Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 13 juli 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Eline de Koning
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Agendapunt 5.3 Motie Geen woningbouw op Groene Kruisgebouw locatie Grou wordt van de agenda afgevoerd en t.z.t. vervangen door een agenderingsverzoek over de wijziging van het betreffende bestemmingsplan.

 2. 2

  Besluit

  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Dhr. Van der Meulen is geïnstalleerd als fractieassistent voor Gemeentebelangen Leeuwarden.

 4. 4
  Hamerstukken
 5. 4.1

  Door een CPO-groep uit Mantgum is een woningbouwplan ontwikkeld voor de bouw van 12 woningen in Mantgum. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Mantgum - CPO 12 woningen’ heeft 6 weken ter visie gelegen. Binnen de tervisie-termijn zijn 53 zienswijzen ingediend; 8 kritische zienswijzen en 45 ondersteunende zienswijzen. In de ‘reactie- en antwoordnota zienswijzen’ wordt hier uitgebreid op ingegaan. Als gevolg van deze reacties is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. De belangrijkste aanpassing houdt verband met de landschappelijke inpassing naar aanleiding van een zienswijze van de provincie. Overigens vormen de zienswijzen geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Mantgum – CPO 12 woningen’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (31)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Mantgum - CPO 12 woningen' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Mantgum - CPO 12 woningen' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraadbesluit om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Mantgum - CPO 12 woningen' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Mantgum - CPO 12 woningen' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO
  c. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Dhr. Van der Galiën legt een stemverklaring af over de reden voor zijn tegenstem. De rest van de fractie Lijst058 stemt voor het voorstel.
  Er is ook een stemverklaring van mw. De Boer van de fractie FNP.

 6. 4.2

  De rekenkamer van Leeuwarden heeft deelgenomen aan het DoeMee onderzoek naar de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. Dit DoeMee onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Aan het onderzoek hebben 93 rekenkamer(commissie)s deelgenomen waarvan acht provinciale rekenkamers, de rekenkamercommissies van twee waterschappen en 83 gemeentelijke rekenkamer(commissie)s. De aanleiding voor het onderzoek vormt de nieuwe wet, de Wet open overheid (Woo), welke per 1 mei 2022 in werking is getreden.
  Er is onderzocht hoe de overheden vorm geven aan de afhandeling van Wob-verzoeken. In hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) gaat stellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
  • Gelezen het rapport ‘Bestuurlijke rapport praktijk van de WOB’;
  • Kennis te hebben genomen van de bestuurlijke reactie van b. en w.;
  • Met inachtneming van het besprokene tijdens de informatiebijeenkomst op 22 juni 2022
  BESLUIT:

  1. Het college te verzoeken (op termijn) voor de periode vanaf 2018 alsnog Wob-verzoeken en de besluiten op die verzoeken te publiceren.
  2. Het college te verzoeken informatie bij te houden over aantallen, de achtergrond van verzoekers, de adressant van verzoeken, de onderwerpen, de mate van inwilliging, gegevens over beslistermijnen en rechtsbescherming (bezwaar, eventueel [hoger] beroep, en voorlopige voorziening; in termen van, aantal bezwaren, besluiten op bezwaren, doorlooptijden, etc.) inzake Woo verzoeken.
  3. Het college te verzoeken de raad jaarlijks via een openbaarheidsparagraaf in het jaarverslag te informeren over de indiening en afhandeling van Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken) aan de gemeente, dan wel door middel van een apart jaarlijks overzicht.
  4. Het college te verzoeken nog meer dan voorheen in het oog te houden dat specifieke vormen van informatie/ gegevens aan privacywetgeving onderhevig zijn, dan wel niet openbaar gemaakt mogen worden.
  5. Het college op te dragen een procesvoorstel, inclusief tijdpad, te maken voor de uitwerking van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.
   Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

  Besluit

  DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
  • Gelezen het rapport ‘Bestuurlijke rapport praktijk van de WOB’;
  • Kennis te hebben genomen van de bestuurlijke reactie van b. en w.;
  • Met inachtneming van het besprokene tijdens de informatiebijeenkomst op 22 juni 2022
  BESLUIT:

