Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

Mobiliteitshub de Fellingen

woensdag 12 juni 2024

20:45 - 22:15

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord drie fondsen opgenomen (Klimaat, energie en biodiversiteit, Maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur en Strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit. Deze drie fondsen richten zich onder meer op grote maatschappelijke transities waar we als gemeente een bijdrage aan willen leveren.
  In Middelsee is gekozen voor een vernieuwend mobiliteitsconcept voor Middelsee fase 2. Hiermee wordt ingezet op het realiseren van een toekomstbestendige wijk, waarin de voetganger en fietser voorop worden gesteld. Het zwaartepunt van dit mobiliteitsconcept ligt in De Fellingen. Hier kan in principe niet meer bij de woning geparkeerd worden. Zowel bewoners als bezoekers parkeren in een wijkhub op de randen van de woonvelden. De aanvraag uit de fondsen bedraagt € 2.150.000 en dient ter afdekking van de exploitatietekorten in de eerste 20 jaar.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet van € 2.019.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van de mobiliteitshub De Fellingen, de bijdrage van derden voor een bedrag van € 1.540.000 hierop in mindering te brengen en het restant van € 479.000 af te schrijven in 40 jaar op basis van een rente omslagpercentage van 1,5%;
  b. Een krediet van € 504.750 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de installaties in de mobiliteitshub, de bijdrage van derden voor een bedrag van € 385.000 hierop in mindering te brengen en het restant van € 119.750 af te schrijven in 20 jaar op basis van een rente omslagpercentage van 1,5% en de jaarlijkse afschrijving van € 8.028 te dekken uit de reserve afschrijvingen;
  c. Een krediet van € 204.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond en de rentekosten op basis van 1,5% te dekken uit de exploitatie;
  d. De resterende jaarlijkse exploitatielasten van € 117.000 te dekken uit de te genereren baten en een onttrekking aan de reserve parkeren;
  d. Uit de reserve fonds 1 Klimaat, energie, biodiversiteit een bedrag van € 430.000 te onttrekken en uit de reserve fonds 3 Strategische ontwikkeling en innovatie een bedrag € 1.720.000 en te storten in respectievelijk de reserve afschrijvingen voor een bedrag van € 119.750 voor de afschrijving van de installaties in de mobiliteitshub en de reserve parkeren van € 2.030.250 ter dekking van de exploitatielasten de komende 20 jaar;
  e. De begroting 2024 overeenkomstig bijlage 1 te wijzigen;

 2. 2