Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 29 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt conform vastgesteld.

 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 3. 3
  Hamerstukken
 4. 3.1

  Op 1 juli 2022 is de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wet wijzigt onder andere de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast, waaronder die van de Marrekrite. Dit betekent dat er twee besluitvormingsmomenten zijn voor de raad in een voorgeschreven volgorde: eerst de zienswijzenprocedure, daarna de toestemmingsprocedure. Op dit moment is de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen tegen het voorliggende wijzigingsvoorstel. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van de Marrekrite;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van de Marrekrite;

 5. 3.2

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast, waaronder die van Hûs & Hiem. Voor de advisering over monumenten en welstand doen zeventien Friese gemeenten mee aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hûs en Hiem. Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van deze Friese gemeenten. Op basis van de brief van Hûs & Hiem is vastgesteld dat de wettelijke bepalingen van de gewijzigde Wgr op een juiste wijze zijn verwerkt in het ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Hûs & Hiem. Het college is bevoegd de GR te treffen. Voor het college dit kan doen, kan de raad een zienswijze indienen en moet de raad toestemming verlenen aan het college om de regeling te treffen. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van Hûs en Hiem;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van Hûs en Hiem;

 6. 3.3

  De gemeenschappelijke regeling FUMO moet worden gewijzigd. De herziene Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat er aan enkele nieuwe (technische) vereisten moet worden voldaan. De gemeenteraad kan zienswijzen geven op de voorgestelde wijziging. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van de FUMO;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van de FUMO;

 7. 3.4

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân vóór 1 juli 2024 worden aangepast. Op 24 januari 2024 heeft de gemeenteraad besloten geen zienswijze af te geven. Na ontvangst van alle zienswijzen heeft de Veiligheidsregio een reactienota opgesteld met een reactie op alle zienswijzen waarin het aangeeft welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de ontwerpregeling die nu voor toestemming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het college stelt aan de raad voor toestemming te geven tot het wijzigen van deze gemeenschappelijk regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Fryslân

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Fryslân.

 8. 3.5

  De gemeente Leeuwarden werkt samen met verschillende gemeenten in Fryslân samen op het terrein van bedrijfsvoering. Deze afspraken zijn vervat in centrumregelingen, waarbij de gemeente Leeuwarden centrumgemeente is. De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle centrumgemeenteregelingen vóór 1 juli 2024 worden aangepast. Op 5 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten besloten geen zienswijze te geven. Ook de raden van de gemeenten Waadhoeke, Vlieland, Ameland, Terschelling, Texel en Schiermonnikoog zijn door hun colleges van burgemeester en wethouders geadviseerd om geen zienswijze te geven. Dit advies is door alle gemeenteraden overgenomen, behalve door de gemeenteraad van Terschelling. De zienswijze van de gemeenteraad van Terschelling betrof een technische aanpassing die is verwerkt. Het college stelt aan de raad voor toestemming te geven tot het wijzigen van centrumgemeenteregelingen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de centrumgemeenteregelingen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit toestemming te verlenen voor het wijzigen van de centrumgemeenteregelingen.

  Raadslid Runhart verlaat de zaal bij dit agendapunt.

 9. 3.6

  De gemeente heeft een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Het doel hiervan is het behouden van voldoende en financieel gezonde schoolbesturen in de gemeente Leeuwarden. Naast de zorgplicht voor het hebben van voldoende openbaar onderwijs in de gemeente, heeft dit vooral betrekking op de besluitvorming rondom de begroting, jaarrekening en het benoemen van leden van de Raad van toezicht. De toezichthoudende rol staat op afstand maar heeft de mogelijkheid om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing. Het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden wordt in stand gehouden door een aantal stichtingen. 
  Het college heeft de begroting van de Stichting Elan Onderwijsgroep voor het jaar 2024 ter goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden en de overige begrotingen voor kennisgeving aan de gemeenteraad opgestuurd. De aangeboden begrotingen voor het jaar 2024 geven geen reden om één van de begrotingen niet goed te keuren of opmerkingen/zienswijzen in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De begrotingen 2024 van Elan goed te keuren;
  b. de begroting van de Stichting Kyk voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen;
  c. de begroting van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen opmerkingen te maken;
  d. de begroting van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord Fryslân voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen;

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad besluit om:
  a. De begrotingen 2024 van Elan goed te keuren;
  b. de begroting van de Stichting Kyk voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen;
  c. de begroting van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen opmerkingen te maken;
  d. de begroting van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord Fryslân voor het jaar 2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen;