  1. Het college te verzoeken (op termijn) voor de periode vanaf 2018 alsnog Wob-verzoeken en de besluiten op die verzoeken te publiceren.
  2. Het college te verzoeken informatie bij te houden over aantallen, de achtergrond van verzoekers, de adressant van verzoeken, de onderwerpen, de mate van inwilliging, gegevens over beslistermijnen en rechtsbescherming (bezwaar, eventueel [hoger] beroep, en voorlopige voorziening; in termen van, aantal bezwaren, besluiten op bezwaren, doorlooptijden, etc.) inzake Woo verzoeken.
  3. Het college te verzoeken de raad jaarlijks via een openbaarheidsparagraaf in het jaarverslag te informeren over de indiening en afhandeling van Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken) aan de gemeente, dan wel door middel van een apart jaarlijks overzicht.
  4. Het college te verzoeken nog meer dan voorheen in het oog te houden dat specifieke vormen van informatie/ gegevens aan privacywetgeving onderhevig zijn, dan wel niet openbaar gemaakt mogen worden.
  5. Het college op te dragen een procesvoorstel, inclusief tijdpad, te maken voor de uitwerking van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.
 7. 4.3

  De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 9 maart 2022 toestemming verleend voor de bestuurlijke fusie per 1 augustus 2022 tussen Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord. Het college heeft op verzoek van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord besloten de gemeenteraad voor te stellen om hun goedkeuring te verlenen voor de bestuurlijke fusie en de daarvoor benodigde statutenwijziging goed te keuren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om:
  a. Goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie van Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord, waarbij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord als verkrijgende stichting onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland ophoudt te bestaan;
  b. Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit
  a. Goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie van Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord, waarbij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord als verkrijgende stichting onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland en de Stichting voor Openbaar Onderwijs Vlieland ophoudt te bestaan;
  b. Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

  Dhr. Luik onthoudt zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

 8. 4.4

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard. Het plan voorziet in het plaatsen van 8 trekkershutten van 40 m2 en twee kleinschalige sanitair gebouwen, welke worden geplaatst achter op het bouwperceel. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Na het besluit van de raad zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie worden gelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard vast te stellen voor ter visie legging;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard vast te stellen voor ter visie legging.

 9. 4.5

  De historische binnenstad van Leeuwarden is een versteend gebied, waar de huidige opzet nauwelijks ruimte biedt voor een groene aankleding. Onlangs zijn de woningen van Sint Antoon aan de Grote Kerkstraat gerenoveerd en zijn de Delftse stoepen aan de voorzijde hersteld. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk en mooi straatbeeld, maar het zorgt ook voor een prettig woonklimaat voor de bewoners. Beplanting draagt bij aan een fijn woonklimaat.


  Voor de Kruisstraat geldt hetzelfde, de straat is van gevel tot gevel dicht geklinkerd waardoor er alleen maar verharding zichtbaar is. De bewoners van de percelen Kruisstraat 25, 27 en 29 hebben het verzoek gedaan een strook grond van een meter voor hun woningen aan te kopen met als doel deze in te richten als geveltuintje. Wij vinden het belangrijk om gemotiveerde bewoners te steunen in hun streven naar een aantrekkelijke woonomgeving. Aan de gemeenteraad wordt daarom ook voorgeteld om deze strook te onttrekken aan de openbaarheid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een strook grond van 1 meter voor de percelen Kruisstraat 25, 27 en 29 volgens bijgevoegde tekening aan de openbaarheid te onttrekken;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om een strook grond van 1 meter voor de percelen Kruisstraat 25, 27 en 29 volgens bijgevoegde tekening aan de openbaarheid te onttrekken.

