Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal

Scholing PwC Grondexploitaties

woensdag 23 november 2022

19:00 - 20:00

Locatie
Oranjezaal
Voorzitter
Geu Luik
Toelichting

Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een berekening die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten ervan en overhead(onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van de bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Jaarlijks worden alle grondexploitaties opnieuw berekend, de zogenaamde hercalculatie. De raad moet deze hercalculatie vaststellen. Dat zal in december 2022 ook gebeuren. Ter voorbereiding daarop wordt er op 23 november een scholing verzorgd door PwC voor alle raadsleden en fractieassistenten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties vast te stellen. Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van vorig jaar nadeliger geworden is. In totaliteit zijn de resultaten t.o.v. 2021 met ca. € 6,09 mln. verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verslechtering van het resultaat van De Zuidlanden ad. € 7,59 mln. Echter ook de resultaten van de overige woningbouw gebieden zijn verslechterd. Met name de hoge inflatie is een belangrijke factor voor deze verslechtering van de resultaten.
  De marktomstandigheden zijn in het afgelopen jaar ook verslechterd. Er is weliswaar nog vraag maar relatief weinig aanbod van woningen. Tevens is er sprake van zeer hoge inflatie a.g.v. enerzijds een krachtig economisch herstel na de coronacrisis en anderzijds door de oorlog in de Oekraïne. Tevens is er sprake van een oplopende hypotheekrente.  De verwachting is dat de vraag naar woningen en bouwterreinen op de korte termijn zal afvlakken. Bij de uitgangspunten van de calculaties is hier gedeeltelijk rekening mee gehouden.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De hercalculaties 2022 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hekkemieden, Wytgaard uitbreiding, Steenslân, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  b. De jaarlijkste rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische verwervingen ad. € 61.000,- en het Ontwikkelbudget ad. € 58.000,- te onttrekken aan de reserve grondexploitaties;
  c. De grondexploitatie Steenslân per ultimo dit jaar af te sluiten en het saldo te verrekenen met de reserve grondexploitatie;
  d. De Voorziening Negatieve Complexen met een bedrag van € 352.000,- te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve grondexploitatie;
  e. De resterende looptijd van De Zuidlanden te bepalen op 17 jaar;
  f. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen;
  g. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie De Zuidlanden 2022" en bijlage "Bijlage calculaties grondexploitaties 2022" te bekrachtigen;
  h. Een voorbereidingskrediet ad. € 375.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding Zwette VI en dit krediet, inclusief rentekosten te dekken uit de toekomstige grondverkopen;
  i. Voor 2022 een budget van € 654.000 en voor 2023 een budget van € 520.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het ontwikkelen van een ontwikkelkader en stedenbouwkundigplan voor locatie "Spoordok" en te dekken uit de toekomstige grondexploitatie danwel kostenverhaal derden;
  j. Een krediet ad. €923.000,- beschikbaar te stellen voor het project Active Cities en dit krediet te dekken voor €554.000,- uit de hiervoor toegekende Europese subsidiegelden, voor €144.000,- uit een bijdrage van de projectpartners en €210.000,- als uren-inzet van de gemeente Leeuwarden;
  k. Een krediet ad. €350.000,- beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van het uitbreidingsplan Steenslân 2 en dit krediet inclusief rentekosten te dekken uit toekomstige grondverkopen;
  l. Een voorbereidingskrediet van €80.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een woonzorg-concept aan de  Nylânsdyk te Leeuwarden en te dekken uit de toekomstige grondverkopen;.