Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendavoorraad

maandag 11 december 2023

09:00 - 09:30
Toelichting

Deze stukken worden t.z.t. geagendeerd voor een vergadering van de gemeenteraad.

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

  De ambtelijke dienst is gevraagd een zienswijze op te stellen. 
  Deze moet uiterlijk 2 februari 2024 door de Veiligheidsregio Fryslan ontvangen zijn.

 3. 1
  COLLEGEVERGADERING 5 DECEMBER 2023
 4. 1.1

  De jaarrekeningen van Neushoorn laten een structurele en substantiële negatieve algemene reserve zien. Het ontstaan hiervan ligt voor het grootste deel in aanloopverliezen en een aantal weeffouten bij de start van Neushoorn.


  Neushoorn staat nu voor een noodzakelijke vervangingsinvestering voor geluid en licht, basis ingrediënten voor een goede bedrijfsvoering van een poppodium. De investering wordt geraamd op € 662.000,-.  Mede door de negatieve algemene reserve beschikt Neushoorn niet over de benodigde liquide middelen. Met een negatieve algemene reserve op de balans is het niet mogelijk externe financiering voor deze investering te verkrijgen.


  Vanwege het belang van Neushoorn voor het culturele aanbod van popcultuur en talentontwikkeling in Leeuwarden en het versterken van een duurzame exploitatie van Neushoorn, heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen een eenmalige bijdrage van € 662.000,- beschikbaar te stellen.


  De exploitatie van de laatste jaren laat een positief stijgende lijn zien, ondanks corona en de nasleep van corona. Ook stelt het college vast dat de organisatie van Neushoorn in een stabiele fase is terecht gekomen. Bedrijfsprocessen zijn op orde, bezoekersaantallen stijgen, profilering van het programma is sterk verbeterd en Neushoorn werkt hard aan diverse samenwerkingsverbanden.  
  Dit geeft het college voldoende vertrouwen het voorstel van een eenmalige bijdrage aan de gemeenteraad voor te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. een budget van € 662.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van een eenmalige bijdrage aan Stichting Popcultuur Neushoorn;
  b. De onder a) genoemde bijdrage te dekken uit de Algemene Reserve.

 5. 1.2

  Bij de berekening van de tarieven onroerendezaakbelastingen 2024 is gerekend met voorlopige uitkomsten van de herwaardering 2024 voor de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze tarieven zijn verwerkt in het voorstel Belastingverordeningen 2024 zoals die in de raadsvergadering van 8 november 2023 zijn vastgesteld. Om zo min mogelijk financieel risico te lopen worden de tarieven OZB herberekend op basis van de meest actuele uitkomst van de herwaardering 2024. Het college stelt de gemeenteraad voor deze aangepaste tarieven vast te stellen middels een wijzigingsvoorstel voor Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2024.
  Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor een eerste wijziging van de Legesverordening Leeuwarden 2024 vast te stellen. In deze wijziging zijn technische en wettelijke wijzigingen en de uitkomsten van de vaststelling van de begroting 2024 verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2024 vast te stellen;
  b. de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Leeuwarden 2024 vast te stellen;

 6. 1.3

  De gemeente heeft een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Het doel hiervan is het behouden van voldoende en financieel gezonde schoolbesturen in de gemeente Leeuwarden. Naast de zorgplicht voor het hebben van voldoende openbaar onderwijs in de gemeente, heeft dit vooral betrekking op de besluitvorming rondom de begroting, jaarrekening en het benoemen van leden van de Raad van toezicht. Het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden wordt in stand gehouden door een aantal stichtingen. Iedere stichting heeft in de statuten vastgelegd wat de rol is van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze rol varieert van “voor kennisgeving aannemen…” tot “instemmen met…”. De toezichthoudende rol staat op afstand maar heeft de mogelijkheid om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing, zoals staat in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 3.21 van de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.


  De openbare schoolbesturen in Leeuwarden hebben de jaarrekening van 2022 aangeboden. Deze worden goedgekeurd dan wel ter kennisgeving aangenomen. Er wordt geen zienswijze ingediend.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De jaarrekening 2022 van Kyk ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  b. De jaarrekening 2022 van SO Fryslân ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  c. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 van OVO;
  d. De jaarrekening 2022 van Elan goed te keuren;
  e. De jaarrekening 2022 van Proloog goed te keuren.

 7. 1.4

  Een deel van de toegangsweg naar de Spottersbult bij Marsum ligt in de gemeente Leeuwarden. Met dit voorstel tot een kleine grenscorrectie wordt dit deel en de aanpalende sloot toegevoegd aan de gemeente Waadhoeke. Er zijn geen gevolgen voor bewoners (die zijn er niet) noch in financieel opzicht. Het privaatrechtelijk eigendom lag al bij de gemeente Waadhoeke. De wet ARHI wordt gevolgd om het een en ander formeel te kunnen regelen.


  Met dit voorstel legt het college de hiervoor benoemde grenscorrectie voor aan de raad zodat de eerste stap in de procedure: het herindelingsontwerp-grenscorrectie vaststellen,  genomen kan worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 
  a) het herindelingsontwerp grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg spottersbult Marsum vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart;
  b) het herindelingsontwerp conform de wet ARHI vanaf 1 februari 2024 voor een periode van 8 weken ter inzage te leggen;

 8. 1.5

  De collectieve zorgverzekering (AV Frieso Compleet) wordt door de gemeente aangeboden aan alle inwoners met een laag inkomen, laag vermogen en hoge zorgkosten. Hiervoor wordt er jaarlijks een overeenkomst afgesloten met De Friesland.  Enige jaren geleden zijn de Europese aanbestedingsregels gewijzigd waardoor het gunnen van de opdracht aan De Friesland alleen mogelijk is na een aanbesteding. Om er toch voor te zorgen dat de gemeente het aanbieden van een collectieve zorgverzekering niet hoeft aan te besteden en De Friesland de opdracht kan gunnen, is het noodzakelijk om uitsluitend recht te vestigen voor De Friesland. De afgelopen 2 jaar is dit middels het vaststellen van een verordening gerealiseerd. De huidige verordening komt van rechtswege per 2024 te vervallen. Het verlengen van het uitsluitend recht voor De Friesland is wenselijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om bij verordening in 2024 en 2025 het uitsluitend recht aan De Friesland te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de "Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve zorgverzekering minima Leeuwarden 2024 en 2025" vast te stellen.
 9. 5

  Dit is geen onderwerp dat geagendeerd wordt.


  Het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid is vastgesteld in de besluitvormende vergadering van 20 april 2022;
  https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bd589c79-3e8a-4218-a607-984b3d9cce1b?documentId=01290784-6f8c-4a7d-81ae-fc800b68538d&agendaItemId=ce913390-2177-43b2-ba1c-179da411b6da