 10. 4.6

  Gemeenteraadfracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage voor het functioneren van de fractie. Dit wordt uitbetaald als voorschot. Over de besteding hiervan leggen zij verantwoording af. Er kan een maximaal bedrag gereserveerd worden en meegenomen naar een volgend boekjaar.
  Op basis van de hoogte van de fractievergoeding, de gedane uitgaven en het maximale reserve bedrag wordt berekend wat de definitieve fractievergoeding wordt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen voor het verantwoordingsjaar 2021 en 2022 q1:
   de definitieve fractievergoeding 2021 en 2022 q1 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;
   de stand van het saldo reserve per 01-04-2022;
   de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot over deze periode
  Zoals opgenomen in bijlage 1

  Besluit

  De gemeenteraad besluit voor het verantwoordingsjaar 2021 en 2022 q1 vast te stellen:
   de definitieve fractievergoeding 2021 en 2022 q1 aan de fracties van de Leeuwarder gemeenteraad;
   de stand van het saldo reserve per 01-04-2022;
   de te verrekenen bedragen zijnde het teveel ontvangen voorschot over deze periode
  Zoals opgenomen in bijlage 1

 11. 4.7

  Het college heft besloten om de gemeenteraad voor te stellen on het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41 vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om een nieuwe woning te realiseren ter vervanging van de bestaande woning op het adres Wergeasterdyk 41 te Leeuwarden. Omdat de nieuw te bouwen woning met aangebouwde garage in zijn geheel buiten het bouwvlak gesitueerd wordt, is een nieuw bestemmingsplan vereist. Anders blijft de mogelijkheid van een woning binnen het bestaande bouwvlak bestaan. Er dient voorkomen te worden dat er twee bouwrechten voor twee woningen ontstaan op dit perceel.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 31 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ontvangen. De zienswijze geeft geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de “Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06030BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om:
  a. de “Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41” ongewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06030BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. 4.8

  Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw in het nieuwe buurtschap Unia planologisch mogelijk. Op 26 januari 2022 heeft de Raad van State bepaald dat er een aanpassing plaats moet vinden van dit bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor om de besluiten te nemen die voor aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden (29)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om zoals opgedragen door de Raad van State het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel Unia opnieuw vast te stellen met de volgende aanpassingen:
    I. Artikel 1.1: het versienummer van de IMRO code wijzigen van VG01 in VG02: NL.IMRO.0080.06024BP00-VG02
   II. Aanpassen verbeelding (“plankaart”) door de naamgeving van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – bouwwerken’ te wijzigen in ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – gebouwen’.
   III. Aanpassen tekst alinea 3.2.3. van de toelichting. Alinea 3,4 en 5 van deze paragraaf vervallen. In plaats daarvan wordt een nieuwe alinea toegevoegd met de volgende tekst: Met de provincie Fryslân heeft afstemming plaatsgevonden over het woningbouwprogramma (woonplan) voor de periode tot en met 2029 met een doorkijk tot en met 2039. Het geaccordeerde woonplan (tabel + brief) is als Bijlage 21 bijgevoegd. De te realiseren woningen in Unia (in de bijgevoegde tabel opgenomen als Unia West), die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, passen binnen dit woonplan. Het woningbouwprogramma past binnen de eisen die de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling stelt en voldoet daarmee aan artikel 3.1.1 van de Verordening Romte Fryslân 2014.

  Besluiten

  De gemeenteraad besluit om zoals opgedragen door de Raad van State het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel Unia opnieuw vast te stellen met de volgende aanpassingen:
    I. Artikel 1.1: het versienummer van de IMRO code wijzigen van VG01 in VG02: NL.IMRO.0080.06024BP00-VG02
   II. Aanpassen verbeelding (“plankaart”) door de naamgeving van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – bouwwerken’ te wijzigen in ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – gebouwen’.
   III. Aanpassen tekst alinea 3.2.3. van de toelichting. Alinea 3,4 en 5 van deze paragraaf vervallen. In plaats daarvan wordt een nieuwe alinea toegevoegd met de volgende tekst: Met de provincie Fryslân heeft afstemming plaatsgevonden over het woningbouwprogramma (woonplan) voor de periode tot en met 2029 met een doorkijk tot en met 2039. Het geaccordeerde woonplan (tabel + brief) is als Bijlage 21 bijgevoegd. De te realiseren woningen in Unia (in de bijgevoegde tabel opgenomen als Unia West), die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, passen binnen dit woonplan. Het woningbouwprogramma past binnen de eisen die de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling stelt en voldoet daarmee aan artikel 3.1.1 van de Verordening Romte Fryslân 2014.

