverheveling;

  Raadsleden Magré (D66)  en Runhart (Lijst058) leggen een stemverklaring af.

  00:13:45 - 00:14:00 - Sybrand Buma
  00:14:00 - 00:15:01 - Johan Magré
  00:15:01 - 00:15:14 - Sybrand Buma
  00:15:14 - 00:15:50 - Carina Runhart
  00:15:50 - 00:17:05 - Sybrand Buma
  00:17:05 - 00:17:22 - Cor Wijnstra
  00:17:22 - 00:17:40 - Sybrand Buma
 9. 4

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering.

  00:17:32 - 00:17:40 - Sybrand Buma