 10. 3.7

  De jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van GR SW Fryslân zijn 29 maart 2024 door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. De GR SW Fryslân is de formele werkgever van inwoners met een SW-indicatie die werkzaam zijn bij het sociale werkbedrijf Caparis NV. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en eventueel een zienswijze te geven op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het college van Leeuwarden stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van de GR SW Fryslân;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van de GR SW Fryslân;

 11. 3.8

  Het bestemmingsplan ‘Hilaard – Hoptilsterdyk 28’ maakt de bouw van 7 woningen mogelijk op de voormalige schoollocatie in Hilaard. Het woonprogramma bestaat uit vier vrijstaande woningen en drie rijwoningen. De maximaal voorgeschreven goothoogte bedraagt 4 meter. De maximaal voorgeschreven nokhoogte 9 meter. Het bestemmingsplan heeft van 14 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De ambtshalve wijzigingen vast te stellen; 
  b. Het bestemmingsplan ‘Hilaard - Hoptilsterdyk 28’ gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.27001BP00-VG01;
  c. Geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad besluit om:
  a. De ambtshalve wijzigingen vast te stellen; 
  b. Het bestemmingsplan ‘Hilaard - Hoptilsterdyk 28’ gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.27001BP00-VG01;
  c. Geen exploitatieplan vast te stellen;

 12. 3.9

  Leeuwarden heeft in juni 2023 een subsidie aangevraagd bij het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Het betrof een Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie 2023. De subsidieaanvraag is gehonoreerd en op 9 november 2023 is hierop een toekenning gekomen van € 4.173.849,-. Het doel van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie is om woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning te stimuleren om hun woning te isoleren en daarmee energie te besparen. Met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen is het doel om 1.540 woningen in de periode tot en met december 2026 te verduurzamen. Dit doen we door het aanbieden van de subsidieregeling ‘Isolatie eigen woning gemeente Leeuwarden’. Het college heeft de subsidieregeling 'Isolatie eigen woning gemeente Leeuwarden' vastgesteld onder het voorbehoud dat de gemeenteraad hiervoor het benodigde budget van € 4.173.849,- beschikbaar stelt. De subsidieregeling is voor de aanpak van slecht geïsoleerde woningen en heeft een subsidieplafond van € 3.328.500,-.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidieregeling Isolatie Eigen Woning in de periode 2024-2026 ter grootte van € 4.173.849 en dit te dekken uit de bijdrage van het Rijk op basis van de SpUk lokale aanpak Nationaal Isolatie Programma;
   b. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
   a. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidieregeling Isolatie Eigen Woning in de periode 2024-2026 ter grootte van € 4.173.849 en dit te dekken uit de bijdrage van het Rijk op basis van de SpUk lokale aanpak Nationaal Isolatie Programma;
   b. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;
 13. 3.10

  Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele financiële situatie met betrekking tot het project met de flexwoningen op de Pier. Daarnaast heeft het college van B&W de gemeenteraad gevraagd om een aanvullend krediet.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a een aanvullend krediet van € 2,2 mln beschikbaar te stellen voor de realisatie van 192 flexwoingen op de Pier;
  b van het bedrag onder a. € 1,3 mln te dekken uit een extra bijdrage van het rijk in het kader van transitiekosten en € 0,9 mln af te schrijven en de hiermee gepaard gaande kapitaallaten van € 943.000 over een periode van 10 jaar te verwerken in de businesscase;
  c het tekort van € 351.000,- op basis van de geactualiseerde businesscase te dekken uit de reserve afschrijvingen;
  d een bedrag van € 351.000 toe te voegen aan de reserve afschrijvingen ten laste van de algemene reserve;
  e de begroting 2024 en verder aan te passen conform de baten en lasten die zijn opgenomen in de geactualiseerde businesscase;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a een aanvullend krediet van € 2,2 mln beschikbaar te stellen voor de realisatie van 192 flexwoingen op de Pier;
  b van het bedrag onder a. € 1,3 mln te dekken uit een extra bijdrage van het rijk in het kader van transitiekosten en € 0,9 mln af te schrijven en de hiermee gepaard gaande kapitaallaten van € 943.000 over een periode van 10 jaar te verwerken in de businesscase;
  c het tekort van € 351.000,- op basis van de geactualiseerde businesscase te dekken uit de reserve afschrijvingen;
  d een bedrag van € 351.000 toe te voegen aan de reserve afschrijvingen ten laste van de algemene reserve;
  e de begroting 2024 en verder aan te passen conform de baten en lasten die zijn opgenomen in de geactualiseerde businesscase;

  Raadslid Luik (VVD) legt een stemverklaring af.
  De fracties van VVD en FvD stemmen tegen het voorstel.

