Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

Reguliere besluitvorming

woensdag 30 november 2022

19:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld

 3. 3

  Met de benoeming van de heer Lokhorst als voorzitter van de Rekenkamer op 12 oktober jl. is een vacature ontstaan voor een lid van de Rekenkamer.  De Auditcommissie is o.g.v. de Verordening Rekenkamer verantwoordelijk voor de selectie en voordracht.

  Voorgesteld besluit

  1. Drs. E. Lukovac RA te benoemen als lid van de Rekenkamer met ingang van 30 november 2022;

  Besluiten

  De gemeenteraad besluit om drs. E. Lukovac RA te benoemen als lid van de Rekenkamer met ingang van 30 november 2022;

  Toelichting:
  De stemcommissie, bestaande uit de raadsleden Douwstra, Dragstra en Atsma maakt de uitslag bekend. De voorzitter van de stemcommissie, raadslid Dragstra, presenteert de stemuitslag.


  Er zijn 34 stembrieven ingeleverd.


  Voor: 33
  Tegen: 0
  Ongeldige stemmen: 1


  Vervolgens heeft mevrouw E. Lukovac de belofte afgelegd

  1. Drs. E. Lukovac RA te benoemen als lid van de Rekenkamer met ingang van 30 november 2022;
 4. 4
  Hamerstukken
 5. 4.1

  Er zijn plannen voor de bouw van een woning op een braakliggend perceel tussen de adressen Achter de Hoven 206 en 208 in Leeuwarden. De woning bestaat uit een bouwlaag met kap en een aanbouw in een bouwlaag plat afgedekt. De gemeente kan medewerking verlenen aan deze plannen door middel van een nieuw bestemmingsplan. Met het oog op een voorspoedige voortgang en het bundelen van beroepsprocedures, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om planologische medewerking te verlenen door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure gelijktijdig met de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning: de zgn. coördinatieregeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van een woning op een perceel tussen Achter de Hoven 206 en 208 in Leeuwarden;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van een woning op een perceel tussen Achter de Hoven 206 en 208 in Leeuwarden;
 6. 4.2

  Voorgesteld besluit

  De Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden (eerste wijziging) vaststellen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden (eerste wijziging) vaststellen.

 7. 4.3

  Sinds begin maart vangt Leeuwarden Oekraïense vluchtelingen op in de opvanglocaties Nieuw Mellens en Oer ’t Hout.
  Deze overeenkomsten zijn inmiddels verlengd tot 1 maart 2023 voor Nieuw Mellens en 1 april 2023 voor Oer 't Hout, Het college stelt de raad voor een aanvullend budget van € 3.040.000 voor de opvang tot 1 april 2023 beschikbaar te stellen.
  Voor de overeenkomsten is het van belang om rechtmatig te handelen. Voor drie overeenkomsten voor de opvanglocaties Nieuw Mellens en Oer ’t Hout is er ruimte voor gemeenten om een beroep op dwingende spoed te doen (artikel 2:32 lid 1 sub c Aanbestedingswet). Het college heeft de betreffende overeenkomsten bekrachtigd en daarbij een beroep op dwingende spoed gedaan.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om:
   a. Een aanvullend budget van € 3.040.000 beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de periode tot 1 april 2023 en dit bedrag te dekken uit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.
   b. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 1.000.000.
   c. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 2.040.000.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
   a. Een aanvullend budget van € 3.040.000 beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de periode tot 1 april 2023 en dit bedrag te dekken uit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.
   b. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 1.000.000.
   c. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen met een bedrag van € 2.040.000.
 8. 4.4

  Betreft de 8e Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden waarin de zomerwijzigingen van de Model-APV zijn verwerkt, als ook de aanpassingen die voortvloeien uit het actualiseren van het ligplaatsenbeleid.
  Hoort bij voorstel 1915

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de raad voor te stellen om de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden te wijzigen conform het concept-raadsbesluit.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden te wijzigen conform het concept-raadsbesluit.

 9. 4.5

  Als gemeente Leeuwarden zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het doel is om de openbare ruimte en het gebruik ervan duurzaam in stand te houden. Het gaat daarbij over een fors aantal objecten (kapitaalgoederen of assets) in de openbare ruimte die nuttig en nodig zijn voor het beoogde gebruik. Hoe we die beheren is aangegeven in de kadernota beheer en onderhoud kaptaalgoederen. Het college heeft besloten om deze nota ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de kadernota beheer en onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de kadernota beheer en onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen;

 10. 4.6

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel voor het geven van een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân inzake de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden voor verdere afhandeling.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit de brief aan de Veiligheidsregio Fryslân inzake de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel vast te stellen.

 11. 4.7

  Advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé (omroep LEO Middelsé) als lokale publieke media-instelling in de gemeente Leeuwarden per 1-1-2023. De omroep voldoet aan de wettelijke eisen, zoals bepaald in artikel 2.61 van de Mediawet, en er zijn geen andere aanvragers. Het verzorgen van het dagelijkse nieuws voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden is een taak die behouden moet worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan gemeenteraad voor te stellen:
  a. Het Commissariaat voor de Media te berichten dat Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, zoals bepaald in artikel 2.61 van de Mediawet.
  b. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé opnieuw voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit:
  a. Het Commissariaat voor de Media te berichten dat Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, zoals bepaald in artikel 2.61 van de Mediawet.
  b. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé opnieuw voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leeuwarden.

 12. 4.8

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard. Het plan voorziet in het plaatsen van 8 trekkershutten van 40 m2 en twee kleinschalige sanitair gebouwen, welke worden geplaatst achter op het bouwperceel. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.


  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbeschikking hebben vanaf 4 augustus 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn géén zienswijzen ingediend.


