Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Oranjezaal

Eventueel: Stedenbouwkundig plan Nieuw Oost & Heechterp

woensdag 23 november 2022

21:00 - 22:30

Locatie
Oranjezaal
Voorzitter
Petra van der Sloot
Toelichting

Aansluitend aan de geheime informatieve bijeenkomst.

Uitzending

Agendapunten

 1. Het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ geeft de gewenste inrichting van Heechterp weer, zoals de kavels, het groen, de wegen en de parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundige plan is een uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde 'Masterplan Heechterp Vernieuwt' uit 2021. De wijkvernieuwing bestaat onder andere uit het slopen van 24 portiekflats met in totaal 567 sociale huurwoningen. Hiervoor worden in totaal 621 woningen en appartementen in verschillende segmenten teruggebouwd.
  Bewoners en andere betrokkenen zijn op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Via de contactgroep Heechterp hebben bewoners en andere betrokkenen meegedacht over de wijkvernieuwing. Daarnaast zijn, onder andere, verschillende themabijeenkomsten georganiseerd waarin actief meegedacht is.
  Het concept stedenbouwkundig plan heeft vanaf 14 juli 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Gedurende deze periode zijn 4 inspraakreacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het stedenbouwkundig plan op één punt gewijzigd. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Heechterp Vernieuwt' gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de reactie- en antwoordnota vast te stellen;
  b. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ gewijzigd vast te stellen;
  c. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’  te bekrachtigen;

  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;

 2. Met het vertrek van SC Cambuur naar het nieuwe stadion bij het WTC ontstaat de kans om de locatie van het huidige Cambuurstadion te herontwikkelen. De ambitie is om een stedelijk woonklimaat, met een diversiteit aan woningen, in een groene (parkachtige) omgeving te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan bepaald de ruimtelijke kaders voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het concept stedenbouwkundig plan heeft van 24 januari 2022 t/m 6 april 2022 voor inspraak ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 17 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven het college geen aanleiding om het stedenbouwkundig plan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college stelt aan de gemeenteraad wel een zestal ambtshalve wijzigingen voor ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Nieuw Oud Oost' gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c.  de door het college opgelegde geheimhouden ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’  te bekrachtigen;
  d. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Nieuw Oud Oost’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;