 14. 3.11

  Het college stelt de gemeenteraad voor om de Financiële Verordening Leeuwarden 2023 te wijzigen. Het betreft een aanvulling van artikel 11 Begrotingsrechtmatigheid voor het begrip tijdigheid. Dit begrip wordt gehanteerd als norm voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het begrip tijdigheid is van belang bij het bepalen van de rechtmatigheid van afwijkingen op baten en onderschrijding van lasten. Het voorstel is om de verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aan te passen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Financiële Verordening Leeuwarden 2023 te wijzigen en Tweede Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om de Financiële Verordening Leeuwarden 2023 te wijzigen en Tweede Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening 2023 vast te stellen.

 15. 3.12

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân(VRF) heeft de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 toegestuurd met daarbij het verzoek om op deze twee documenten een zienswijze te geven. Het college stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit geen zienswijze te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân.
 16. 3.13

  Deelnemende gemeenten en provinciale staten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van het recreatieschap Marrekrite 2025 naar voren te brengen. Het college stelt aan de raad voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van Recreatieschap Marrekrite en de zienswijze conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van Recreatieschap Marrekrite en de zienswijze conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;

 17. 3.14

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbrengen van 3 recreatiearken op het adres de Burd 22 in Grou. Deze aanvraag houdt verband met compensatieafspraken die de Dienst Landelijk Gebied (nu provincie Fryslan) in het verleden heeft gemaakt met een aantal grondeigenaren op De Burd in verband met de ontgraving van De Burd. De feitelijke aanleg van de haven ten behoeve van deze arken is in opdracht van de provincie al uitgevoerd. 
  Om medewerking aan dit verzoek te kunnen verlenen is een bestemmingsplan opgesteld. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten voor dit project de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. 


  Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. In de reactienota wordt ingegaan op de zienswijzen. Blijkens deze nota worden belangen van de zienswijzenindieners niet onevenredig geschaad; er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.  De zienswijzen geven geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01012BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 3 recreatie arken Burd 22' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01012BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Raadslid Veldstra (FNP) legt een stemverklaring af.

 18. 3.15

  Alliander is gevestigd op het adres Melkemastate 2 in Leeuwarden. Deze bedrijfslocatie wordt deels herontwikkeld naar wonen, omdat de bedrijfsactiviteiten van Alliander veranderen en er ter plekke minder ruimte nodig is voor de bedrijfsvoering. Aan de zuidzijde van het perceel bevinden zich de onderhouds- en opslaggebouwen alsook een groot parkeerterrein. Dit zuidelijke terrein is verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling. Van Wijnen is voornemens om hier 61 rijwoningen en 32 appartementen te realiseren. Vooruitlopend op de formele procedures zijn omwonenden en het wijkpanel door middel van een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan is diverse malen met de direct omwonenden gesproken. Uiteindelijk is besloten om de beoogde ontsluitingswegen naar de Gaumastate te laten vervallen. Daarbij is aan de omwonenden wel gemeld dat in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet het noodzakelijk was om het ontwerpbestemmingsplan voor de jaarwisseling ter visie te leggen en dat het niet meer mogelijk was om voor de tervisielegging deze aanpassingen door te voeren in het bestemmingsplan. Er is aan de omwonenden toegezegd dat het bestemmingsplan tijdens de procedure zal worden aangepast; in het bestemmingsplan dat aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd zijn de ontsluitingswegen op de Gaumastate dan ook vervallen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden of om het bestemmingsplan verder aan te passen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Melkemastate' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Melkemastate' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04004BP01-VG01; 
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Melkemastate' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Melkemastate' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04004BP01-VG01; 
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

 19. 3.16

  Op 24 januari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herindelingsontwerp grenscorrectie toegangsweg “spottersbult Marsum”. Voor deze grenscorrectie wordt de wet Algemene regels herindeling (wet Arhi) gevolgd. Na de vaststelling van het ontwerp is er in de periode van 1 februari tot 1 april 2024 de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen op dit ontwerp. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De gemeenteraad Waadhoeke heeft eenzelfde procedure gelijktijdig doorlopen. Ook hier zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om:
  a. De herindelingsregeling grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart;
  b. Af te zien van een financiële verrekening tussen betrokken gemeenten ten gevolge van de grenscorrectie;
  c. De herindelingsregeling, inclusief bijbehorend ondertekend raadsbesluit, aan Gedeputeerde Staten Fryslân te zenden;
  d. Gedeputeerde Staten van Fryslân te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt op 1-1-2025;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. De herindelingsregeling grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart;
  b. Af te zien van een financiële verrekening tussen betrokken gemeenten ten gevolge van de grenscorrectie;
  c. De herindelingsregeling, inclusief bijbehorend ondertekend raadsbesluit, aan Gedeputeerde Staten Fryslân te zenden;
  d. Gedeputeerde Staten van Fryslân te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt op 1-1-2025;