  De fractie VVD wordt geacht te hebben tegengestemd.

  De gemeenteraad besluit om zoals opgedragen door de Raad van State het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel Unia opnieuw vast te stellen met de volgende aanpassingen:
    I. Artikel 1.1: het versienummer van de IMRO code wijzigen van VG01 in VG02: NL.IMRO.0080.06024BP00-VG02
   II. Aanpassen verbeelding (“plankaart”) door de naamgeving van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – bouwwerken’ te wijzigen in ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – gebouwen’.
   III. Aanpassen tekst alinea 3.2.3. van de toelichting. Alinea 3,4 en 5 van deze paragraaf vervallen. In plaats daarvan wordt een nieuwe alinea toegevoegd met de volgende tekst: Met de provincie Fryslân heeft afstemming plaatsgevonden over het woningbouwprogramma (woonplan) voor de periode tot en met 2029 met een doorkijk tot en met 2039. Het geaccordeerde woonplan (tabel + brief) is als Bijlage 21 bijgevoegd. De te realiseren woningen in Unia (in de bijgevoegde tabel opgenomen als Unia West), die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, passen binnen dit woonplan. Het woningbouwprogramma past binnen de eisen die de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling stelt en voldoet daarmee aan artikel 3.1.1 van de Verordening Romte Fryslân 2014.

 13. 4.9

  zie persbericht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de jaarstukken gemeente Leeuwarden 2021 vast te stellen;
  b. de Reserve RES057 Achterstallig onderhoud verhardingen Boarnsterhim op te heffen;
  c. een bedrag van €13.040.000 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling;
  d. een bedrag van €24.955.000 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  e. het voordelig resultaat vast te stellen op € 9.421.000 en dit te storten in de Algemene Reserve;
  f. de begroting van het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen;
  g. de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de bijlagen 1 en 2 behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2021 te bekrachtigen.
  2. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit vast te stellen.
  3. Wethouder Kuiken te mandateren om de jaarstukken 2021 af te ronden.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlagen 1 en 2 behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2021, op grond van artikel 25 en 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2b van de Wet open overheid.
  (Collegebesluit 31 mei 2022)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. de jaarstukken gemeente Leeuwarden 2021 vast te stellen;
  2. de Reserve RES057 Achterstallig onderhoud verhardingen Boarnsterhim op
  te heffen;
  3. een bedrag van €13.040.000 te storten in de reserve voorwaardelijke
  budgetoverheveling;
  4. een bedrag van €24.955.000 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  5. het voordelig resultaat vast te stellen op € 9.421.000 en dit te storten in
  de Algemene Reserve;
  6. de begroting van het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen;
  7. de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de bijlagen 1 en 2
  behorende bij de Collegeverklaring ENSIA 2021 te bekrachtigen.

 14. 5
  Bespreekpunten/ Moties buiten de orde
 15. 5.1

  Ook mee ingediend door Lijst058 (Mw. Runhart).

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het College:
  • Om met relevante partners in onze gemeente (zoals de Politie Fier, Amaryllis, GGD,
  sportverenigingen, scholen enz.) een brede aanpak op te stellen om straatintimidatie in de
  gemeente Leeuwarden tegen te gaan. In deze aanpak naast repressie ook in te zetten op
  preventie en bewustwording.
  • Bij het ontwikkelen van dit actieplan Tienskip en de insprekende jongeren te betrekken;
  • Met dit actieplan aan te sluiten bij het programma veilige steden
  • Dit actieplan onderdeel te laten zijn van de nieuw op te stellen kadernota veiligheid en
  daarmee te waarborgen dat er een structurele aanpak van straatintimidatie is.
  • Tevens te onderzoeken op welke wijze het beste op een laagdrempelige manier - die ook
  aansluit bij de doelgroep – melding kan worden gedaan van straatintimidatie (denk hierbij
  onder andere aan de mogelijkheden van de StopApp uit Rotterdam);
  • De benodigde financiële middelen te dekken uit de lopen begroting.
  • De raad na vaststelling van de brede aanpak over de voortgang en resultaten hierover
  jaarlijks via de P&C cyclus te informeren. Hierbij ten behoeve van de monitoring in de
  veiligheidsindex de ervaringen met straatintimidatie terug te laten komen.

  Mw. Van der Meulen (GLL) onthoudt zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

  Moties

  Titel
  Motie Straatintimidatie
 16. 5.2

  Ook mee ingediend door Gemeentebelangen Leeuwarden (mw. Spithoff).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De gemeenteraad roept het college op:
  - Vanuit de geest van de Omgevingswet en de uitgangspunten van Andere Overheid te
  onderzoeken op welke wijze nieuwe (bouw)plannen in Grou langs de uitgangspunten van
  visie Grou gelegd kunnen worden.
  - In gesprek te gaan met de opstellers van de visie Grou en op basis van de visie verdere
  invulling te geven aan:
  o Een ruimtelijke invulling voor het terrein van het Groene Kruisgebouw
  o Een ruimtelijke invulling voor het Halberstmaterrein en directe omgeving
  o De uitwerking van het Mienskipshûs
  o De uitwerking van de dorps coöperatie en de dorpsmanager
  o De participatie in en samenwerking met de dorp coöperatie
  - Bij bovenstaande punten aan te geven op welke wijze de gemeente dit kan ondersteunen.
  - Dit proces te evalueren en de getrokken lessen en uitgangspunten van visie Grou te
  gebruiken bij het opstellen van het omgevingsplan.
  - Deze ervaringen mee te nemen bij andere gedragen dorps- en wijkvisies.
  - De initiatiefnemers van nieuwe (bouw)plannen in Grou bij de planvorming te attenderen op
  de visie Grou en hen in contact te brengen met de kwartiermakers en de dorpscoöperatie u.a. i.o.

  Moties

  Titel
  Motie Visie Grou - 2.0
 17. 5.3

  Van de agenda afgevoerd.

  Moties

  Titel
  Motie Geen woningbouw op Groene Kruisgebouw locatie Grou
 18. 5.4

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Raadsleden (20)
  tegen
  Raadsleden (11)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • Om van het jaar 2023 een herdenkingsjaar te maken waarin de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden, wordt herdacht en hiermee een voorbeeldfunctie van aanjager te (blijven) vervullen in de provincie Fryslân;
  • Te onderzoeken samen met Stichting Comité 30 juni/1 juli Fryslân, en ook met de organisaties die actief zijn in het sociaal domein, evenals met onze onderwijsorganisaties (van basisschool, mbo, hbo tot en met universiteit), en met de relevante musea, erfgoed- en culturele instellingen - op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan het herdenkingsjaar;
  • Om voor de begrotingsbehandeling 2023 met een plan van aanpak te komen inclusief raming van de te verwachte kosten en dekking te zoeken binnen de bestaande middelen - ook voor de faciliterende, verbindende rol van de gemeente en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Mw. Antolovic onthoudt zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

  Moties

  Titel
  Motie Herdenkingsjaar slavernijverleden
 19. 5.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (33)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • Samen met oa Tienskip en Claim Your Future te onderzoeken wat wenselijk en nodig is op
  het gebied van toekomstbestendige jongerenparticipatie in de gemeente Leeuwarden;
  • Bij dit onderzoek de expertise van NHL Stenden, nationale Jeugdraad aanbevelingen en de
  regisseur Andere Overheid nauw te betrekken;
  • Ons als raad hierin te betrekken en ons in ieder geval voor het eind van het jaar een
  voortgangsbrief te sturen.
  • Hiervoor te bekijken of dit uit de algemene middelen kan en anders, -na goedkeuring van
  plannen- raadsbudget te reserveren en eventueel vanuit het isi aan te vullen.

  Moties

  Titel
  Motie inzake Jongerenparticipatie
 20. 5.6

  De indieners trekken de motie in.