  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard af te geven;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard af te geven;
 13. 4.9

  Het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ geeft de gewenste inrichting van Heechterp weer, zoals de kavels, het groen, de wegen en de parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundige plan is een uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde 'Masterplan Heechterp Vernieuwt' uit 2021. De wijkvernieuwing bestaat onder andere uit het slopen van 24 portiekflats met in totaal 567 sociale huurwoningen. Hiervoor worden in totaal 621 woningen en appartementen in verschillende segmenten teruggebouwd.
  Bewoners en andere betrokkenen zijn op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Via de contactgroep Heechterp hebben bewoners en andere betrokkenen meegedacht over de wijkvernieuwing. Daarnaast zijn, onder andere, verschillende themabijeenkomsten georganiseerd waarin actief meegedacht is.
  Het concept stedenbouwkundig plan heeft vanaf 14 juli 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Gedurende deze periode zijn 4 inspraakreacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het stedenbouwkundig plan op één punt gewijzigd. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Heechterp Vernieuwt' gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de reactie- en antwoordnota vast te stellen;
  b. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ gewijzigd vast te stellen;
  c. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’  te bekrachtigen;


  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit:
  a. de reactie- en antwoordnota vast te stellen;
  b. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ gewijzigd vast te stellen;
  c. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’  te bekrachtigen;


  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;

 14. 4.10

  Met het vertrek van SC Cambuur naar het nieuwe stadion bij het WTC ontstaat de kans om de locatie van het huidige Cambuurstadion te herontwikkelen. De ambitie is om een stedelijk woonklimaat, met een diversiteit aan woningen, in een groene (parkachtige) omgeving te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan bepaald de ruimtelijke kaders voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het concept stedenbouwkundig plan heeft van 24 januari 2022 t/m 6 april 2022 voor inspraak ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 17 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven het college geen aanleiding om het stedenbouwkundig plan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college stelt aan de gemeenteraad wel een zestal ambtshalve wijzigingen voor ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Nieuw Oud Oost' gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c.  de door het college opgelegde geheimhouden ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’  te bekrachtigen;
  d. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Nieuw Oud Oost’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c.  de door het college opgelegde geheimhouden ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’  te bekrachtigen;
  d. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Nieuw Oud Oost’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;

 15. 5
  Bespreekstukken
 16. 5.1

  Iedereen merkt de gevolgen van de hoge inflatie. Vooral de energiekosten zijn sterk gestegen en dit is voor veel huishoudens een toenemend probleem. Het Rijk heeft daarop maatregelen genomen.
  Het college wil extra ondersteuning bieden aan de inwoners van Leeuwarden, en aan de gemeente verbonden instellingen en contractpartners.
  Specifiek voor de inwoners stelt het college de raad voor om een vergoeding te verstrekken in 2022 aan huishoudens met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de bijstandsnorm, en om een vergoeding te verstrekken in 2022 aan studenthuishoudens met een eigen energiecontract.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Voorgesteld besluit

  1. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding voor ieder huishouden met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm te verstrekken, en hierbij de volgende staffel te hanteren op het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm:
  125 – 130%: € 800
  130 – 140%: € 500
  140 – 150%: € 300
  2. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding van € 1300 te verstrekken aan studenthuishoudens met een energiecontract.
  3. Voor de uitvoering van 1.1 en 1.2 de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022’ en de beleidsregels ‘Tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022 voor inkomens hoger dan 125% bijstandsnorm’ vast te stellen’.
  4. Voor uitvoering van 1.1 en 1.2 een budget van € 4,3 miljoen in 2022 ter beschikking te stellen en dit voor € 250.000 te dekken uit het programma Werk en Inkomen, en voor € 4,05 miljoen uit de Algemene Reserve.
  5. Om in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 te verstrekken aan de groep tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm, vooruitlopend op vaststelling van Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023.
  6. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.

  Besluit

  De gemeente raad besluit:
  1. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding voor ieder huishouden met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm te verstrekken, en hierbij de volgende staffel te hanteren op het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm:
  125 – 130%: € 800;
  130 – 140%: € 500;
  140 – 150%: € 300.
  2. Om aanvullend over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding van € 1300 te verstrekken aan zelfstandig wonende studenten van 18 jaar en ouder, met een inkomen tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm, met een energiecontract op naam dan wel een all-in huurcontract op naam;
  3. Voor de uitvoering van 1 en 2 de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022 voor studenten’ en de beleidsregels ‘Eénmalige tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022-2 voor inkomens hoger dan 125% bijstandsnorm’ vast te stellen.
  4. Voor de uitvoering van 1 en 2 een budget van € 4.440.000 in 2022 ter beschikking te stellen en dit voor € 390.000 te dekken uit het programma Werk en Inkomen, en voor € 4,05 miljoen uit de Algemene Reserve.
  5. Om in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 te verstrekken aan de groep tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm, vooruitlopend op vaststelling van Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023.
  6. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.

 17. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  Raadsleden (15)
  tegen
  Raadsleden (20)

  Besluit

  Met 15 stemmen voor (Christen Unie, VVD, LIJST058, D66, FNP en raadslid Vlutters) en 20 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, CDA en GBL) is het amendement verworpen

  Amendementen

  Titel
  Amendement raadsvoorstel aanpak gevolgen inflatie incl staffel studenten CU VVD Lijst058 D66 FVD FNP
 18. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  Met unanieme stemmen is het amendement aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement raadsvoorstel aanpak gevolgen inflatie CU PvdA VVD GB FNP CDA GL D66 Lijst058 FVD
 19. 5.1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college de aanvullende financiële middelen in te zetten voor steun aan maatschappelijke voorzieningen en verenigingen in onder meer de sport en de cultuur.

  De motie is aangenomen met unanieme stemmen.

  Moties

  Titel
  Motie; Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen - CDA
 20. 6
  Sluiting