  Het raadslid Oudhuis (FvD) wenst geacht te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

 20. 3.17

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het eerste verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2024 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024 vast te stellen.

 21. 3.18

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Nieuw Oud Oost’ en ontwerp het beeldkwaliteitsplan 'Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Beeldkwaliteitsplan Nieuw Oud Oost hebben vanaf 4 mei 2023 ter visie gelegen. De plannen zijn nu gereed en het college heeft besloten om deze samen met de grondexploitatie en kredieten ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de raad voor te stellen
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen inzake Het bestemmingsplan “Nieuw Oud Oost” vast te stellen;
  b. Ambtshalve ingebrachte wijzigingen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Nieuw Oud Oost” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04020BP00-VG01;
  d. Het beeldkwaliteitsplan met welstandsrichtlijnen Nieuw Oud Oost vast te stellen;
  e. de grondexploitatie (GREX) ‘Nieuw Oud Oost velden’ vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  f. een budget voor het faciliterend grondcomplex ‘Nieuw Oud Oost stadion’ beschikbaar te stellen van € 821.000 en dit te dekken uit de exploitatiebijdrage van Leyten BV conform de gesloten overeenkomst;
  g. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.680.000 voor de gebiedsoverstijgende investeringen;
  h. het krediet onder h te dekken uit een bijdrage uit de GREX van € 1.180.000 en een bijdrage van Leyten van € 500.000;
  i. Een krediet van € 1.373.000 voor gebiedsoverstijgende investeringen op te voeren in de toekomstige investerings- en onderhoudsprogramma’s verhardingen;
  j. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen inzake Het bestemmingsplan “Nieuw Oud Oost” vast te stellen;
  b. Ambtshalve ingebrachte wijzigingen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Nieuw Oud Oost” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04020BP00-VG01;
  d. Het beeldkwaliteitsplan met welstandsrichtlijnen Nieuw Oud Oost vast te stellen;
  e. de grondexploitatie (GREX) ‘Nieuw Oud Oost velden’ vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  f. een budget voor het faciliterend grondcomplex ‘Nieuw Oud Oost stadion’ beschikbaar te stellen van € 821.000 en dit te dekken uit de exploitatiebijdrage van Leyten BV conform de gesloten overeenkomst;
  g. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.680.000 voor de gebiedsoverstijgende investeringen;
  h. het krediet onder h te dekken uit een bijdrage uit de GREX van € 1.180.000 en een bijdrage van Leyten van € 500.000;
  i. Een krediet van € 1.373.000 voor gebiedsoverstijgende investeringen op te voeren in de toekomstige investerings- en onderhoudsprogramma’s verhardingen;
  j. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;

 22. 4
  Bespreekstukken
 23. 4.1

  Er is een aantal doelgroepen die het lastig hebben op de kopersmarkt. Het college heeft nu een huisvestingsverordening opgesteld met daarin een opkoopbescherming en een verbod op tweede woninggebruik in Grou en Warten. De opkoopbescherming houdt een verbod in op het opkopen van betaalbare koopwoningen voor de verhuur. Het college stelt voor om in een groot deel van de stad Leeuwarden een opkoopverbod tot een WOZ waarde van € 260.000 voor. Zo maken koopstarters een betere kans en werken we aan een betere leefbaarheid. In Grou en Warten worden veel woningen als tweede woning gebruikt. Met het komende verbod blijven er meer woningen voor huishoudens die in Grou en Warten willen wonen.
  Het college heeft besloten om huisvestingsverordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden vast te stellen;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om de Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden vast te stellen;

 24. 4.1.1

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Raadsleden (13)
  tegen
  Raadsleden (23)

  Besluit

  Het amendement wordt met 13 stemmen voor (VVD, D66, FNP, Lijst058 en FvD) en 23 stemmen tegen verworpen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Huisvestingsverordening - VVD
 25. 5

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.


  De motie wordt aangehouden door de indiener.

