Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Dialoog Raadzaal

Ontwerp omgevingsplan Leeuwarden – Buitengebied Zuid

woensdag 25 augustus 2021

19:45 - 22:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De bestemmingsplannen voor het Buitengebied en Lytse Doarpen (beide plannen van de voormalige gemeente Boarnsterhim) moesten worden herzien in verband met actuele ontwikkelingen en verandering in wetgeving. In 2017 is ervoor gekozen deze werkzaamheden aan te grijpen om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet in de vorm van een pilot: het maken van een omgevingsplan voor het Buitengebied Zuid. Een plan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Daarnaast ook de kans om nieuwe onderwerpen toe te voegen zoals gezondheid en duurzaamheid.


  Een omgevingsplan is voor gemeente Leeuwarden nog niet eerder gemaakt. Het is een nieuwe manier van werken en denken. We moeten als gemeente dan ook oefenen en ervaring opdoen. Het betreft dus een pilot, maar wel één die leidt tot een volwaardig plan. In dit Pre-omgevingsplan staan de belangrijkste keuzes voor wat we in het plangebied willen regelen en ook wat we juist niet meer willen regelen. Dit plan is dan ook nadrukkelijk niet te vergelijken met het ‘oude’ voorontwerp bestemmingsplan, zoals we dat nu nog kennen. Het Pre-omgevingsplan is een nieuw instrument waarmee de discussie/dialoog kan worden aangegaan. Een instrument om alle (nieuwe) onderwerpen en keuzes gericht op een bepaald gebiedstype goed te kunnen doorgronden.


  Het Pre-omgevingsplan heeft vanaf 14 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon eenieder een inspraakreactie indienen. Er zijn 52 inspraakreacties ontvangen. Daarnaast zijn er ook 10 reacties van overlegpartners ontvangen.


  Aan de raad zijn wensen en bedenkingen gevraagd over de 22 besluitpunten zoals opgenomen in bijlage 2 van de Uitleg van het Pre-omgevingsplan en ten aanzien van de in bijlage 4 opgenomen Tabellen gebiedstypen (bouwen, gebruik en functieverandering).
  De opgehaalde informatie (inspraak, overleg en dialoogsessies) en de door de raad gedeelde wensen en bedenkingen zijn door het college verwerkt in de Reactie- en antwoordnota overleg en inspraak en de Notitie besluitpunten. Een aantal ingebrachte reacties heeft ook geleid tot aanpassingen van de eerdere voorstellen.


  De raad wordt voorgesteld de Reactie- en antwoordnota overleg en inspraak en de Notitie besluitpunten Pre-omgevingsplan Leeuwarden – Buitengebied Zuid vast te stellen. Hierna zal het ontwerp omgevingsplan worden opgesteld. Dit plan zal ter inzage worden gelegd als de Omgevingswet in werking is getreden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de "Notitie Bouwstenen voor het ontwerp omgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid" vast te stellen;
  00:02:06 - 00:04:09 - Eline de Koning
  00:04:10 - 00:04:30 - Fokelien van der Meulen
  00:04:31 - 00:05:00 - Geu Luik
  00:05:10 - 00:05:50 - Caroline de Groot
  00:05:53 - 00:06:28 - Geu Luik
  00:06:29 - 00:06:57 - Eline de Koning
  00:06:59 - 00:07:15 - Pim Astro
  00:07:26 - 00:07:44 - Sikko Klaver
  00:07:51 - 00:08:09 - Folkert Dijkstra
  00:09:05 - 00:09:54 - Bauke Aalbers
  00:12:48 - 00:13:12 - Eline de Koning
 2. 3