Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendavoorraad

maandag 28 november 2022

09:00 - 09:30

Toelichting

Deze stukken worden t.z.t. geagendeerd voor een vergadering van de gemeenteraad.

Agendapunten

 1. De ambtelijke dienst bereiden een zienswijze voor

 2. In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet is door het Algemeen Bestuur van de GR hûs en hiem ingestemd met een wijziging van de GR zodat deze Omgevingswet-proof is. Het college van uw gemeente zal via een raadsvoorstel aan uw raad instemming vragen om de gewijzigde regeling aan te gaan.

 3. De Huisvestingswet 2014 geeft gemeenten de mogelijkheid om via een huisvestingsverordening in te grijpen in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en in de toewijzing van sociale huurwoningen. Eind vorig jaar heeft het college de raad per brief geïnformeerd over zijn voornemen om een huisvestingsverordening voor te bereiden. Met de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden wordt daarin voorzien. Het college wenst de ontwerp-Huisvestingsverordening ter inzage te leggen voordat een definitieve versie ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Om tot een breed gedragen verordening te komen, heeft het college besloten de raad te vragen om akkoord te gaan met terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden;

 4. Op 2 augustus 2021 heeft RetailPlan B.V. namens de eigenaren van de percelen op en rond de perifere detailhandelslocatie Avondsterweg/Planetenlaan bij de raad een verzoek ingediend om het bestemmingsplan "Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik" zodanig aan te passen dat op deze locatie een winkelcentrum mogelijk is met een branchering die vergelijkbaar is met andere perifere detailhandelslocaties zoals De Centrale en het WTC-project waarin ook supermarkten worden toegestaan.
  Ten tijde van het verzoek werd het Detailhandelsbeleid herzien. Met RetailPlan B.V. is afgestemd de inspraakmogelijkheden te benutten en de vaststelling van dit beleid eerst af te wachten. Tegen het einde van dit traject, maar nog vóór de vaststelling en bekendmaking van het nieuwe beleid (Beleidskader Retail 2022) heeft RetailPlan B.V. de raad in gebreke gesteld met een termijn van 14 dagen. Toen er binnen die termijn nog geen beslissing lag, heeft RetailPlan B.V. beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak om de raad alsnog te dwingen een inhoudelijk besluit te nemen. De Afdeling heeft op 10 november 2022 uitspraak gedaan. De raad moet binnen 6 weken een besluit nemen op het verzoek van RetailPlan B.V. Ondertussen is het Beleidskader Retail 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat het verzoek van Retailplan B.V. is in strijd met dit vastgestelde beleid en bovendien in strijd is met de eis van een goede ruimtelijke ordening, heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik' af te wijzen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen: het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ''Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik", zoals gedaan in de brief van RetailPlan B.V. van 2 augustus 2021, af te wijzen;

 5. Voor het groot onderhoud van diverse kapitaalgoederen heeft de gemeente diverse voorzieningen ingesteld. Om te mogen werken met voorzieningen dient er een recent beheerplan aanwezig te zijn. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om weer recente beheerplannen vast te stellen voor het groot onderhoud van verhardingen, civiele kunstwerken, waterlopen, gymlokalen en vastgoed.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de beheerplannen verhardingen 2023-2026, civiele kunstwerken 2023-2026, waterlopen 2023-2026, gymlokalen 2022-
  2030 en vastgoed 2022-2030 vast te stellen;