  Moties

  Titel
  Extra middelen stimuleren innovatie ondernemers
 26. 6

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Besluit

  De gemeenteraad:

  • Verzoekt het college: - Voor de aanpak van ondermijning voor de jaren 2025, 2026 en 2027 incidenteel € 150.000,- per jaar extra in te zetten voor het uitvoeren van een effectieve en integrale ondermijningsaanpak. - In afwijking van wat wordt voorgesteld in de midterm review, voor de jaren 2025, 2026 en 2027 per jaarschijf € 600.000,- incidenteel op te nemen in de begroting voor de aanpak van ondermijning. - De gevraagde extra inzet van totaal € 450.000,- te dekken uit de algemene reserve. 

  • Roept het college op: - Te (blijven) zoeken naar structurele financiering voor de aanpak van ondermijning.

  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Extra middelen aanpak ondermijning
 27. 7

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college: 
  • Samen met Stichting Bonifatiustoren uit te zoeken welke rol de gemeente kan nemen om dit belangrijke neogotisch monument te behouden; 
  • Voor de het zomerreces met een reactie naar de raad te komen;

  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Bonifatiuskerk
 28. 8

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (35)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college: 
  • Voor de begrotingsbehandeling te komen met een financieel plan voor de continuering van de taken die het Netwerkcetrum De Klomp nu uitvoert met inachtneming de toekomstige huisvestingskosten.

  De motie wordt met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (FvD) aangenomen.

  Moties

  Titel
  De Klomp
 29. 9

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (32)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  De gemeenteraad roept het college op: 

  • Een rioolwateronderzoek eenmaal, dan wel twee maal per jaar te laten uitvoeren binnen de gemeente Leeuwarden;  
  • Dekking te vinden voor dit terugkerende onderzoek binnen het domein veiligheid en dit bij de begrotingsbehandeling concreet terug te laten komen.

  De motie wordt met 32 stemmen voor en vier stemmen tegen (D66, FvD) aangenomen.

  Moties

  Titel
  Rioolwateronderzoek
 30. 10

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (36)

  Besluit

  De gemeenteraad roept het college op: 

  • Om bij de woon-zorgvisie en het beleidskader wonen in de stad specifiek aandacht te besteden aan senioren, ook vitale senioren die nog geen acute zorgvraag hebben. En gaat over tot de orde van de dag.

  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Glansrijk wonen
 31. 11

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Raadsleden (33)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college: 

  • in afwijking van wat wordt voorgesteld in de MTR, voor de jaren 2025 en 206 per jaarschijf €40.000 incidenteel op te nemen in de begroting voor een (werk)budget voor het thema diversiteit en inclusie; 
  • met dit budget ook een subsidieregeling te ontwikkelen met voorwaarden die verankerd zijn in de portefeuille diversiteit en inclusie en deze een jaar na invoering te evalueren met de raad; 
  • de gevraagde extra inzet van in totaal €80.000,- te dekken uit de Algemene Reserve;

  De motie wordt met 33 stemmen voor en drie stemmen tegen (Lijst058, FvD) aangenomen.

  Moties

  Titel
  (Werk)budget voor diversiteit en inclusie
 32. 12

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (6)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:  

  • Maximaal 15.000 euro uit het ISI beschikbaar te stellen voor een parttime (interim) coördinator voor 2024 om het COC in Leeuwarden te begeleiden bij vormen van een toekomstbestendige organisatie passend bij de uitvoering van de opdracht zoals wordt opgenomen in de Regenboogagenda, die de bereikbaarheid waarborgt voor de doelgroep & samenwerkingsorganisaties & de vrijwilligerscoördinatie; 
  • Deze middelen alleen beschikbaar te stellen na een onderbouwde aanvraag door het COC en vaststellen van de regenboogagenda. In deze aanvraag dient duidelijk naar voren te komen dat de rol van de parttime interim (coördinator) onafhankelijk van de gemeente wordt ingevuld. 

  De gemeenteraad verzoekt het college:

  • Te onderzoeken op welke wijze opvolging aan deze motie gegeven kan worden in 2025 en verder middels een voorstel na de behandeling van de Regenboogagenda. • De financiële consequenties van bovengenoemd voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen bij de behandeling van de Begroting 2025.

  De motie wordt met 30 stemmen voor en zes stemmen tegen (Lijst058, FvD, GBL) aangenomen.

  Moties

  Titel
  COC
 33. 13

  Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het debat over de Midterm Review dat op 22 mei heeft plaatsgevonden.


  De motie wordt door de indienende partijen aangehouden.

 34. 16

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering.