Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming (raad)

woensdag 9 november 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Toelichting

Programmabegroting en belastingverordeningen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De gemeente Leeuwarden heeft een bijzonder schilderij in bruikleen gekregen. Het portret van Hillegonda Cornelia Buisman-Blok Wijbrandi, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Leeuwarden, hangt sinds augustus 2022 in het stadhuis. Hillegonda Buisman werd in 1919 als eerste vrouw in de Leeuwarder gemeenteraad gekozen.

 2. 1

  Besluit

  Burgemeester opent de vergadering.
  Raadslid van der Galiën doet een ordevoorstel om agendapunt Winkeltijdenverordening van de agenda af te voeren teneinde inspraak te organiseren en het debat te voeren.  Voor dit ordevoorstel is geen meerderheid. Het tweede voorstel is om van dit agendapunt een bespreekpunt te maken in plaats van een hamerstuk. Met inachtname van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

 3. 2

  Besluit

  De verslagen van 12 oktober worden conform vastgesteld.

 4. 3
  Hamerstukken
 5. 3.1

  Bij de besluitvorming door de raad op 12 oktober 2022 over het Beleidskader Retail 2022 is de ‘motie verruiming winkeltijden’ aangenomen. Het college wordt met deze motie opgedragen om vóór de besluitvormende raadsvergadering van 9 november a.s. een voorstel voor te leggen voor een aanpassing van de Winkeltijdenverordening, waarmee een (verruimde) openstelling op zondagochtend vanaf 9.00 uur mogelijk wordt.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Raadsleden (20)
  tegen
  Raadsleden (17)

  Voorgesteld besluit

  1.  Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening winkeltijden Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2 . Het raadsvoorstel vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit om de Verordening winkeltijden Leeuwarden 2022 vast te stellen.

 6. 4
  Bespreekpunten
 7. 4.1

  Zie persbericht.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (33)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen.
   b. Tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten in overeenstemming met de overzichten van baten en lasten in de programma’s en het totaaloverzicht in paragraaf 3.2.1.
   c. De reserves klimaat, energie en biodiversiteit (RES069), maatschappelijke vernieuwing (RES070) en strategische ontwikkeling (RES071) in te stellen.
   d. De reserves Stadsvernieuwing (RES020) en BWS Volkshuisvesting (RES038) op te heffen.
   e. De in bijlage A van de begroting 2023 genoemde structurele en incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen, en voor de jaarschijf 2022 de begroting dienovereenkomstig te wijzigen, inclusief de genoemde investeringskredieten voor 2022.
   f. De investeringskredieten voor 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.8 en in bijlage B van de begroting 2023;
   g. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 conform de voorstellen over ‘tarieven OZB’ en ‘aanvullende afspraken’ te wijzigen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit:
   a. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen.
   b. Tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten in overeenstemming met de overzichten van baten en lasten in de programma’s en het totaaloverzicht in paragraaf 3.2.1.
   c. De reserves klimaat, energie en biodiversiteit (RES069), maatschappelijke vernieuwing (RES070) en strategische ontwikkeling (RES071) in te stellen.
   d. De reserves Stadsvernieuwing (RES020) en BWS Volkshuisvesting (RES038) op te heffen.
   e. De in bijlage A van de begroting 2023 genoemde structurele en incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen, en voor de jaarschijf 2022 de begroting dienovereenkomstig te wijzigen, inclusief de genoemde investeringskredieten voor 2022.
   f. De investeringskredieten voor 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.8 en in bijlage B van de begroting 2023;
   g. De begroting 2023 en meerjarenraming t/m 2026 conform de voorstellen over ‘tarieven OZB’ en ‘aanvullende afspraken’ te wijzigen.

  Er zijn stemverklaringen van de volgende fracties
  Lijst058: Stemt tegen de begroting omdat er geen integrale afweging gemaakt kan worden.
  FNP: Stemt voor de begroting met de kanttekening dat de fractie tegen de Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting stemt.
  FvD: Stemt tegen de begroting omdat er geen integrale afweging gemaakt kan worden en de fractie stemt tegen de Hondenbelasting.
  VVD: Stemt voor de begroting met de oproep om bij beleidskeuzes waar budget aan te besteden eerder met de raad te overleggen zodat de raad richtinggevende uitspraken kan doen.

 8. 4.1.1

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Raadsleden (10)
  tegen
  Raadsleden (27)

  Besluit

  Gemeenteraad besluit de motie te verwerpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Ontlast onze inwoners en verlaag de OZB met 25% -VVD
 9. 4.1.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (36)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 36 stemmen voor en 1 stem tegen (FvD)
  - In samenwerking met de corporaties te onderzoeken in hoeverre het instrument doorstroommakelaars toegepast kan worden in Leeuwarden.
  - Concrete voorstellen, inclusief financiële dekking, van bovenstaand onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad bij de behandeling van de Leeuwarder woonzorgvisie.

  Moties

  Titel
  Zet de woningmarkt in beweging met doorstroommakelaars - VVD
 10. 4.1.3

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (33)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Lijst058 en raadslid Magré)
  - Ter onderzoeken of en op welke wijze Open Hiring kan worden ingezet binnen de gemeentelijke organisatie.
  - Indien kansrijk zo snel als mogelijk te starten met een pilot open hiring voor de duur van 1 jaar.
  - Na een jaar deze pilot te evalueren. In deze evaluatie ook aandacht te besteden of en op welke wijze werkgevers kunnen worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de mogelijkheden die het concept biedt en hen te ondersteunen bij de toepassing hiervan
  - De raad over de voorgang van het onderzoek dan wel de uitvoering van de pilot zo snel als mogelijk te informeren, uiterlijk op 1 maart 2023

  Moties

  Titel
  Samen aan het werk - maak werk van open hiring - VVD
 11. 4.1.4

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Raadsleden (5)
  tegen
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De raad besluit de motie te verwerpen met 5 stemmen voor (VVD en CU) en 32 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Pilot Cameratoezicht afvalcontainers - VVD
 12. 4.1.6

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (33)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Lijst058 en FvD)
  Roept het college op:
  • De punten uit het Manifest Sterke Gezinnen* te intergreren in het beleid van
  Gemeente Leeuwarden.
  • De raad voor het zomerreces van 2023 te informeren over de voortgang.

  Moties

  Titel
  Sterke gezinnen - CU
 13. 4.1.7

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Raadsleden (13)
  tegen
  Raadsleden (24)

  Besluit

  De raad besluit de motie te verwerpen met 13 stemmen voor (FNP, VVD, CU, FvD   en 24 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Compensatie voor toename OZB lasten agrariers - CU
 14. 4.1.8

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen (VVD, Lijst058 en FvD)
  De gemeenteraad verzoekt het College
  • De aanbevelingen uit het isolatiemanifest tot uitvoering te brengen;
  • De raad uiterlijk mei 2023 te informeren over de voortgang.

  Moties

  Titel
  Toepassing isolatiemanifest - CU
 15. 4.1.9

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Raadsleden (5)
  tegen
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De raad besluit de motie te verwerpen met 5 stemmen voor (Lijst058, CU) en 32 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Aanpak geldzorgen armoede en schulden - Lijst 058
 16. 4.1.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (37)

  Besluit

  De raad besluit unaniem
  De gemeenteraad verzoekt het college:
  ⁃ om in alle dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden in bankje te voorzien van een bordje met de tekst: ‘Een goed gesprek begint met iemand echt zien’ en met een 1K Z1E J3-logo en in qr-code om zo meer aandacht te vragen voor zelfmoordpreventie.

  Moties

  Titel
  Stickers zelfmoordpreventie - Lijst 058
 17. 4.1.12

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden (30)
  tegen
  Raadsleden (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 30 stemmen voo ren 7 stemmen tegen (GLL)
  De gemeenteraad verzoekt het college:
  - in overleg te gaan met de ondernemers aan het Ruiterskwartier,
  - Gezamenlijk met ondernemers te komen tot een plan voor een veiliger en aantrekkelijker Ruiterskwartier,
  - Dat dit integraal onderdeel wordt van Agenda Binnenstad,
  - Dit voor 1 juni 2023 met de gemeenteraad te bespreken,

  Moties

  Titel
  Aanpassing Ruiterskwartier - lijst 058
 18. 4.1.13

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Raadsleden (5)
  tegen
  Raadsleden (32)

  Besluit

  De raad besluit de motie te verwerpen met 5 stemmen voor (FvD, Lijst058, raadslid Roorda) en 32 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Help onze inwoners de winter door: tot 200 euro belastingteruggave per huishouden - FvD
 19. 4.1.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (37)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem
  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • De subsidie voor de drie skûtsjes, te weten die van Leeuwarden, Huizum en Grou alsnog te verstrekken.
  • De kosten voor deze subsidie, bedragen 6000,- per skûtsje, dus een totaal van 18.000 per jaar te verstrekken.
  • Dit te financieren door deze post toe te voegen aan de posten die tot de MTR uit de AR van middelen wordt voorzien.
  • De raad bij dan een voorstel voor te leggen voor structurele dekking voor de subsidie voor deze skûtsjes.

  Moties

  Titel
  Wind in de zeilen voor de Skûtsjes - CDA
 20. 4.1.15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (37)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem
  De gemeenteraad roept het college op:
  - Over 4 maanden samen met de scholen een inventarisatie te doen naar de (positieve) effecten van het gratis schoolontbijt op de 11 scholen in de gemeente Leeuwarden;
  - Hierbij ook de bestaande initiatieven meenemen;
  - En hierbij de kinderburgemeester te betrekken;
  - Deze inventarisatie voor te leggen aan de raad;
  - Op basis van de gesprekken en de effecten te komen met een voorstel voor eventuele continuering.

  Moties

  Titel
  Schoolontbijt - GBL
 21. 4.1.16

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  Raadsleden (26)
  tegen
  Raadsleden (11)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen (VVD, GBL, FNP, FvD)
  De gemeenteraad verzoekt het college:
  • Om voor 1 maart 2023 aan te dringen bij het Rijk om te experimenteren met het laten werken van vluchtelingen in de procedure;
  • Om tevens aan te geven dat Leeuwarden beschikbaar is als pilotgemeente;
  • Om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van deze gesprekken.

  Moties

  Titel
  Vluchtelingen in procedure aan het werk - D66
 22. 4.1.17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (37)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem
  Verzoekt het college;

  • Om maximaal 25.000 euro uit het ISI beschikbaar te stellen om een fonds op te richten met als doel de realisatie van een biografie over mevrouw Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi;
  • In overleg te gaan met de nabestaanden van mevrouw Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi en het HCL op welke wijze het fonds en uiteindelijk de biografie tot stand gaat komen;
  • Op zoek te gaan naar co-financiering;
  • De raad te informeren over de voortgang.

  Moties

  Titel
  biografie Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi
 23. 4.2

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de belastingverordeningen 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De politieke discussie over het tarievenbeleid is onderdeel van de behandeling van de programmabegroting 2023. In de nu voorliggend verordeningen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2023.
  De Verordening afvalstoffenheffing en de Legesverordening worden op een later moment ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Raadsleden (36)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:
   a. de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   b. de Verordening havengelden Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   c. de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening horende bijlage;
   d. de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2023;
   e. de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2023 en de bijbehorende tarieventabellen en bijlagen;
   f. de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlagen;
   g. de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2023;
   h. de Verordening veergelden 2023.

  Besluit

  1. De gemeenteraad besluit de volgende verordeningen vast te stellen:
   a. de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   b. de Verordening havengelden Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   c. de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening horende bijlage;
   d. de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2023;
   e. de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2023 en de bijbehorende tarieventabellen en bijlagen;
   f. de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlagen;
   g. de Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2023;
   h. de Verordening veergelden 2023.
 24. 5
  Sluiting