  Moties

  Titel
  Motie Jongerenplan
 21. 5.7

  Het dictum wordt gewijzigd in:


  - om het kabinet per brief te informeren dat het gemeentebestuur van Leeuwarden het gedwongen onteigenen van boerenbedrijven als allerlaatste redmiddel ziet,
  - In deze brief aan het kabinet haar steun uit te spreken voor de Friese provinciale aanpak van de
  stikstofreductie en deze steun ook kenbaar te maken aan GS van de provincie Fryslan,
  - In overleg met het Rijk en de provincie de moeilijkheden van de door het kabinet gestelde
  doelen aan te kaarten en het belang te benadrukken om de dialoog over stikstofreductie met alle
  betrokken partijen te voeren,
  - De raad over bovenstaande te informeren.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (32)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college
  - om het kabinet per brief te informeren dat het gemeentebestuur van Leeuwarden het gedwongen onteigenen van boerenbedrijven als allerlaatste redmiddel ziet,
  - In deze brief aan het kabinet haar steun uit te spreken voor de Friese provinciale aanpak van de stikstofreductie en deze steun ook kenbaar te maken aan GS van de provincie Fryslan,
  - In overleg met het Rijk en de provincie de moeilijkheden van de door het kabinet gestelde
  doelen aan te kaarten en het belang te benadrukken om de dialoog over stikstofreductie met alle betrokken partijen te voeren,
  - De raad over bovenstaande te informeren.

  Moties

  Titel
  Motie Stikstofplan
 22. 5.8

  Het dictum wordt gewijzigd in:
  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • Kringlooplandbouw zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren te ondersteunen om hun bedrijf zoveel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak en hierbij samen te werken met de provincie.
  • Om binnen de gebiedsgerichte aanpak in onze gemeente samen met de gehele agrarische sector de voorbeelden van genoemde innovaties te faciliteren en te stimuleren om de doelstellingen te behalen.
  • Om namens de gemeenteraad van Leeuwarden bij de betrokken Ministers en bij
  Gedeputeerde Staten aan te dringen op een perspectief biedend landbouwbeleid.
  • Het gepresenteerde tienpuntenplan van de 2500 boeren hierbij mee te nemen als één van de startpunten.
  • Zich sterk te maken om samen met de agrarische sector, de provincie Fryslân en de
  gemeenten gebiedsgericht te zoeken naar en werken aan voor onze gemeente passende en duurzame oplossingen.
  • Deze werkzaamheden/taken binnen de formatie van de gemeente Leeuwarden in te passen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (32)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • Kringlooplandbouw zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren te ondersteunen om hun bedrijf zoveel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak en hierbij samen te werken met de provincie.
  • Om binnen de gebiedsgerichte aanpak in onze gemeente samen met de gehele agrarische sector de voorbeelden van genoemde innovaties te faciliteren en te stimuleren om de doelstellingen te behalen.
  • Om namens de gemeenteraad van Leeuwarden bij de betrokken Ministers en bij
  Gedeputeerde Staten aan te dringen op een perspectief biedend landbouwbeleid.
  • Het gepresenteerde tienpuntenplan van de 2500 boeren hierbij mee te nemen als één van de startpunten.
  • Zich sterk te maken om samen met de agrarische sector, de provincie Fryslân en de
  gemeenten gebiedsgericht te zoeken naar en werken aan voor onze gemeente passende en duurzame oplossingen.
  • Deze werkzaamheden/taken binnen de formatie van de gemeente Leeuwarden in te passen.

  Moties

  Titel
  Motie Perspectief voor de biologische, toekomstgerichte en natuurinclusieve boer
 23. 5.9

  Het dictum wordt gewijzigd:
  De raad spreekt het volgende uit:
  - Er wordt jaarlijks minimaal één bijeenkomt van de raad gewijd aan het toekomstdenken
  - De raad laat zich daarbij inspireren door kunstenaars, filosofen, theologen, wetenschappers.
  - Locatie, vorm en werkwijze wordt per keer afgestemd met inspiratoren en raad.


  Ook het CDA dient deze motie mee in (Mw. Wiersma).

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (3)

  Besluit

  De raad spreekt het volgende uit:
  - Er wordt jaarlijks minimaal één bijeenkomt van de raad gewijd aan het toekomstdenken
  - De raad laat zich daarbij inspireren door kunstenaars, filosofen, theologen, wetenschappers.
  - Locatie, vorm en werkwijze wordt per keer afgestemd met inspiratoren en raad.

  Moties

  Titel
  Motie Toekomstdenken
 24. 6
  Sluiting